Меню

След промяната, направена в Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 105 и 108 от 2006 г.) с цел пълно въвеждане на изискванията на европейското право в тази област, последваха и съответните изменения в Правилника за прилагането на закона (ДВ, бр. 8 и бр. 33 от 2007 г).
Предприетите изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) имат за цел да пояснят направените в закона промени и тематично могат да бъдат групирани по следния начин.

1. Промени, свързани с реда за освобождаване от акциз на акцизни стоки, предназначени за въоръжените сили на НАТО, за дипломатическите и консулски представителства и за институциите на Европейската общност

В правилника законодателят е предвидил освобождаване от акциз на акцизни стоки, които се внасят или въвеждат на територията на Република България от друга държава членка на Европейския съюз, когато тези стоки са предназначени за въоръжените сили на НАТО, за дипломатическите и консулски представителства и за институциите на Европейската общност. Освобождаването се извършва с документ, наречен “сертификат за освобождаване от акциз” (Приложение № 1 към ППЗАДС).
Внимание! Акцизните стоки, движещи се под режим “отложено плащане на акциз”, задължително се съпровождат и от придружителен административен документ в 5 екземпляра, който се издава от лицензирания складодържател ­ изпращач на стоките.
В случаите, когато акцизните стоки са предназначени за въоръжените сили на НАТО, за дипломатическите и консулски представителства и за институциите на Европейската общност, които са установени в друга държава членка на ЕС, към момента на изпращането на акцизните стоки, лицензираният складодържател в България трябва да притежава и “сертификат за освобождаване от акциз”, издаден от държавата членка, за която стоките са предназначени.
“Сертификатът за освобождаване” трябва да придружава акцизната стока при нейното движение под режим “отложено плащане на акциз” до другата държава членка.

2. Освобождаване от облагане с акциз на акцизни стоки при въвеждането им от физически лица за лични нужди на територията на РБългария от територията на друга държава

В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е посочено, че закупените в чужбина от физическите лица тютюневи изделия, алкохолни напитки, кафе и екстракти от кафе, за задоволяване на личните им нужди, са освободени от заплащане на акциз, ако се внасят в следните количества:
1. За тютюневи изделия:
а) цигари ­ 800 броя;
б) пури ­ 200 броя;
в) пурети ­ 400 броя;
г) тютюн за пушене ­ 1 килограм.
2. За алкохолни напитки:
а) алкохолни напитки с код по КН 2208 ­ 10 литра;
б) междинни продукти ­ 20 литра;
в) вина ­ 90 литра (пенливи вина не повече от 60 литра);
г) пиво ­ 110 литра.
3. За кафе и екстракти от кафе:
а) кафе ­ 2000 грама;
б) екстракти от кафе ­ 800 грама;
в) прахообразни смеси, съдържащи повече от 10 на сто екстракти от кафе ­ 800 грама.
Внимание! Когато посочените стоки са с търговско предназначение, физическите лица заплащат пълния размер на акциза за въведените стоки.
3. Ред за възстановяване на заплатен акциз на освободени за потребление на територията на страната акцизни стоки, които са изпратени до територията на друга държава членка на ЕС с опростен придружителен документ
В правилника е предвидено, че лицето, което е изпратило акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната до територията на друга държава членка на Европейския съюз, може да си възстанови платения акциз, като подаде “искане за възстановяване” на платения от него акциз до началника на компетентното митническо учреждение. За целта изпращачът попълва образеца на Приложение № 2а към ППЗАДС. Към искането задължително се прилагат:
- копие от третия екземпляр на опростения придружителен документ (ОПД), заверен от получателя, както и от компетентните власти на другата държава членка, в случаите, когато такава заверка се извършва от получаващата държава членка;
- копие от фактура за закупени акцизни стоки по цени с включен акциз или митническа декларация за внесени акцизни стоки с платен акциз;
- копие от уведомителното писмо до митницата за изпратените акцизни стоки до другата държава членка;
- копие от документа, удостоверяващ заплатения, обезпечения или неподлежащ на плащане акциз, издаден от компетентните власти на държавата членка, в която са изпратени акцизните стоки.

