Меню

 

 

В “Държавен вестник”, бр. 55 от 20.07.2010 г., е обнародван поредният Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, който е в сила от деня на обнародването му - 20.07.2010 г.
След радикалните промени в акцизното законодателство, в сила от 01.01.2010 г., в средата на същата година законодателят отново внесе съществени изменения и допълнения в уредбата по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).
Честите промени в акцизното законодателство (особено в рамките на текущата финансова година, макар и съгласно мотивите към законопроекта предложенията за промени да са изготвени в изпълнение на Решение № 180 на Министерския съвет от 01.04.2010 г. за одобряване на мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция) не са в интерес на правната сигурност, тъй като затрудняват както бизнеса - в лицето на субектите, адресати на съответните норми, така и администрацията, на която е възложено да следи за тяхното прилагане.
Същевременно е спорно доколко подобен подход ще допринесе реално за повишаване на събираемостта на приходите от акцизи, след като с актуализацията на държавния бюджет за 2010 г. законодателят е занижил съществено очакваните приходи от акцизи - от 4,6 млрд. лв. на 3,9 млрд. лв.
Следващото изложение е оформено по отделни области на акцизното законодателство, засегнати от направените с изменителния закон промени.

1. Енергийни продукти

1.1. Място на директна доставка
С промените в закона се дава възможност на лицензирания складодържател да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад. Правото да се получават енергийни продукти по този ред подлежи на лицензиране и се включва в лиценза за управление на данъчния склад.
В чл. 4 от закона е създадена т. 45, с която се въвежда понятието “място на директна доставка”. Съгласно легалната дефиниция, това е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад, изпратени от друга държава - членка. Идеята е да се преодолее досегашната забрана да се доставят енергийни продукти на места, различни от данъчния склад, но от това право могат да се ползват само лицата, имащи статут на лицензирани складодържатели. Остава една голяма група от лица по ЗАДС, като регистрираните и временно регистрираните получатели, получаващи акцизни стоки от друга държава - членка на Европейския съюз, които няма да могат да се възползват от тази възможност.
В тази връзка са и промените в чл. 48, ал. 1 и 2 ЗАДС (създадени са т. 9 в ал. 1 и т. 19 и 20 в ал. 2), с които се допълват реквизитите на заявлението за издаване на лиценз за управление на данъчен склад и документите, които се прилагат към него, за случаите, в които лицензираният складодържател има намерение да получава акцизни стоки на място на директна доставка, т.е. на място, различно от данъчния склад.
С коментираните промени се изисква в заявлението за издаване на лиценз за управление на данъчен склад да се посочи и точното местонахождение на мястото на директна доставка, както и да се приложат към заявлението договор или друг документ с лицето - получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка, както и план на мястото на директната доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване на получаваните енергийни продукти.
В чл. 48 са създадени и нови алинеи - ал. 4 и 5. С ал. 4 законодателят делегира на министъра на финансите определянето на реда, по който лицензираният складодържател може да прави искане за получаване на енергийни продукти на място или на места на доставка, различни от местонахождението на данъчния склад. Подходът за препращане към уредба в правилника за прилагане на закона (правилникът се издава от министъра на финансите) внася допълнителна неяснота за определен период от време относно прилагането на съответните норми. Важно е да се знае, че законът въвежда изискването към лицензираните складодържатели на мястото на директна доставка да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а от закона, а именно да прилагат разпоредбите на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, издадена от министъра на финансите.
Свързано с горното е и допълнението в чл. 51, ал. 1, където е създадена т. 11, съгласно която точният адрес на мястото на директна доставка се включва в съдържанието на лиценза за управление на данъчния склад.
Отново във връзка с въвеждането на възможността за директна доставка на място, различно от данъчния склад, са и промените в чл. 20 от закона, който определя хипотезите на освобождаване за потребление на акцизни стоки. Съгласно новата т. 12б в ал. 2 на чл. 20 ЗАДС, получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка се счита за освобождаване за потребление на акцизните стоки.
С допълненията в чл. 67, т. 3 и 4, чл. 68, ал. 2, т. 3, чл. 71, ал. 2, чл. 73а,
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 73б, ал. 3, т. 3, в основния текст на чл. 74 и чл. 76 от закона се създава възможност за движение под режим отложено плащане на акциз (РОПА) и оформянето на съответните документи, свързани с мястото на директна доставка на енергийни продукти.

