Меню

Рубрика: Счетоводство

Новият МСС 1 - Представяне на финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Промените в Закона за независимия финансов одит ­ хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба – 2
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 12

Нови моменти в правилата на НСФОМСП за последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 20


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За една предизвестена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 24

Данъчен режим според ЗКПО на доходите от използване и разпореждане с недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 28


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на командировъчните пари, изплащани на лицата, упражняващи свободни професии
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в Правилника за прилагане на Закона за ДДС, в сила от 12.08.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 37

Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 41

Писмо № 91-00-257 от 13.08.2008 г. на НАП
Относно данъчното третиране по ЗДДС на предоставени субсидии от Държавен фонд “Земеделие” за производство и продажба на качествено краве, биволско, овче и козе мляко през 2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 48


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Регистрация по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Мита. Акцизи

Европейският митнически съюз отбеляза 40 години от своето основаване
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 58


Рубрика: Застраховане

Авиационното застраховане - правна регламентация, покрити рискове и предлагани продукти
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 61


Рубрика: Финансово управление

Права и задължения на акционерите в публично дружество
авторски материал
Автор / източник: Анна Лютакова
стр. 71

Бюлетин на инвеститора - ИК "Елана"
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...