Меню

Промените в личното подоходно облагане, в сила от 01.01.2008 г., са обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 113 от 28.12.2007 г. Очакванията за нов данъчен закон, регламенитиращ принципно ново облагане на доходите чрез т.нар. плосък данък (без необлагаем минимум, без данъчни облекчения, без нормативно признати разходи и опростяване до минимум на процедурите по определяне на данъчното задължение на всяко физическо лице), не се оправдаха.
Промените се регламентират със Закон за изменение и допълнение на действащия Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ), като се свеждат до:

 • въвеждането на пропорционално облагане за всички видове доходи;
 • промени в обхвата и механизма на ползване на данъчните облекчения:
  - отпадане на данъчното облекчение за деца, както и премахване на възможността за ползване на данъчното облекчение за дарение пряко на физически лица;
  - разграничаване на процедурите за ползване на данъчни облекчения при доходите от стопанска дейност на едноличния търговец (ЕТ) и при всички останали видове доходи;
 • намаляване на размера на нормативно признатите разходи при доходите, свързани с упражняване на стопанска дейност (без дейност като ЕТ), доходите от наем или друго възмездно ползване на права или имущество;
 • промяна в третирането на доходите от договори за управление и контрол, както и на членовете на управителни и контролни органи на предприятия - вместо като доходи от друга стопанска стопанска дейност като доходи от трудови правоотношения;
 • допълване на разпоредбите, свързани с прехвърляне на недвижимо имущество, и по-конкретно данъчното третиране при учредяване на право на строеж, както и третирането на случаите на прекратяване на договори за финансов лизинг, в случай че собствеността върху имуществото не се прехвърли;
 • промяна в характеристиката на патентния данък. От 01.01.2008 г. патентният данък се регламентира в Закона за местните данъци и такси. (За повече информация по този въпрос виж статията “Новата правна уредба на патентния данък в Закона за местните данъци и такси”, с автор Красимира Узунова, публикувана в този брой на дайджеста - бел. ред.) По този начин в ЗДДФЛ остават само разпоредбите, свързани с преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред;
 • промени при авансовото облагане;
 • промени във връзка с удостоверяването на удържания данък и декларирането на данъчните задължения;
 • други промени, свързани с прецизиране и допълване на съществуващи разпоредби.

Въвеждане на пропорционално облагане за всички видове доходи
От 01.01.2008 г. прогресивното облагане на годишната данъчна основа е заменено от облагане с единна пропорционална ставка, (без наличие на необлагаем годишен минимум), в следните размери:

 • 10 на сто - за доходите от трудови правоотношения, стопанска дейност, без дейността на едноличните търговци (свободни професии, граждански договори, авторски и лицензионни възнаграждения и т.н.), доходите от наем или друго възмездно предоставяне на права и имущество, прехвърляне на права или имущество, доходите от други източници (например лихви и други доходи със случаен характер) - (чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ). Аналогичен размер на ставката от 10 на сто се прилага и при авансово облагане на посочените доходи (чл. 42, ал. 4, чл. 43, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 ЗДДФЛ);
 • 15 на сто - за доходите от стопанска дейност като ЕТ (чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ). Счита се, че при тази ставка данъчната тежест, понасяна от едноличните търговци, става съотносима с тази на собствениците (съдружниците) на търговски дружества, чиято печалба подлежи на облагане както с корпоративен данък 10 на сто, така и с данък върху дивидентите - 5 на сто1. В тази връзка ставката за авансовите вноски на ЕТ се запазва в размер 15 на сто (чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ).

Прилагането на две различни данъчни ставки за доходите, формиращи годишна данъчна основа, води към формиране на две обособени годишни данъчни основи:

 • сума на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ2 - сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36 ЗДДФЛ, т.е. имат се предвид данъчните основи от доходите от трудови правоотношения, стопанска дейност, без дейността на ЕТ, доходите от наеми или друго възмездно предоставяне на права и имущество, прехвърляне на права или имущество, доходите от други източници, която се облага с данъчна ставка 10 на сто;
 • годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 1 ЗДДФЛ - само за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, която се облага с данъчна ставка 15 на сто.

