Меню

Рубрика: Счетоводство

Отчитане на корпоративния данък и отсрочените данъчни активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

По някои въпроси на организацията на счетоводното отчитане в неперсонифицираните дружества
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов
стр. 9

По въпроса за влиянието на промените в МСС 1 - Представяне на финансови отчети по отношение на измененията и допълненията в други стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойчинка Йонкова
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на социалните разходи - 1
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 17


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Какви данъчни облекчения могат да ползват физическите лица от началото на 2009 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. – 2
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31

Писмо № 91-00-58 от 12.02.2009 г. на НАП
Относно правото на приспадане на данъчен кредит за платен данък върху добавената стойност за осъществен внос, във връзка с Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. (ДВ, бр. 4 от 2009 г.).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Относно дължимостта на таксата за битови отпадъци и нейното оспорване
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Измененията в ДОПК, свързани с продължаване на реформата в приходната администрация
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 54


Рубрика: Мита. Акцизи

Нова европейска директива относно общите разпоредби на облагане с акциз
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 57


Рубрика: Застраховане

Застраховка на пътуващи в чужбина с асистанс
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 63


Рубрика: Финансово управление

Управление на риска в отделните структурни звена на организацията
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 67

Българските финансови пазари между 15 февруари и 15 март 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 70

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Какво представлява интернет - банкирането - Видове финансови услуги, предлагани от разстояние на банковия пазар
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...