1.2. Отпадъчни масла
В чл. 14 от закона е създадена нова ал. 3 (досегашната ал. 3 става ал. 4) относно отпадъчните масла с кодове по КН 2710 91 и 2710 99. С изменението на закона от началото на 2010 г. и включването на смазочните масла в режима на отложено плащане на акциз, в този режим попаднаха и отпадъчните масла. С предложената промяна, разпоредбите на РОПА по отношение на тези продукти ще се прилагат само от лицата, които ги оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците, от което следва, че те трябва да имат статут на данъчни складове.

1.3. Зареждане на плавателни съдове
Съгласно ал. 3, която е създадена в чл. 26 ЗАДС, в случаите на зареждане на плавателни съдове с гориво, за да се признае правото на възстановяване на акциз, лицата, които извършват зареждане, трябва да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, ал. 1 от закона и на Наредба № 3 от 2010 г. на министъра на финансите, които да са инсталирани на транспортните вместимости, от които ще се извършва зареждането, като данните от тях да се предават по електронен път до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция “Митници”.
В преходните и заключителни разпоредби на изменителния закон (§ 41, ал. 1) е въведено задължение за лицата, които осъществяват дейност по зареждане на плавателни съдове с гориво (лицата по чл. 26, ал. 3), да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в срок до три месеца от влизането му в сила и писмено да уведомят за това директора на Агенция “Митници”.

1.4. Биодизел
С измененията в чл. 32, ал. 1, т. 7 и в чл. 33, ал. 1, т. 6 ЗАДС отпадат нулевите ставки за биодизела като моторно гориво и като гориво за отопление. В резултат на промяната възниква неяснота относно приложимостта на РОПА за този енергиен продукт.

1.5. Смазочни масла
Внимание следва да се обърне на допълнението в чл. 33а ЗАДС. Създадени са ал. 4 и 5, съгласно които нулевата ставка на смазочните масла, които по техническа спецификация съдържат газьол, ще се прилага, само ако газьолът е маркиран. Освен това освободените за потребление акцизни стоки трябва да се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

1.6. Тежки горива
Идентично, както и при смазочните масла, съгласно промените в чл. 34 ЗАДС и при тежките горива, които по техническа спецификация съдържат газьол, акцизната ставка от 50 лв. за отопление ще бъде възможно да се прилага, само ако газьолът е маркиран.

1.7. Производство на енергийни продукти
С измененията и допълненията в чл. 59 ЗАДС е създадена нова ал. 4 (досегашната ал. 4 става ал. 5), съгласно която не се счита за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че:

  • акцизът върху компонентите е вече заплатен, и
  • платената сума не е по-малка от сумата, която би била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.

С други думи, при изпълнение на посочените условия производство на енергийни продукти ще може да се извършва и извън данъчен склад.

1.8. Маркиране на горива
В резултат на измененията в ал. 3 на чл. 24 ЗАДС отношенията по маркиране на енергийни продукти, предназначени за зареждане на плавателни средства, вече се уреждат в чл. 93 ЗАДС.
Съгласно промените в чл. 93 от закона маркиране вече ще се изисква, освен при зареждане на плавателни средства с газьол, и при облагане с намалена ставка на акциза, както и във всички случаи на освобождаване от облагане с акциз. Задължително е също така и маркирането на всички видове газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, когато газьолът е предназначен за получаване на други енергийни продукти, които се облагат със ставка по-ниска от ставката за моторно гориво или са освободени от облагане с акциз, както и маркиране на газьол и енергийни продукти, съдържащи газьол за зареждане на плавателни средства, в случаите на освобождаване от или възстановяване на акциз.
Въведено е изискване във всички търговски и първични счетоводни документи задължително да се вписва “маркирано гориво за отопление”, съответно “маркирано гориво за плавателни средства” или “енергиен продукт, съдържащ маркиран газьол”, както и номерът на анализния сертификат и/или протокол за маркирането на съответната партида.
С допълненията в чл. 94 ЗАДС се въвежда забрана за добавянето към енергийни продукти на какъвто и да е маркер или цвят, различни от тези, предвидени в правото на Общността или в националното законодателство.

