Меню

Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица


Една изключително важна стъпка при облагането на физическите лица е разграничаването на доходите на облагаеми и необлагаеми. На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Основната част от доходите на физическите лица, които се считат за необлагаеми, са изброени в нормите на чл. 13 и чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ. Въпросните разпоредби много често са обект на законодателни изменения и допълнения, поради което темата за необлагаемите доходи винаги е актуална и интересна.
Ето защо, предвид наближаващия край на данъчната година и предстоящото годишно облагане и деклариране на доходите на физическите лица, ще насочим вниманието към характерните особености на някои доходи, които ЗДДФЛ визира като необлагаеми за 2010 г., с акцент основно върху новите моменти.

1. Данъчно третиране на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество, придобити през 2010 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, букви “а” и “б” ЗДДФЛ, не подлежат на облагане доходите, придобити през текущата данъчна година от:

  • продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
  • продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

Въведеното изискване в чл. 13, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗДДФЛ, между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната на недвижимия жилищен имот да са изминали повече от три години, е в сила от 01.01.2010 г. и касае доходите, придобити след тази дата. Ще припомним, че преди това доходите, придобити през течение на данъчната година от продажба или от замяна на един недвижим жилищен имот, се считаха за необлагаеми, независимо от датата на придобиване на имота. По този начин съществуваше правна възможност физическите лица ежегодно да извършват продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, като придобитият доход безусловно беше освободен от облагане.
Предвид отпадането на тази възможност, един от въпросите, които биха могли да възникнат във връзка с годишното облагане на доходите от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, е как следва да се процедира, ако сделката по продажба или замяна на недвижимия жилищен имот е осъществена през 2009 г. (тогава е прехвърлен имотът), но плащането по сделката е осъществено след 01.01.2010 г. - облагаем или необлагаем ще бъде този доход?
Преди да дадем отговор на този въпрос, ще припомним, че по отношение на доходите от продажба или замяна на недвижимо имущество законът не предвижда специално данъчно третиране относно определянето на датата на придобиването на дохода. В тази връзка, приложима е общата норма на чл. 11, ал. 1 ЗДДФЛ, според която доходът се смята за придобит на датата на:

  • плащането - при плащане в брой;
  • заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
  • получаването на престацията - за непаричен доход.

Следователно, ако плащането е осъществено през 2010 г. - доходът ще се счита за придобит през същата данъчна година и ще се третира в съответствие с новия регламент на чл. 13, ал. 1, т. 1, буква “а” ЗДДФЛ. В този смисъл, ако между датата на придобиването и датата на продажбата на недвижимия жилищен имот са изминали по-малко от три години, доходът, придобит през 2010 г., ще се счита за облагаем. В случай че между датата на придобиването и датата на продажбата са изминали повече от три години, доходите от реализираната от лицето сделка ще се считат за необлагаеми.

2. Данъчно третиране на доходите от лихви1 

На основание чл. 13, ал. 1, т. 8, 9 и 10 ЗДДФЛ, в редакцията на закона, действаща за 2010 г., необлагаеми са придобитите през годината доходи от:

  • лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);
  • лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за ЕИП;
  • лихви по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане.

Новият момент, касаещ данъчното третиране на доходите от лихви, придобити през 2010 г., е свързан конкретно с разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗДДФЛ.
До 31.12.2009 г., на това основание, за необлагаеми се считаха доходите от лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации.
След изменението на цитираната разпоредба, направено със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ са и доходите от лихви и отстъпки от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за ЕИП. Това допълнение беше направено с цел изпълнение на задълженията на страната ни по чл. 56 от Договора за създаване на Европейската общност и по чл. 40 от Споразумението за ЕИП, относно гарантиране свободата на движение на капитали.

3. Данъчно третиране на доходите от направени непарични вноски в търговски дружества

След изменението на чл. 13, ал. 2, направено със ЗИД на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. С посочената промяна от текста на визираната разпоредба отпаднаха получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество. Следователно получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество и по-конкретно разликата между цената, за която е придобито апортираното имущество, и стойността на акциите или на дяловете от капитала, съответстващи на направената непарична вноска, представлява доход за физическото лице. Важно уточнение е направено в ал. 4 на чл. 13 ЗДДФЛ, а именно: не се определя данък към датата на придобиване на акциите и дяловете, получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. На практика това означава, че към този момент въпросните доходи се считат за необлагаеми. Данък ще се определя и дължи при евентуална следваща продажба или замяна на придобитите по този начин дялове и акции, или на част от тях. Едва тогава физическото лице би формирало облагаем доход по правилата на чл. 33, ал. 3 и 4 от закона.
Ще припомним, че облагаемият доход от продажба или от замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута, е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. В тази връзка, в нормите на чл. 33, ал. 6 ЗДДФЛ, е предвиден специален ред за определяне цената на придобиване на акциите и дяловете, придобити чрез непарични вноски в търговски дружества.
Според чл. 33, ал. 6, т. 9 ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., при продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непаричната вноска.
От друга страна, цитираната разпоредба не се отнася за случаите, в които непаричната вноска има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 ЗДДФЛ към датата на вписване на вноската в търговския регистър (виж чл. 33, ал. 6, т. 5 ЗДДФЛ). Само в тези случаи се запазва действащото до края на 2009 г. правило, според което при направени непарични вноски в търговско дружество цената на придобиване е равна на частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговското дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове.

4. Данъчно третиране на доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.) беше отменена алинея 3 в чл. 13 от закона. На основание отменената разпоредба, в сила до 31.12.2009 г., доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, се третираха като необлагаеми.
От началото на 2010 г. обаче доходите от изброените дейности подлежат на облагане, независимо от факта, че са реализирани от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и/или земеделски производители. В зависимост от статута на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители, доходите от дейността им, включително и от тази за непреработена растителна и животинска продукция, се облагат по реда на:

  • чл. 29 ЗДДФЛ, т.е. като “доходи от друга стопанска дейност”, когато физическото лице не е търговец по смисъла на Търговския закон; или
  • чл. 26 ЗДДФЛ, когато лицето е едноличен търговец.

Лорета ЦВЕТКОВА, данъчен експерт
_______________
1 Съгласно § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, “лихва” е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека, или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...