Меню


Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2001 г., въведени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ
(обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.), не са големи по обем и могат да бъдат систематизирани в две групи:
1. въвеждане на нови разпоредби, свързани с облагането на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (т.нар. офшорни зони);
2. изменения и допълнения на съществуващи законови разпоредби.

1. Облагане на доходи на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони)

От 01.01.2011 г. доходите на чуждестранните физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим (т.нар. офшорни зони), подлежат на облагане с окончателен данък 10 на сто за:

  • получени възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени, и
  • неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията, начислени по застрахователни договори (чл. 8, ал. 11 ЗДДФЛ).

Промяната в ЗДДФЛ е в синхрон с извършена аналогична промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), отнасяща се за чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Затова, по отношение обхвата юрисдикциите с преференциален данъчен режим, ЗДДФЛ ползва разпоредбите на ЗКПО - т. 64 на § 1 от ДР на ЗКПО1 (т. 55 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ). Облагането е по общия ред, предвиден за облагане на доходите на чуждестранни лица, с окончателен данък 10 на сто, като изрично е уточнено, че данъкът се удържа и внася от платеца на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или определената база в страната (чл. 37, ал. 1 и 2; чл. 65, ал. 10 ЗДДФЛ).
Целта на промяната е ясна - да се противодейства на възможни данъчни измами и “прането на пари2”. Ще обърнем обаче внимание, че въведената нова разпоредба на ал. 11 от чл. 8 ЗДДФЛ, в сравнение с предложението в проектозакона на ЗИД на ЗДДФЛ, е “омекотена”, като обект на облагане стават не всички възнаграждения за услуги или права, а само такива, които не са реално предоставени, а от неустойките и обезщетения от всякакъв вид са изключени обезщетенията, начислени по застрахователни договори.

2. Изменения и допълнения на съществуващи законови разпоредби
Промените, които могат да бъдат отнесени в тази група, са:

2.1. Промени в начина на удържане и внасяне на авансовия данък при доходи, визирани в чл. 31 ЗДДФЛ, т.е. при доходи от наем, или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължими на местни физически лица.
От 01.01.2011 г. авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество в полза на местно физически лице ще се извършва от платеца на дохода, когато платецът на дохода от наем е предприятие или самоосигуряващо се лице (например адвокат, нотариус, медицински специалист или друго самоосигуряващо се лице, наело помещение от местно физическо лице). При определяне на авансовия данък от платеца (предприятие, респективно самоосигуряващо се лице), той следва да взема предвид 10 на сто нормативни разходи, както и да се съобрази с изискването да не удържа данък на лица, предоставили му копие на валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) или на Детската експертна лекарска комисия (ДЕЛК), докато облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски), не превиши 7920 лв. (чл. 44, ал. 4 и 5 ЗДДФЛ). Данъкът се внася до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан (чл. 65, ал. 11 ЗДДФЛ).
Удържането на данъка ще се документира от платеца с издадената Сметка за изплатени суми и служебна бележка по образец (чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ3).
Ще обърнем внимание, че прилаганото до момента тримесечно авансово самооблагане на наемодателите - местни физически лица, ще се запази най-вече за случаите, когато страна по договора, като платец на наема, е друго физическо лице, което обаче не е самоосигуряващо се лице.
2.2. Регламентира се начинът на документиране на доходи от други източници, посочени в чл. 35 ЗДДФЛ4.
От 01.01.2011 г. се изисква платецът на дохода да издава Служебна бележка по образец на лицата, получили доходи от други източници (чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ5). Допълнението е най-вече с цел да се улеснят лицата, придобили доходи по чл. 35 ЗДДФЛ, получени в натура - предметни награди и други, за които получателите обикновено не знаеха стойността им, а следваше да ги декларират в годишната данъчна декларация.
2.3. Уточнен е редът на изготвяне на Справката по чл. 73 ЗДДФЛ при преобразуване или прехвърляне на предприятие.
Съгласно извършените изменения в ЗДДФЛ, при преобразуване или прехвърляне на предприятие Справката за изплатени доходи на физически лица се изготвя от правоприемника (чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ).
2.4. Въведена е санкция за случаите на неиздаване на документ по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството от физическо лице, когато това е предвидено в чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ6.
Имат се предвид случаите на получаване на доходи (различни от облагаемите с окончателен данък) от лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на чл. 29 ЗДДФЛ, както и наемодатели, извършващи дейност по реда на чл. 31 ЗДДФЛ, освободени от издаване на касова бележки според чл. 4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства7.
В случаите, в които платецът на дохода не следва да им издава Сметка за изплатени суми при авансово облагане, което на основание на чл. 9, ал. 3 ЗДДФЛ8 ги освобождава от издаване на документ по чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ, ако посочените лица не издадат първичен документ по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството (например квитанция, разписка, или т.нар. обикновена фактура и др. подобни), изискуем по реда на чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ, им се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. за всеки неиздаден документ.
При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв. (чл. 80б ЗДДФЛ).
2.5. Допълнена е дефиницията на т. 52 от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, даваща определение на понятието “основно трудово правоотношение” за целите на годишно уравняване на дохода от работодателя по основно трудово правоотношение.
Уточнено е, че при определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по т. 26, буква “и”, т.е. правоотношения със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.
Уточнението бе необходимо, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 8 ЗДДФЛ доходите на посочените лица, независимо че се третират като трудови за целите на този закон, не подлежат на годишно уравняване.
Накрая ще отбележим и извършена редакционна поправка в закона, според която доходът от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец (до промяната бе “на датата съдебното решение за заличаване”) (чл. 33, ал. 11 ЗДДФЛ).

Всички промени в закона влизат в сила от 01.01.2011 г.

Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
____________
1 Според т. 64 на § 1 от ДР на ЗКПО “юрисдикции с преференциален данъчен режим”, са:
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или
2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или корпоративен данък, или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република България.
2 Както е посочено в мотивите към проектозакона на ЗИД на ЗДДФЛ, осъществяването на сделки с чуждестранни лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, се приема за сериозен данъчен риск от всички държави ­ членки на Европейския съюз и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, включително от България.
3 Редакцията на чл. 45, ал. 4, в сила от 01.01.2011 г., е: “предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 (б.а. от друга стопанска дейност) или 31 (б.а. от наем), издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
4 В чл. 35 ЗДДФЛ са посочени следните доходи: обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг; производствени дивиденти от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство; всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
5 Според чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице ­ платец на доходи от други източници по чл. 35, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.
6 Според чл. 9, ал. 2 ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно чл. 9, ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 (б.а. доходи от друга стопанска дейност) и 4 (б.а.доходи от наем), съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
7 Според чл. 4, т. 2, 6, 7 и 8 на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. сред дейностите, за които не следва да се издава касова бележка, са: продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни; дейност на наемодатели ­ физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения; упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии ­ пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон; дейност на лица, упражняващи свободна професия.
8 Според чл. 9, ал. 3 ЗДДФЛ разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от закона не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр “Сметка за изплатени суми” или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...