За доходите, облагани с окончателен данък от 01.01.2008 г., като правило се прилага данъчна ставка 10 на сто.
За доходите в полза на чуждестранни физически лица, посочени в чл. 37 ЗДДФЛ, и доходите, придобити от замяна на акции и дялове, във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел втори от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се запазва данъчната ставка 10 на сто, прилагана и през 2007 г. (чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).
Наред с това, за доходите от допълнително доброволно осигуряване и от доброволно здравно осигуряване, и от застраховки “Живот” (в случаите, когато не са освободени от облагане) и доходите, придобити при продажба или замяна на движимо имущество на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците, регламентирани в чл. 38, ал. 10 ЗДДФЛ, данъчният размер 15 на сто, прилаган през 2007 г., се намалява на 10 на сто (чл. 46, ал. 1 ЗДДФЛ).
По изключение единната данъчна ставка от 10 на сто не се прилага при:

 • получаване на суми след изтичане на дългосрочни договори за застраховки “Живот” (със срок 15 или повече години). Запазена е преференциалната ставка 7 на сто (чл. 46, ал. 2 ЗДДФЛ);
 • доходите от дивиденти и ликвидационни дялове. По аналог на ЗКПО данъчният размер 7 на сто, прилаган през 2007 г., е намален на 5 на сто (чл. 46, ал. 3 ЗДДФЛ). Ще обърнем внимание, че намаленият размер 5 на сто се прилага за всички дивиденти, за които решението за разпределянето им е взето след 01.01.2008 г., независимо че източникът е неразпределена печалба от минали години.

Промени в обхвата и механизма на ползване на данъчните облекчения
Промени в обхвата на данъчните облекчения
Промяната в обхвата на данъчните облекчения е свързана единствено с отпадане на данъчното облекчение за деца. Останалите данъчни облекчения се запазват. С други думи през 2008 г. ще се ползват:

 • данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност с 50 и с над 50 на сто (чл. 18 ЗДДФЛ), с тази разлика, че поради отпадане на необлагаемия годишен (месечен) доход годишният размер на данъчното облекчение е фиксиран на 7920 лв. годишно (или 660 лв. месечно) за доходите от трудови правоотношения. Изрично е посочено, че облекчението за трайно намалена работоспособност се ползва пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) не е изтекъл към 31.12.2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение (§ 49 от ПЗР на ЗДДФЛ);
 • данъчно облекчение за лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване, доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, както и данъчно облекчение за лични премии (вноски) за застраховки “Живот” и здравни осигуровки (чл. 19 ЗДДФЛ). Запазва се нормативът 10 на сто, като по отношение на доходите от трудови правоотношения се прецизира, че той се прилага спрямо месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ3 (а не спрямо месечния облагаем доход);
 • данъчно облекчение за лични вноски за откупуване на недостигащ осигурителен стаж при пенсиониране по реда на § 9 от ПЗР на КСО (чл. 20 ЗДДФЛ). При условие, че през 2008 г. се откупи осигурителен стаж за максимално възможния 5-годишен срок, размерът на облекчението за 2008 г. е 3168 лв. Облекчението, както и досега, се ползва единствено годишно;
 • данъчно облекчение за дарение, без случаите на дарения на физически лица (чл. 22 ЗДДФЛ). Облекчението, както и досега, се ползва единствено годишно. От 01.01.2008 г. се премахна възможността за ползване на данъчното облекчение за дарение в полза на: хора с увреждания, деца с увреждания или без родители, социално слаби лица и др. Данъчното облекчение за дарение може да се ползва, само ако е в полза на определени институции, посочени в чл. 22 ЗДДФЛ. По същество се възпроизвеждат институциите, които се ползваха с преференциален режим и през 2007 г., с прецизиране на обхвата на здравните заведения, имащи преференциално третиране, като отпадат оптиките, а се добавят читалищата. Размерът на данъчното облекчение за дарение, както и досега, е до 5 на сто в общия случай, съответно до 15 на сто за дарение за културата и до 50 на сто за дарение в полза на Център “Фонд за лечение на деца”, спрямо сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ. Тоест има се предвид сумата на данъчните основи от доходите от трудови правоотношения, стопанска дейност, без дейността на ЕТ, доходите от наеми или друго възмездно предоставяне на права и имущество, прехвърляне на права или имущество, както и доходите от други източници. Ще допълним, че както и досега, общата сума на даренията не следва да превишава 65 на сто, спрямо сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ. Подобно на досегашната практика, едноличните търговци няма да ползват облекчения за дарение по този ред, а по реда на чл. 31 ЗКПО.

