Меню

Рубрика: Счетоводство

Очакваната промяна в Закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5

Нови моменти в изданието на Международните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 9

Годишният консолидиран доклад за дейността - съдържание и предназначение
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 16

Публична продан на активи - счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 21


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по ЗКПО на активи, които временно не носят икономическа изгода. Практически аспекти по приложението на чл. 59 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, Цветана Иванова
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Освобождаване от облагане по реда на ЗДДФЛ при продажба на недвижимо имущество
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 30

Писмо № 91-00-153 от 22.05.2008 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 66 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Нови моменти в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност след последните промени в ППЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

На телефонен номер 0700 18 700 можете да направите справка за ДДС-регистрация
стр. 44


Рубрика: Местни данъци и такси

Нов Закон за енергийната ефективност предвижда по-висок данък за някои категории автомобили
стр. 45

Решение № 3635 от 27.03.2008 г. на ВАС, I отд.
За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 46


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Съобщенията в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49


Рубрика: Мита. Акцизи

Безмитен внос на лично имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на територията на РБългария
авторски материал
Автор / източник: Агенция "Митници"
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Практически аспекти по прилагането на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 57


Рубрика: Финансово управление

Новият Закон за Българската банка за развитие
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64

Бюлетин на инвеститора ­ ИК “Елана”
стр. 71

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...