Меню

Рубрика: Счетоводство

Отчитане на корпоративния данък и отсрочените данъчни активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

По някои въпроси на организацията на счетоводното отчитане в неперсонифицираните дружества
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов
стр. 9

По въпроса за влиянието на промените в МСС 1 - Представяне на финансови отчети по отношение на измененията и допълненията в други стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойчинка Йонкова
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на социалните разходи - 1
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 17


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Какви данъчни облекчения могат да ползват физическите лица от началото на 2009 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. – 2
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31

Писмо № 91-00-58 от 12.02.2009 г. на НАП
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос, във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. (ДВ, бр. 4 от 2009 г.).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Относно дължимостта на таксата за битови отпадъци и нейното оспорване
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Измененията в ДОПК, свързани с продължаване на реформата в приходната администрация
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 54


Рубрика: Мита. Акцизи

Нова европейска директива относно общите разпоредби на облагане с акциз
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 57


Рубрика: Застраховане

Застраховка на пътуващи в чужбина с асистанс
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 63


Рубрика: Финансово управление

Управление на риска в отделните структурни звена на организацията
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 67

Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 70

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Какво представлява интернет - банкирането - Видове финансови услуги, предлагани от разстояние на банковия пазар
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...