Меню

Рубрика: Счетоводство

Нетекущи активи, държани за продажба и инвестиционни имоти - общи черти и различия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Отчитане на инвестиционните имоти
авторски материал
Автор / източник: Райна Стефанова
стр. 9

Отчитане на разходите за ликвидация на дълготрайни материални активи
авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
стр. 15

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в ЗКПО, засягащи данъчното третиране на някои видове разходи
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 18

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Деклариране и внасяне на данъка върху доходите на чуждестранни физически лица, облагани с окончателен данък
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23

Рубрика: Данък върху добавената стойност

За неосъществената промяна в чл. 50 от Закона за ДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 30

Писмо № 24-00-1 от 14.01.2008 г. на НАП
Относно настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), публикуван в ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12. 2007 г. и целта му е да даде насоки на органите по приходите при извършване на ревизионни действия по повод промяната на чл. 92, ал. 8-10 ЗДДС.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 34

Писмо № 24-00-4 от 10.03.2008 г. на НАП
Относно прилагането на новите ал. 8-10 на чл. 92 ЗДДС, в сила от 19.12.2007 г., за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия, във връзка с указание № 24-00-1 от 14.01.2008 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 39

Рубрика: Местни данъци и такси

Такса за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 42

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

По някои въпроси, свързани с процедурите за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 45

Издаване на удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски
Административно правни процедури
Автор / източник: НАП
стр. 48

Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от началото на 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 50

Рубрика: Застраховане

Други промени в кодекса за застраховането, извършени в края на 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 55

Рубрика: Финансово управление

Европейски ракурси - Финансиране на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
авторски материал
Автор / източник: МФ
стр. 64

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...