Меню

Рубрика: Счетоводство

Отчитане на увеличението на капитала. Преференциално участие на старите акционери в капиталовото увеличение. Разпределяне на дивиденти
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 5

Счетоводно третиране на сделките със земи и сгради, състоящи се от “нова” и “стара” част
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 10

Инвентаризация и оценяване на вземанията на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практически аспекти на данъчното третиране на счетоводни грешки, допускани през повече от един отчетен период
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, Цветана Иванова
стр. 20

Отклонение от данъчно облагане по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

По някои въпроси на данъчното третиране по ЗДДФЛ на възнагражденията, получавани от управител на дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчен режим по ЗДДС на развалянето на договори, при които данъчното събитие възниква на датата на фактическото предаване на стоката от доставчика на получателя
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39

Относно административните нарушения, във връзка с данъчното отразяване на вътреобщностните придобивания на стоки, по смисъла на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху наследствата
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 47


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Особености в процедурата за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на доходите и имуществото на чуждестранни лица
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 51


Рубрика: Застраховане

Ученическите застраховки
авторски материал
Автор / източник: Йоанна Стефанова
стр. 56


Рубрика: Финансово управление

Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата
авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
стр. 60

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:

Указание № 91-00-276 от 11.09.2008 г. на НАП
Относно данъчното третиране по ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) на доставките с предмет оценка, експертиза или работа върху движими вещи.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 88

Указание № 91-00-288 от 26.09.2008 г. на НАП
Относно изискванията към данъчните документи.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 88

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...