Меню

Рубрика: Счетоводство

Нетекущи активи, държани за продажба и инвестиционни имоти - общи черти и различия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Отчитане на инвестиционните имоти
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 9

Отчитане на разходите за ликвидация на дълготрайни материални активи
авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
стр. 15

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в ЗКПО, засягащи данъчното третиране на някои видове разходи
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 18

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Деклариране и внасяне на данъка върху доходите на чуждестранни физически лица, облагани с окончателен данък
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23

Рубрика: Данък върху добавената стойност

За неосъществената промяна в чл. 50 от Закона за ДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 30

Писмо № 24-00-1 от 14.01.2008 г. на НАП
Относно настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), публикуван в ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12. 2007 г. и целта му е да даде насоки на органите по приходите при извършване на ревизионни действия по повод промяната на чл. 92, ал. 8-10 ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 34

Писмо № 24-00-4 от 10.03.2008 г. на НАП
Относно прилагането на новите ал. 8-10 на чл. 92 ЗДДС, в сила от 19.12.2007 г., за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия, във връзка с указание № 24-00-1 от 14.01.2008 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 39

Рубрика: Местни данъци и такси

Такса за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 42

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

По някои въпроси, свързани с процедурите за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 45

Издаване на удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски
Административно правни процедури
Автор / източник: НАП
стр. 48

Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от началото на 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 50

Рубрика: Застраховане

Други промени в кодекса за застраховането, извършени в края на 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 55

Рубрика: Финансово управление

Европейски ракурси - Финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
авторски материал
Автор / източник: МФ
стр. 64

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...