2. Възстановяване на акциз

Направена е промяна в процедурата по възстановяване на акциз, като в чл. 27, ал. 4 ЗАДС при обжалване по административен ред на решението на началника на митницата срокът за произнасяне по жалбата от страна на директора на Агенция “Митници” се увеличава от 14 дни на 45 дни от датата на получаването на жалбата. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Запазва се възможността за обжалване на решението или на мълчаливото потвърждение на директора на Агенция “Митници” по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Другите промени, свързани с възстановяването на акциз, ще бъдат разгледани по-долу в раздела за бандеролите.

3. Влизане в сила на нова акцизна ставка

В раздел IV на глава трета от закона е създаден чл. 39а, който предвижда при промяна на акцизната ставка на цигарите новата акцизна ставка да влиза в сила не по-рано от два месеца от деня на обнародването на съответния закон в “Държавен вестник”. Тази промяна е във връзка с отмяната на чл. 25а от закона и § 18 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 106 от 2008 г.). Като се има предвид наложилата се през годините практика промените в данъчните закони да се приемат в последния момент - през декември на текущата година, сериозно предизвикателство за законодателя ще бъде своевременното актуализиране на акцизните ставки, така че същите да могат да влязат в сила от 1 януари на следващата финансова година, но и същевременно да се спази изискването на новия чл. 39а.
Отменен е чл. 45 от закона, съгласно който при влизане в сила на нов размер на акцизната ставка задължително се декларираха наличните количества тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени с бандерол, и за наличните количества се извършваше допълнително облагане.

4. Бандероли

С промените в закона отпаднаха разпоредбите относно възстановяването на акциз за стоки, облепени с бандерол, които са били освободени за потребление. Отменени са чл. 25а ЗАДС и § 18 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 106 от 2008 г.) по отношение на цигарите. Отменят се също така и ал. 9, 10 и 11 на чл. 27 ЗАДС, които даваха възможност за възстановяване на акциза, когато стоки, облепени с бандерол и освободени за потребление, не могат да бъдат реализирани на пазара по обективни причини.
За заварените от изменителния закон правоотношения, в § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на същия закон се предвижда за предадените до влизането му в сила бандероли по чл. 27, ал. 6, 7 и 8 ЗАДС в компетентното митническо учреждение акцизът да се прихваща или да се възстановява при условията и по реда на отменените ал. 9, 10 и 11 от същия член.
Аналогична уредба се съдържа и в § 40 от Преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон, който също предвижда за започнала процедура по отменения чл. 25а ЗАДС платеният акциз да се прихваща или възстановява при условията и по реда, определени до влизането в сила на изменителния закон.
С новата редакция на ал. 6 на чл. 64 ЗАДС се предвижда заповедите на министъра на финансите, с които се утвърждават образците на бандеролите, да се обнародват в “Държавен вестник” не по-късно от 3 месеца преди датата на въвеждане на новия образец на бандерол.
Отменена е ал. 8 на чл. 83 ЗАДС, с което отпада възможността за заплащане на пълния размер на дължимия акциз за заявените бандероли преди тяхното получаване. Преди отмяната такава възможност съществуваше за лицата, заявили бандероли за чуждестранни стоки.

5. Обезпечения

С измененията в чл. 80, ал. 1 ЗАДС (по отношение на лицензираните складодържатели) и в чл. 83г, ал. 1 ЗАДС (по отношение на регистрираните получатели и данъчните представители) се въвежда промяна по отношение на обезпечението. Дава се възможност обезпечението, което преди промените в закона можеше да се предостави или само под формата на банкова гаранция, или само под формата на паричен депозит, да бъде комбинирано между банкова гаранция и депозит в пари.

6. Компетенции на митническите органи

В чл. 104 ЗАДС са разширени компетенциите на митническите органи в качеството им на публични изпълнители и в хипотезата на чл. 153, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно да налагат обезпечителни мерки за целите на спиране на изпълнението на ревизионен акт.
В ал. 3 на същия член е уточнено, че правомощията по чл. 112, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за образуване на ревизионно производство се упражняват и от директора на Агенция “Митници”.