Промени в механизма на ползване на данъчните облекчения
От 01.01.2008 г., поради прилагане на две различни данъчни ставки и съответно формиране на две годишни данъчни основи - по чл. 17 (за доходите от трудови правоотношения, стопанска дейност, без дейността на ЕТ, наеми или друго възмездно предоставяне на права и имущество, прехвърляне на права или имущество, доходите от други източници), и по чл. 28, ал. 1 само за доходите от стопанска дейност на ЕТ, механизмът на ползване на данъчните облекчения (с изключение на облекчението за дарение по реда на чл. 22 ЗДДФЛ, което не се ползва от ЕТ) се усложнява. Годишните данъчни облекчения за хора с намалена работоспособност (чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ), за лични вноски за доброволно осигуряване, здравно осигуряване и животозастраховане (чл. 19, ал. 1 ЗДДФЛ), и за откупуване на осигурителен стаж (чл. 20 ЗДДФЛ) се ползват само в определена последователност:

 • първоначално с тях се намалява сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36 ЗДДФЛ, т.е. сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ от доходите от трудови правоотношения, стопанска дейност без дейността на ЕТ, наеми или друго възмездно предоставяне на права и имущество, прехвърляне на права или имущество, а така също и доходите от други източници. В тази връзка ще обърнем внимание, че в разпоредбите на чл. 18, ал. 1, чл. 19, ал. 1 и чл. 20 ЗДДФЛ се визира единствено намаляване на сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 ЗДДФЛ;
 • при наличие на остатък с тях се намалява годишната данъчна основа - за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец4. Посочената последователност на ползване на данъчните облекчения е конкретизирана и в разпоредбите на чл. 28, ал. 2 ЗДДФЛ, регламентираща формирането на данъчната основа от доходите от стопанска дейност на ЕТ.

Намаляване на размера на нормативно признатите разходи
Най-съществената промяна при данъчното третиране
на доходите от друга стопанска дейност, без дейността като едноличен търговец (свободни професии, граждански договори, авторски и лицензионни възнаграждения и т.н.) и доходите от наем и друго възмездно ползване на права и имущество, е намаляването на размера на нормативно признатите разходи, като:

 • за доходите, за които се признаваха нормативни разходи 70, 60 или 50 на сто (например за доходи от продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селското стопанство, за авторски и лицензионни възнаграждения, за възнаграждения за изпълнения на артисти изпълнители и др.), нормативно признатите разходи стават 40 на сто;
 • за доходите от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения (граждански договори) нормативно признатите разходи се намаляват от 35 на сто на 25 на сто;
 • за доходите от наеми тези разходи са променени от 20 на 10 на сто.

Ако при посочените доходи годишната данъчна основа не е в рамките на действащия през 2007 година необлагаем минимум (2400 лв.) или близко до него, намаляването на размера на нормативно признатите разходи се компенсира с двойно по-ниската данъчна ставка.

Промени в третиране на доходите от договори за управление и контрол, както и на членовете на управителни и контролни органи на предприятия
Независимо че в процедурата на определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения почти липсват промени по отношение на данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, е налице съществена промяна. Тя е свързана с разширяването на обхвата на правоотношенията, които се третират като трудови правоотношения. От 01.01.2008 г. като такива се третират и:

 • правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната (б. “е” на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ);
 • правоотношенията между работодател по т. 27 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице (б. “ж” на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ). В тази връзка е допълнена дефиницията на работодател, дадена в т. 27 от 1 на ДР на ЗДДФЛ, като се приема, че работодател е и страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице;
 • правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия (б. “з” на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).