4. Ред за възстановяване на платения акциз за електрическа енергия
В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е посочено, че “искането за възстановяване” на платения акциз за електрическа енергия се подава до 30 април на годината, следваща годината на потреблението на електрическата енергия. Искането се подава до началника на съответното митническо учреждение, по седалище на лицата, потребители на електрическа енергия (Приложение № 3а от ППЗАДС).
Право да подадат до компетентното митническо учреждение “искане за възстановяване” на платения акциз за ползване на електрическа енергия имат лицата, които са използвали енергията за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси. Същите права имат и лицата, които са използвали електрическата енергия за производството на продукти, ако стойността на енергията представлява повече от 50% от стойността на продукта. Лицата, които искат възстановяване на платен акциз за ползвана електрическа енергия, задължително прилагат към искането следните документи:
- разходна норма на използваната електрическа енергия за всеки процес, съгласно технологични инструкции или отраслови нормали;
- документ, удостоверяващ правото за извършване на съответната дейност;
- документ, удостоверяващ заплатения акциз за електрическата енергия.

5. Промени, свързани с изисквания към нерегистрираните търговци
В Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е посочено, че право да получава конкретно количество акцизни стоки под режим “отложено плащане на акциз” от лицензиран складодържател в друга държава членка на ЕС има само лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, регистрирано е по Закона за данък върху добавената стойност и е получило разрешение за това за всяка конкретна доставка на акцизни стоки (чл. 58а ЗАДС). Посочените търговци могат да получат разрешение, като отправят искане до началника на митницата по своето седалище и адрес на управление, не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките. За целта лицата попълват образеца на Приложение № 7д към ППЗАДС. За всяка конкретна доставка митническите органи издават отделно разрешение за получаване на акцизни стоки под режим “отложено плащане на акциз”, съгласно Приложение № 7е от правилника.
В случаите, когато акцизните стоки се изпращат от лицензиран складодържател в друга държава членка на Европейския съюз, до нерегистриран търговец, който е получил разрешение за получаване на конкретно количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз на територията на РБългария, то третият екземпляр на придружителния административен документ (ПАД) се заверява от получателя на стоките и от митницата по:
- местонахождение на данъчния склад на лицензирания складодържател в другата държава членка;
- местонахождение на обекта, където ще се получат акцизните стоки от регистрирания, съответно нерегистрирания търговец (в тези случаи митницата, където е извършена заверката, изпраща копие от ПАД на митницата по седалище на лицето).
Важно!
В посочената хипотеза акцизните стоки се придружават от ПАД и от сертификат за освобождаване от акциз.
“Сертификатът за освобождаване” от акциз е документ, издаден от митницата по постоянен адрес, съот-ветно седалище на получателя на акцизните стоки на територията на Република България, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане от получателя. В този случай се попълва Приложение № 9б от ППЗАДС.
Внимание! Когато получатели на акцизните стоки са въоръжените сили на НАТО, дипломатическите и консулски представителства, и институциите на Европейската общност, “сертификатът за освобождаване” от акциз се заверява от Министерството на външните работи или от Министерството на отбраната, както и от компетентното митническо учреждение.
6. Промени, свързани с реда за извеждане на акцизни стоки от данъчен склад, когато това е свързано с напускане територията на РБългария
В случаите, когато извеждането на акцизни стоки от данъчен склад е свързано с напускане на територията на Република България, лицензираният складодържател е задължен да представи издадените екземпляри на ПАД пред митницата по местонахождение на данъчния склад за заверка.
Когато получател на акцизните стоки в другата държава членка на ЕС е нерегистриран търговец, то лицензираният складодържател прилага към екземплярите на ПАД и документ, издаден от компетентните власти на държавата членка на получаване, който придружава стоките и задължително съдържа:
- наименование и адрес на компетентните власти, издали документа;
- дата, номер на документа, с който акцизът е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане в тази държава членка, както и размера на акциза;
- вида на акцизните стоки.
Внимание! Когато акцизните стоки са изпратени от лицензиран складодържател на територията на страната до лицензиран складодържател, регистриран търговец или нерегистриран търговец в друга държава членка, третият екземпляр на ПАД се връща на изпращача, заверен както от получателя на стоките, така и от компетентните власти на държавата членка. Този ред не се прилага за Дания, Естония, Великобритания, Финландия и Швеция.
7. Промени, свързани с реда за движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на РБългария
В правилника е посочено, че алкохолът и алкохолните напитки, тютюневите изделия, енергийните продукти и електрическата енергия се съпровождат с издаден от изпращача ОПД (Приложение № 9а от ППЗАДС), който се издава в три екземпляра. Този ред се прилага, когато посочените акцизни стоки са освободени за потребление на територията на Република България и се изпращат до друга държава членка на Европейския съюз.
Внимание! ОПД може да не се издава, когато акцизните стоки се придружават от търговски документ, съдържащ реквизитите на ОПД, които отговарят както по съдържание, така и по номер на реквизитите в ОПД. В този случай на видно място в търговския документ се поставя следният текст: “Опростен придружителен документ за акцизни стоки (за целите на фискалния контрол)”.
Акцизните стоки се придружават задължително и от документ, издаден от компетентните власти на държавата членка на ЕС, за която стоките са предназначени, който удостоверява, че размерът на акциза е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане в държавата членка. Този документ задължително съдържа следните реквизити:
- наименование и адрес на компетентните власти, издали документа;
- дата, номер на документа, с който акцизът е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане в тази държава членка, както и размера на акциза;
- вида на акцизните стоки.
Изключение! Движението на напълно денатуриран етилов алкохол от територията на РБългария до територията на друга държава членка на ЕС се съпровожда с ОПД или с търговския документ.
8. Промени, свързани с реда за движението на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка на Европейския съюз

