Меню

Рубрика: Счетоводство

Събития след датата на баланса
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Преоценъчният резерв като специфична форма на собствения капитал
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 13

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Авансово данъчно облагане по ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 19

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчни облекчения за дарения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 27

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Съставяне на електронни фактури
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 29

Писмо № 24-00-5 от 28.03.2008 г. на НАП
Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 ЗНАП във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), публикуван в ДВ, бр. 108 от 2007 г. и целта му е да даде насоки на органите по приходите при извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл. 176а и 176б ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 32

Рубрика: Местни данъци и такси

Решение № 3502 от 25.03.2008 г. на ВАС , III отд.
В Закона за местните данъци и такси не е установено обжалване по административен ред на актовете по чл. 9б ЗМДТ като абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на съдебното обжалване.
Законосъобразността на съобщенията за дължимите местни данъци, поради обстоятелството, че административно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс не може да се осъществи, следва да се оспорят направо пред съответния административен съд в срока по чл. 149, ал. 1 АПК.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 38

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За изменението на чл. 129 ДОПК и някои въпроси във връзка с възобновяването на административното производство
авторски материал
Автор / източник: Росен Иванов
стр. 40

Подаване на декларации
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 47

Рубрика: Мита. Акцизи

Модернизираният митнически кодекс на Общността
авторски материал
Автор / източник: Тонка Костадинова
стр. 53

Рубрика: Застраховане

Встъпване на застраховател в правата на застрахования и регресен иск към трети лица, причинили увреждания на застраховано имущество
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 58

Рубрика: Финансово управление

Заповедното производство по новия Граждански процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64

Бюлетин на инвеститора
стр. 71

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...