Меню

В действащия от 01.01.2007 г. Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е запазен принципът, въведен от 1998 г., за годишно преизчисляване от работодателя на данъка за доходите от трудови правоотношения. Независимо че годишното преизчисляване на данъка, дължим за доходите от трудови правоотношения, се прави от няколко години, със ЗДДФЛ са въведени няколко нови момента, които трябва да се имат предвид при изпълнение на това задължение от работодателите.

На първо място, това е формирането на годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, придобити през 2007 г. В тази връзка е необходимо да се има предвид, че съгласно ЗДДФЛ месечният облагаем доход от трудови правоотношения е равен на начисления за съответния месец облагаем доход (чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ). Единственото изключение е, когато начисленият за съответния месец доход не бъде платен в пълен размер до края на следващия месец. В този случай авансовият данък се определя и дължи на база действително получения от лицето доход (чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ). Следователно, в облагаемия доход за 2007 г. се включва и размерът на начисления доход за декември 2007 г., при условия че същият е изплатен в пълен размер до 31.01.2008 г.
Действащият до 31.12.2006 г. Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) определяше, че в облагаемия доход се включва полученият от лицето доход, което при годишното преизчисляване изискваше в годишния облагаем доход по чл. 19 ЗОДФЛ (отм.) да се включва частта от работната заплата за м. декември на предходната година, която е платена през януари на текущата година, и авансът за декември, получен през текущата година. Отчитайки действащите до 31.12.2006 г. законови разпоредби по отношение на годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, в годишния облагаем доход за 2006 г. не е включена и респективно не е обложена с данък частта от работната заплата за декември 2006 г., която е платена през януари 2007 г. Следователно, това възнаграждение трябва да бъде включено в облагаемия доход по чл. 24 ЗДДФЛ и да участва при определяне на годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ.
На второ място, това е разширеният обхват на видовете данъчни облекчения, които могат да се приспадат при годишното преизчисляване на данъка, дължим за доходите от трудови правоотношения. Съгласно чл. 49, ал. 3 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения може да бъде намалена със:

- Данъчно облекчение за лица с намалена с работоспособност (чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ). Годишният размер на данъчното облекчение е равен на двойния размер на необлагаемата годишна данъчна основа, която за 2007 г. е 2400 лв. и не зависи от броя на месеците през годината, за които лицето има статут на лице с намалена работоспособност.
За да се ползва данъчното облекчение, лицето трябва да притежава валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, с което да е определена 50 или над 50 на сто намалена работоспособност. В случай че лицето не е представило на работодателя валидния документ на ТЕЛК/НЕЛК с цел ползване на облекчението при определянето на месечния авансов данък за доходите от трудови правоотношения, е необходимо да го предостави в срок от 30 ноември до 31 декември, за да се ползва с правата по чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ при годишното преизчисляване на данъка по чл. 49 от закона.

- Данъчно облекчение за внесени лични вноски за доброволно осигуряванеи застраховане
Съгласно чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 1 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения може да се намали с направените през годината за сметка на лицето лични вноски за доброволно осигуряване и/или застраховане, при условие че същите са превеждани чрез работодателя след удържането им от трудовото възнаграждение. В зависимост от вида на доброволното осигуряване или застраховане данъчното облекчение е в следните размери:

  •  за вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация, максималният размер на намалението и по двата вида доброволно осигуряване е в общ размер до 10% от годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ.
  •  ;за вноски за допълнително доброволно здравно осигуряване, както и за премии по договори за застраховка “Живот”, максималният размер на намалението е в общ размер до 10% от годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ.

Освен задължението за превеждане на осигурителните вноски чрез работодателя, данъчният закон изисква работодателят да притежава копие от договорите със застрахователното/осигурително дружество. В случай че тези договори не са представени на работодателя, с цел ползване на облекчението при определяне на авансовия данък по чл. 42 ЗДДФЛ, те трябва да бъдат представени от лицето в срок от 30 ноември до 31 декември.
В случай че вноските/премиите за доброволно осигуряване или застраховане не са удържани от работодателя при изплащане на трудовото възнаграждение и респективно не са превеждани чрез него, данъчното облекчение не може да се ползва при годишното преизчисляване на данъка по чл. 49 ЗДДФЛ, а се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от закона.

- Данъчно облекчение за внесени лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Със Закона за данъците върху доходите на физическите лица се даде възможност данъчното облекчение за направени осигурителни вноски по § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) да се ползва при годишното преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения1 . Съгласно чл. 20, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 2 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения може да се намали с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по § 9 от ПЗР на КСО. Разпоредбата на § 9 от ПЗР на КСО определя категориите лица, имащи право да внесат за своя сметка осигурителни вноски, които да им се зачитат за осигурителен стаж при пенсиониране. Съгласно § 9 от ПЗР на КЗО, правото за “откупуване” на осигурителен стаж е предоставено на:

  •  лицата, завършили висше или полувисше образование, които могат да внесат за своя сметка осигурителни вноски за периода на обучението им. Осигурителните вноски се определят в размерите, определени за фонд “Пенсии”, и се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (§ 9, ал. 2 от ПЗР на КСО). Осигурителните вноски се внасят за период, не по-дълъг от срока на обучението, предвиден по учебната програма за завършената специалност;
  •  лицата, които са навършили възрастта за пенсиониране, определена в чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. И в този случай осигурителните вноски се определят в размерите, определени за фонд “Пенсии”, и се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (§ 9, ал. 3 от ПЗР на КСО). Осигурителните вноски се внасят за период, не по-дълъг от 5 години.