Акцизните стоки ­ алкохол и алкохолни напитки, тютюневи изделия, енергийни продукти и електрическа енергия, се съпровождат от ОПД или от търговски документ, съдържащ реквизитите на ОПД, които са издадени от изпращача. Този ред се прилага, когато посочените акцизни стоки са освободени за потребление на територията на друга държава членка на Европейския съюз и се изпращат до територията на РБългария. Освен от ОДП или от търговски документ, акцизните стоки се придружават и от документ, издаден от митницата по постоянен адрес, съответно седалище на получателя на акцизните стоки на територията на Република България, който удостоверява, че размерът на акциза за стоките е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане от получателя (Приложение № 9б към ППЗАДС).
9. Промени, свързани с реда за предоставяне на обезпечения
9.1. Обезпечения, предоставяни от регистрирани търговци и данъчни представители

В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е посочено, че лицата, които притежават качеството “данъчен представител” (чл. 57б, ал. 3 ЗАДС) и “регистриран търговец” (чл. 57в ЗАДС), предоставят обезпечение, учредено с депозит в пари или с банкова гаранция, пред митницата по регистрация на лицата. Обезпечението е в размер сто и петдесет на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки.
Внимание! Показателят “средномесечно количество на получените стоки” се изчислява, като сумата от количествата на акцизните стоки, получени при условията на дистанционни продажби по смисъла на ЗДДС, съответно за получените стоки под режим отложено плащане на акциз от регистрирания търговец през всеки месец от годината, се раздели на 12.
9.2. Обезпечения, предоставяни от нерегистрирани търговци и от лица, които получават акцизни стоки на територията на РБългария, освободени за потребление на територията на друга държава членка на ЕС

В правилника е посочено, че лицата, които притежават качеството “нерегистриран търговец” (чл. 58а ЗАДС), и лицата, които получават акцизни стоки на територията на РБългария, освободени за потребление на територията на друга държава членка на Европейския съюз (чл. 76в, ал. 4 ЗАДС), са задължени да предоставят обезпечение. Обезпечението се учредява:
- с депозит в пари, или
- като се внася пълният размер на дължимия акциз за конкретното количество акцизни стоки.
Обезпечението се прави пред компетентното митническо учреждение по седалище и адрес на управление на лицата. Въз основа на предоставеното обезпечение или внасянето на акциза компетентното митническо учреждение издава документ, с който удостоверява, че размерът на акциза за стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен или че стоките са освободени от заплащане на акциз (Приложение № 9б ППЗАДС).

10. Промени, отнасящи се до бандеролите
В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е предвидено, че лицата, които внасят или въвеждат на територията на РБългария, от друга държава членка на ЕС или от трета държава, тютюневи изделия и/или бутилирани алкохолни напитки, с алкохолно съдържание над 15% vol, са задължени да поставят бандерол върху потребителската опаковка на акцизните стоки. Посочените лица заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение по тяхното седалище. Тези лица заплащат пълния размер на дължимия акциз или предоставят обезпечение за заявените бандероли преди тяхното получаване, при условие че тези бандероли са предназначени за стоки, произведени извън територията на РБългария. В заявлението за бандеролите се посочва задължително:
­ действителното алкохолно съдържание по обем; или
­ последната регистрирана продажна цена на тютюнево изделие.
Важно!
Заявените и получени от лицата бандероли могат да бъдат върнати в митницата, от която са получени, в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия.