Докато в първите два случая се запълва законодателна празнота, свързана най-вече с добилите популярност договори за предоставяне на персонал, включването за данъчни цели на лицата по договори за управление и контрол, включително членовете на управителни и контролни органи на предприятия в обхвата на трудовите правоотношения, е принципна промяна в наложения от години подход на данъчно третиране на посочените доходи. От 01.01.2008 г. лицата по договори за управление и контрол, включително членовете на управителни и контролни органи на предприятия, излизат от обхвата на доходите, регламентирани в чл. 29 ЗДДФЛ като доходи от друга стопанска дейност и се третират идентично на доходите от трудови правоотношения, в съответствие с разпоредбите на чл. 24 и 25 ЗДДФЛ. Това означава, че случаите на необлагаемост на доходите при лицата по договори за управление и контрол, включително членовете на управителни и контролни органи на предприятия, от началото на 2008 г. се разширяват, доколкото разпоредбите на чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ се отнасят вече и за тях.
Така например в облагаемия доход на лицата по договори за управление и контрол не следва да се включват:

 • социалните придобивки в натура, освободени от облагане с данък върху разходите по реда на ЗКПО (ваучери за храна до 40 лв. месечно; вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване и/или застраховка “Живот” - до 60 лв. месечно; транспортно обслужване от местоживеене до месторабота);
 • еднократните парични помощи за лечение, за сметка на социалните разходи (до стойността на лечението), както и стойността на еднократните парични помощи, за сметка на социалните разходи при: раждане на дете, сключване на граждански брак, или смърт на член от семейството, в размер до 2400 лв. общо.

До 31.12.2007 г. посочените придобивки на лицата по договори за управление и контрол, включително членовете на управителни и контролни органи на предприятия, подлежаха на данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ. Не би могло обаче, да се приеме, че разпоредбите, свързани с освобождаване от облагане на придобивки, регламентирани с нормативни актове, издадени на основание на Кодекса на труда, или други специални закони, каквито са повечето от останалите случаи на освобождаване от облагане по реда на чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ, биха имали отношение към лицата по договори за управление и контрол. Въпросът за ползване на разпоредбите на чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ от лицата по договори за управление и контрол, включително членовете на управителни и контролни органи на предприятия, според нас се нуждае от изрично тълкуване от страна на приходната администрация. Ще обърнем специално внимание, че доколкото доходите от договори за управление и контрол, както и на членовете на управителни и контролни органи на предприятия от 01.01.2008 г. се третират като доходи от трудови правоотношения, то механизмът на авансово данъчно облагане на тези доходи става аналогичен на този на лицата по трудови правоотношение. Това означава, че за разлика от досегашната практика, при авансово облагане на посочените доходи могат да се приспадат данъчни облекчения за намалена работоспособност по реда на чл. 18, ал. 2 ЗДДФЛ или за доброволно осигуряване, или животозастраховане по реда на чл. 19, ал. 2 ЗДДФЛ. Доколкото доходите от договори за управление и контрол, както и на членовете на управителни и контролни органи на предприятия от 01.01.2008 г. се третират като доходи от трудови правоотношения, авансовото удържане на данъка през 2008 г. не би следвало да се документира със сметката за изплатени суми по реда на чл. 43 ЗДДФЛ.

Допълване на разпоредби, свързани с прехвърляне на недвижимо имущество
Разпоредбите, свързани с данъчното третиране на доходите от продажба на права или имущество, се запазват, като се допълват с разпоредби, регламентиращи данъчното третиране на два специфични случая, свързани със:

 • учредяване на право на строеж върху поземлен имот. В този случай придобитият облагаем доход от учредяване на правото на строеж се намалява с документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж (чл. 33, ал. 6, т. 8 ЗДДФЛ). При последваща продажба или замяна на самия поземлен имот, включително на ограничени вещни права върху неговата цена на придобиване, няма да се приспада отново - тя се приема за нула (чл. 33, ал. 6, т. 3 ЗДДФЛ);
 • прекратяване на договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост преди изтичане на срока на договора, без да се прехвърли правото на собственост върху движимото или недвижимото имущество - предмет на договора. В този случай неподлежащите на връщане лизингови вноски, получени през предходни години, се смятат за доход от ползване на имущество, придобит към момента на прекратяването. Те подлежат на облагане по реда на чл. 31 ЗДДФЛ (аналогично на доходите от наем, с отчитане на 10 на сто нормативно признати разходи). Следва обаче да се има предвид, че облагаемият доход, определен по реда на чл. 31 ЗДДФЛ, се намалява с облагаемия доход, който вече е бил обект на облагане през предходни години като доход от вноски по договор за финансов лизинг по реда на чл. 33, ал. 9 ЗДДФЛ.

