Меню

Считано от датата на присъединяването на страната ни към Европейския съюз (01.01.2007 г.), Република България възприема изцяло Общата търговска политика на ЕС по отношение вноса от трети страни, в това число Общата митническа тарифа и преференциалните търговски споразумения на Европейския съюз, както и прилаганите антидъмпингови и защитни мерки.

Къде може да се направи справка какво мито се прилага по вноса на дадена стока в Европейския съюз?
Справка за прилаганите в Европейския съюз тарифни мерки по вноса може да бъде направена в базата данни “TARIC” на ЕС. Правната регламентация на “TARIC” се съдържа в Регламент на Съвета (ЕЕС) № 2658/87 от 23 юли 1987 г. за тарифната и статистическа номенклатура и за Общата митническа тарифа. Следа да се отбележи, че “TARIC” не съдържа информация относно прилаганите на национално ниво от страните членки на ЕС други държавни вземания, като ДДС, акцизи или такси.
Достъп до базата данни “TARIC” на Европейския съюз може да бъде осъществен чрез страницата на Европейската комисия в Интернет, на адрес:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg
Търсенето в страницата се осъществява по два начина:
- чрез кода на стоката по “TARIC”; или
- чрез описание на стоката.
За търсене по TARIC-код е необходимо да се въведе десетзначен тарифен код на стоката и страната на произход/местоназначение. Търсенето може да се извърши и чрез първите осем знака от тарифния код (които съответстват на подпозициите в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз и изцяло съвпадат с първите осем знака по Комбинираната номенклатура на България), след което чрез бутон “Browse” се избира съответстващото за стоката описание и десетзначен TARIC-код.
“TARIC” съдържа следните основни категории мерки:
а) Тарифни мерки:
- митата по вноса от трети страни, определени в Комбинираната номенклатура;
- суспендирани мита;
- тарифни квоти; и
- тарифни преференции.
б) Селскостопански мерки:
- селскостопански компоненти;
- допълнителни мита за съдържанието на захар и брашно;
- изравнителни такси; и
- възстановявания при износ на основни (непреработени) селскостопански стоки.
в) Търговски мерки:
- антидъмпингови мерки; и
- изравнителни мита.
г) Мерки, свързани с ограничение на движението:
- забрани по вноса и износа;
- ограничения по вноса и износа; и
- количествени ограничения.
д) Мерки за набиране на статистически данни:
- проследяване на вноса;
- проследяване на износа.

Как ще може да се направи справка, какви мерки ще бъдат прилагани по вноса и/или износа на стоки от 01.01.2007 г.?
Базата данни “TARIC” се обновява ежедневно чрез трансмисия на данни, в посока от Главна дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия към страните членки на Европейския съюз. По този начин се гарантира незабавна и коректна информация, която се интегрира в националните митнически информационни системи.
В процес на разработка е Консултационен модул към националното приложение “TARIC” за България, който в допълнение към включените мерки в базата данни “TARIC” на Европейския съюз ще отразява прилаганите на национално ниво мерки, в това число по отношения на данъка върху добавената стойност и акцизите. Консултационният модул ще бъде достъпен за ползване от икономическите оператори чрез Интернет.

Какви промени ще настъпят от датата на присъединяването в митата за внос?

За промишлените стоки, включени в обхвата на глава 25 до глава 97 на Комбинираната номенклатура, митата за внос за третиране “най-облагодетелствана нация” ще бъдат увеличени от 01.01.2007 г. Анализът е направен на база нивата на обвързаните мита на страните в Световната търговска организация, като данните са изведени в приложената по-долу таблица № 2.

Промишлени стоки, за които митата за третиране “най-облагодетелствана нация” ще бъдат увеличени


Ще настъпят ли промени в режима за администриране на тарифните квоти за внос?
Преди датата на присъединяването на страната ни към Европейския съюз в Република България съществуваха два режима за администриране на тарифните квоти:
- управлявани от митническата администрация на принципа “пръв пристигнал - пръв обслужен”; и
- управлявани на базата на вносни лицензи.
От датата на членството в ЕС няма да настъпят съществени промени в режима на управление на тарифните квоти.
За ползване на тарифни квоти, управлението на които се извършва на принципа “пръв пристигнал - пръв обслужен”, икономическите оператори ще оформят ЕАД за свободно обращение, представляващи искания за тарифни квоти. Посредством митническата информационна система тези искания ще се препращат в Главна дирекция “Данъци и митнически съюз” на Европейската комисия, където ще се обработват постъпилите от всички страни членки на ЕС искания за тарифни квоти.

Агенция “Митници”

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...