При промяна на регистрираната цена на тютюневи изделия лицата, които са получили бандероли, са длъжни в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на промяната да върнат неизползваните бандероли в съответната митница.
При влизане в сила на нов размер на акцизната ставка или на промяна на регистрираната цена лицата, които са задължени да поставят бандероли, подават писмена декларация за наличните количества алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена. Декларацията се подава пред митницата, от която са получени бандеролите, в 7-дневен срок от влизане в сила на новия размер на акцизната ставка или на промяна на регистрираната цена.
Наличните количества алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, в присъствието на митнически служител, като се описват броят, видът и стойността на бандеролите, залепени върху нереализираната продукция.
Важно!
За наличните количества стоки, за които е влязъл в сила нов размер на акцизната ставка, се доплаща разликата до новия размер на акцизната ставка.

При промяна на последните регистрирани цени на тютюневите изделия, освободените за потребление, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, тютюневи изделия се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.

11. Определяне и заплащане на акциз

В правилника е посочено, че нерегистрираните търговци начисляват акциз с подаване на акцизна декларация в 14-дневен срок от получаване на стоките на територията на България, изпратени под режим отложено плащане на акциз от друга държава членка. Заплащането на акциза се извършва в срока на подаване на акцизната декларация.
Лицата, които получават на територията на България акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, начисляват акциз с подаване на акцизна декларация в 14-дневен срок от получаване на стоките на територията на страната, изпратени от друга държава членка, в която са били освободени за потребление. Заплащането на акциза се извършва в срока на подаване на акцизната декларация.
Лицата, които са освободени от акциз крайни потребители на енергийни продукти, начисляват акциз с подаване на акцизна декларация в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението. Заплащането на акциза се извършва в срока на подаване на акцизната декларация.
Лицата, които въвеждат акцизните стоки ­ кафе, екстракти от кафе и автомобили, начисляват акциз с подаване на акцизна декларация (Приложение № 13а от ППЗАДС) в 30-дневен срок от придобиване на стоките в другата държава членка. С декларацията се определя размерът на дължимия акциз. Заплащането на акциза се извършва в 14-дневен срок от приемане на декларацията от компетентното митническо учреждение.

12. Нови моменти в отчетността и документацията
В Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е предвидено задължение за лицензираните складодържатели да водят регистър “Дневник на складовата наличност”. Регистърът се завежда на датата на връчването на лиценза за управление на данъчен склад.
Данъчно задължените лица, които не са лицензирани складодържатели, водят отчетност, която съдържа най-малко:
1. търговско наименование на стоката;
2. код по КН и допълнителен код на стоката, който съответства на търговското є наименование;
3. мерна единица;
4. количество на стоките, посочени в придружителния административен документ, съответно в опростения придружителен документ, във фактурата или в друг документ, удостоверяващ придобиването и/или доставката на стоките;
5. действително количество на получените стоки;
6. номер и дата на документа по т. 4.
С изменението на ППЗАДС от април 2007 г. се предвижда, че лицата, които осъществяват дейност с енергийни продукти и електрическа енергия, и подлежат на задължителна регистрация по закона, за количествата енергиен излишък, продадени от потребителите за стопански нужди на електроенергийния системен оператор, издават акцизно кредитно известие.
Количествата енергиен излишък се удостоверяват с протокол, който се издава от електроенергийния системен оператор (Приложение № 22 от ППЗАДС).
Протоколът се предоставя на лицата, които осъществяват дейност с енергийни продукти и електрическа енергия, до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася количеството енергиен излишък.
Когато потребителят закупува за стопански нужди електрическа енергия от повече лица, електроенергийният системен оператор разпределя количествата енергиен излишък между тези лица.
Важно!
Лицата, които осъществяват дейност с енергийни продукти и електрическа енергия, издават в срок до 31.05.2007 г. акцизни кредитните известия за количества енергийни излишъци за периода от 01.01. до 20.04.2007 г.
Количествата енергийни излишъци се удостоверяват с протокол за всеки отделен данъчен период от 01.01. до 20.04.2007 г.
Протоколите се предоставят от електроенергийния системен оператор до 10.05.2007 г. на лицата, които осъществяват дейност с енергийни продукти и електрическа енергия, и подлежат на задължителна регистрация по закона
Лицата, които до 31.03.2007 г. включително са подали искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на кокс и/или въглища, въз основа на което са получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител на кокс и/или въглища, имат правата и задълженията на освободени от акциз крайни потребители и за периода от 1 януари до датата на издаване на удостоверението. Заплатеният за същия период акциз подлежи на възстановяване.

Любка ЦЕНОВА, доктор по данъчно право

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...