Облагане на доходите от патентна дейност
От 01.01.2008 г. патентният данък се регламентира в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). В ЗДДФЛ остават само разпоредбите, свързани с преминаването от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.
Когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ (например физическото лице или ЕТ се е регистрирало по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв.), доходите на физическите лица, включително ЕТ, за текущата данъчна година се облагат по общия ред на ЗДДФЛ (чл. 39, ал. 1 ЗДДФЛ). Важно е да се знае, че за разлика от досегашната практика в този случай не се дължат авансови вноски за текущата година по общия ред (чл. 39, ал. 2 ЗДДФЛ). Дължи се единствено годишен данък, като от данъка върху общата годишна данъчна основа или от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ се приспада дължимият патентен данък по реда на ЗМДТ (т.е. данъкът, дължим за тримесечията, през които лицето е отговаряло на условията за облагане с патентен данък), или внесеният патентен данък, когато до датата на подаване на декларацията за отпадане на основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ лицето е внесло за текущата данъчна година патентен данък в по-висок размер от дължимия, например внесло е в началото на годината целия дължим данък (чл. 40, ал. 1 ЗДДФЛ). Ще допълним, че според разпоредбата на чл. 39, ал. 3 ЗДДФЛ, когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по ЗДДС, то се облага по общия ред на ЗДДФЛ за цялата данъчна година (чл. 39, ал. 3 ЗДДФЛ), т.е. ако лице, след дерегистрация по ЗДДС, отговаря на условията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, то следва да продължи да се облага по общия ред до края на данъчната година.

Промени в авансовото облагане
Ще анализираме промените при авансовото облагане, в зависимост от вида на дохода:

 • авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения. Независимо че разпоредбите, свързани с авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения (чл. 42, ал. 1-9 ЗДДФЛ), са прередактирани, единствената промяна в механизма на авансово облагане е свързана с обстоятелството, че размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа, определена по познатия досега ред, се умножи по данъчна ставка 10 на сто (чл. 43, ал. 4 ЗДДФЛ). Както и досега, когато пълният размер на начисления от работодателя облагаем доход от трудово правоотношение за даден месец е изплатен до края на следващия месец, данъкът се удържа за сметка на лицето. Както и досега, при частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка (но не по прогресивна скала с необлагаем минимум, а в размер 10 на сто) върху брутния размер на сумата от частичните плащания за своя сметка. Както и досега внесеният от работодателя данък се удържа при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. Ще обърнем внимание, че доколкото от 01.01.2008 г. липсва необлагаем минимум, то даже и при минимален размер на частични плащания работодателят ще дължи данък за своя сметка;
 • авансово удържане на данъка за доходи от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ. От 01.01.2008 г., поради отпадане на необлагаемия годишен минимум, всеки придобит доход от стопанска дейност по чл. 29 ЗДДФЛ, т.е. от упражняване на свободни професии, граждански договори и др., подлежи веднага на авансово облагане. Данъкът се дължи върху разликата между облагаемия доход, т.е. придобитият доход, намален с нормативно признатите разходи и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Размерът на дължимия данък се определя, като посочената разлика се умножи по данъчна ставка 10 на сто (чл. 43, ал. 1 и 2 ЗДДФЛ).
 • авансово удържане на данъка за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. От 01.01.2008 г. поради отпадане на необлагаемия годишен минимум всеки придобит доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество подлежи на авансово облагане. Данъкът се дължи върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 ЗДДФЛ, т.е. придобитият доход, намален с 10 на сто разходи и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.