В случая, когато лицето, получаващо доходи от трудово правоотношение, е превело през годината лични осигурителни вноски по § 9 от ПЗР на КСО, то може да ползва данъчното облекчение по чл. 20 ЗДДФЛ, като представи на работодателя копие от документите, удостоверяващи направените вноски. Необходимите документи трябва да бъдат представени в периода от 30 ноември до 31 декември. Максималният размер данъчното облекчение, което може да се ползва при годишното преизчисляване на доходите по чл. 49 ЗДДФЛ, е до размера на внесените през годината вноски, но не повече от годишната данъчна основа, определена по реда на чл. 25 ЗДДФЛ. Следва да се има предвид, че това данъчно облекчение може да се ползва при годишното преизчисляване на доходите по чл. 49 ЗДДФЛ, без да е обвързано с условието тези вноски да са удържани от трудово възнаграждение и да се преведени чрез работодателя.

- Данъчно облекчение за деца
Разпоредбите на ЗДДФЛ дават възможност данъчното облекчение за деца да се ползва при годишното преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения2 . Съгласно чл. 21, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 2 ЗДДФЛ, годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ може да бъде намалена с полагащото се облекчение за деца, при условие че лицето - получател на дохода от трудови правоотношения, е местно лице по смисъла на данъчния закон и едновременно са налице следните условия:

  •  към 31 декември детето е местно физическо лице и е български гражданин или чужденец, на когото е предоставено убежище или статут на бежанец по реда на Закона за убежището и бежанците;
  •  ;детето не е навършило пълнолетие или е навършило 18 години през годината;
  •  към 31 декември детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

За да се ползва данъчното облекчение при годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, е необходимо в периода от 30 ноември до 31 декември, лицето - получател на дохода, да представи на работодателя декларация по чл. 21, ал. 8 ЗДДФЛ (по образец, утвърден от министъра на финансите), удостоверяваща, че са налице основанията за ползване на облекчението.
Размерът на данъчното облекчение е определен в абсолютна сума и зависи от броя на децата (чл. 21, ал. 1 ЗДДФЛ).

- Данъчно облекчение за дарение
Съгласно чл. 22, във връзка с чл. 49, ал. 3, т. 1 ЗДДФЛ, във връзка с годишното преизчисляване на данъка върху доходите от трудови правоотношения, годишната данъчна основа по чл. 25 ЗДДФЛ може да се намали с направените от лицата дарения в полза на изрично посочените в закона лица и/или институции (чл. 22, ал. 1 ЗДДФЛ). Данъчният закон определя и различни размери на това данъчното облекчение, които зависят от статута на надарените лица/институции. Максималният общ размер на облекчението за дарение не може да бъде по-голям от 65 на сто от годишната данъчна основа.
За да се ползва облекчението при годишното преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения, е необходимо дарението да е удържано от трудово възнаграждение и да е преведено чрез работодателя. Освен това в периода от 30 ноември до 31 декември лицето трябва да представи на работодателя копия от документите, доказващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен.
На трето място, работодателят, който е задължен да извърши годишното преизчисляване към 31 декември на годината, може да включи и други доходи от трудово правоотношение, които лицето е получило през годината от други основни и/или допълнителни работодатели. За целта лицето - получател на дохода, следва да предостави служебна бележка по чл. 45 ЗДДФЛ, издадена от другия/ите работодател/и. Следователно, с новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица вече еднозначно е определено, че отговорността за цялостното обхващане на доходите, подлежащи на годишно преизчисляване по реда на чл. 49 ЗДДФЛ, е на лицето - получател на дохода. В случай че лицето има и други доходи от трудови правоотношения, но не желае те да бъдат включвани от основния работодател при годишното преизчисляване, то е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ и в нея да посочи всички получени от него облагаеми доходи.
Размерът на годишния данък за доходите от трудови правоотношения се определя по скалата към чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ, на база годишната данъчна основа по чл. 25 от закона, намалена с полагащите се данъчни облекчения. Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година (чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ).
В случаите, когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят, в срок до 31 януари на следващата година, възстановява разликата на лицето (чл. 49, ал. 6 ЗДДФЛ). Възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към републиканския бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
За размера на удържания данък, във връзка с годишното преизчисляване по чл. 49 ЗДДФЛ, работодателят издава служебна бележка, по образец, утвърден от министъра на финансите.

Веска ДИМИТРОВА, данъчен консултант
_____________________________
1 До 31.12.2006 г. това облекчение се ползваше единствено чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ (отм.).
2 До края на 2006 г. това облекчение се ползваше единствено чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ (отм.).

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...