7. Административнонаказателни разпоредби

С промените в чл. 108а ЗАДС, в случаите на съхраняване, предлагане или продаване в търговски складове или обекти на тютюневи изделия в нарушение на чл. 100а, от предвидените досега санкции отпада отнемането на разрешението, а отнемането на тютюневите изделия в полза на държавата се урежда с допълнението на чл. 124, ал. 1 ЗАДС.
С изменението в чл. 114 от закона, при нарушение на разпоредбите на 103а, ал. 1, 3, 4 и 5 относно използването на средствата за измерване, предаване на данните от тях и извеждането от складовете на неотчетени от средствата за измерване стоки се предвижда имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв.
С новия чл. 122а от закона се предвижда административно наказание за лице, което направи опит за манипулиране или демонтиране или манипулира, или демонтира техническите устройства по чл. 102, ал. 3 (устройствата за осъществяване на контрол върху движението и използването на акцизни стоки). В тези случаи лицето се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци. При повторно нарушение глобата е в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв., а имуществената санкция - в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 лв.
В чл. 124а е създадена нова ал. 3 (досегашната ал. 3 става ал. 4), съгласно която наказанието лишаване от право да се упражнява определена дейност или дейности не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство по реда на чл. 107з от закона.

8. Преходни мерки

В Преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон са предвидени следните регулации:

8.1. Предвидено е за предадените до влизането в сила на изменителния закон бандероли по чл. 27, ал. 6, 7 и 8 ЗАДС в компетентното митническо учреждение акцизът да се прихваща или да се възстановява при условията и по реда на отменените ал. 9, 10 и 11 от същия член, което е коментирано по-горе.
8.2. Както бе споменато вече, за започнала процедура по отменения чл. 25а ЗАДС се предвижда платеният акциз да се прихваща или възстановява при условията и по реда, определени до влизането в сила на изменителния закон.
8.3. Лицата, които осъществяват зареждане с гориво на плавателни съдове, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на ЗАДС в срок до три месеца от влизането в сила на изменителния закон и писмено уведомяват за това директора на Агенция “Митници”. Регулацията бе разгледана вече в съответния подраздел на раздел 1 “Енергийни продукти”.
8.4.
Специално внимание е необходимо да се обърне на § 41, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон, с която на практика се изменя регулацията, дадена с § 81 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.).
С новата разпоредба се дава възможност само за лицата, които са спазили срока по § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.).
С новата разпоредба се дава възможност само за лицата, които са спазили срока по § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона и писмено да уведомяват за това директора на Агенция “Митници” в срок до:

  • три месеца от датата на изготвяне на протокол по чл. 52, ал. 4 от наредбата;
  • първи септември 2010 г. - за лицата, които използват средства за измерване и контрол, едновременно отчитащи показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато.

Тази разпоредба се отнася до онези лица, които не са успели да се приведат в съответствие с изискванията на ЗАДС до 26.06.2010 г., но са представили в компетентното митническо учреждение необходимите документи по наредбата, в срок до 09.04.2010 г. Тези лица могат да продължат дейността си до влизането в сила на съответния акт на директора на Агенция “Митници” или на началника на компетентното митническо учреждение относно промяна на издадения лиценз за управление на данъчен склад или регистрация, и/или за съответствие с изискванията на закона, но не по-късно от три месеца от влизането в сила на изменителния закон, т.е. до 20.10.2010 г.
По този начин законодателят негласно признава, че определените от него срокове са били крайно недостатъчни както за привеждане на бизнеса в съответствие с влезлите в сила от 01.01.2010 г. тежки изисквания по отношение на средствата за измерване и контрол върху акцизните стоки за бизнеса, така и за подготовка на държавните органи и контролиращата администрация за неговото прилагане.

8.5. Съгласно ал. 1 на § 42 от Преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон, разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1, т. 5 ЗАДС няма да се прилагат за извършени нарушения до влизането в сила на изменителния закон освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че нарушителят сключи споразумение по реда на чл. 107з ЗАДС в двумесечен срок от влизането в сила на изменителния закон.
Съгласно ал. 2 на § 42 от Преходните и заключителните разпоредби, изброените по-горе норми на ЗАДС няма да се прилагат и за извършени нарушения, за които има влязло в сила наказателно постановление до влизането в сила на изменителния закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че наложената имуществена санкция е заплатена или бъде заплатена в двумесечен срок от влизането в сила на този изменителен закон.
Явно, временно законодателят е решил да даде приоритет на събираемостта на приходите, пред стриктното спазване на изискванията на закона за осъществяване на съответните дейности с акцизни стоки.
8.6.
Съгласно § 44 от Преходните и заключителните разпоредби на изменителния закон, законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник” без “vocatio legis”.

Асен АСЕНОВ,
Александър РАКОВ

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...