Промени във връзка с удостоверяването на удържания данък и декларирането на данъчните задължения
Удостоверяване на удържания данък
По отношение на удостоверяване на удържан данък на лица по трудови правоотношения от 01.01.2008 г. са в сила две нови разпоредби:

 • ако служебната бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ не е поискана от работника (служителя) до 31 януари на следващата година, такава се издава при поискване и след 31 януари (чл. 45, ал. 5 ЗДДФЛ);
 • работодателят задължително издава и предоставя на работника (служителя) до 5 февруари на следващата година служебната бележка по чл. 45, ал. 1 ЗДДФЛ, когато удържането (възстановяването) по чл. 49, ал. 5 и 6 ЗДДФЛ не е извършено до 31 януари (чл. 45, ал. 5 ЗДДФЛ). Според нас, доколкото посочените норми имат процесуален характер, те са приложими и по отношение на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г.

Деклариране на данъчните задължения
По отношение на промените в декларирането на данъчните задължения, следва да се има предвид, че:

 • данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ за данъка, удържан върху доходите на чуждестранни физически лица, следва да се подава от предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателния данък в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка (чл. 56, ал. 1 ЗДДФЛ). Срокът е синхронизиран със срока на подаване на данъчната декларация по чл. 201 ЗКПО за доходите, удържани на чуждестранни юридически лица. Едновременно с това по аналог със ЗКПО се изисква данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ да се подава и от лицето, придобило дохода, като срокът е до 15-о число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода (чл. 56, ал. 2 ЗДДФЛ). И още нещо - доходите на чуждестранни физически лица, подлежащи на деклариране по реда на чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ, според последните промени в закона, не следва да се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ - аналог на справката по чл. 57, ал. 1 от отменения ЗОДФЛ (чл. 73, ал. 2 ЗДДФЛ). Доходите на местни физически лица обаче, независимо от това, че са обложени с окончателен данък, както и досега, подлежат на деклариране в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ;
 • в годишната данъчната декларация по чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ следва да се посочват и:

- придобитите през годината доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина. Досега доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина не подлежаха на деклариране. Доколкото тези доходи са обложени с окончателен данък в размер 5 на сто, по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 ЗДДФЛ, тяхното деклариране има само информативен характер и не води до формиране на допълнително данъчно задължение;
- доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ. В посочените случаи, както и досега, подаването на декларация има информативен характер и не води до формиране на данъчно задължение по реда на ЗДДФЛ.

Други промени
От останалите промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица като по-съществени ще отбележим тези, свързани със:

 • облагането на доходите на чуждестранните лица. При облагане на доходите на чуждестранни лица са направени отделни промени, свързани със: включването на наградите за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица (общественици, дейци на науката, изкуството, културата) в обхвата на доходите, облагани с окончателен данък 10 на сто (чл. 37, ал. 1 т. 8 ЗДДФЛ);
 • уточняването, че обект на облагане с окончателен данък са вноските по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху недвижимо имущество (чл. 37, ал. 1, т. 11 ЗДДФЛ);
 • прецизиране на разпоредбите, свързани с определяне на дохода, подлежащ на облагане с окончателен данък при прехвърляне на имущество;
 • възможността при определяне на годишната данъчна основа от доходите по трудови правоотношения, стопанска дейност като ЕТ и друга стопанска дейност (свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения и др.) да се вземат предвид внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

Д-р Людмила МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
_________________________
1 Доколкото данъчният размер 5 на сто върху доходите от дивиденти, начислени от търговски дружества, се прилага върху вече обложена с корпоративен данък 10 на сто печалба, то спрямо дивидентите в полза на съдружници (собственици) на търговски дружества - физически лица, се прилага не данъчна ставка 15 на сто, а ефективна данъчна ставка 14,5 на сто. Предложението за облагане на доходите на ЕТ с данък в размер 14,5 на сто обаче, не бе прието.
2 Според чл. 17 ЗДДФЛ общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36, намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения.
3 Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ се определя, като облагаемият доход по чл. 24 ЗДДФЛ, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
4 Очевидно посоченото усложнение няма място, ако лицето няма доходи като едноличен търговец, или има доходи само като ЕТ.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...