Меню


Рубрика: Счетоводство

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и на сделки с правителството
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Счетоводно и данъчно третиране на прекратяването на договори за финансов лизинг
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 13

Апортът - счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 20


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Корекция на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Сключване на договор за управление и контрол и данъчно облагане на управителите
авторски материалл
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 35


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Настъпване на данъчното събитие при сделки с непрекъснато изпълнение, имащи продължителност повече от една година, но непредвиждащи плащане за период, по-дълъг от година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42

Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при бартерите, когато лицата са регистрирани по ЗДДС към датата на възникване на по-ранното от двете насрещни данъчни събития
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 43

Изискуемост на ДДС за суми, получени като задатък по облагаема сделка
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 44

Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване, когато чуждестранният доставчик е издал фактурата преди датата на възникване на данъчното събитие
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46

Писмо № 26-00-329 от 22.04.2010 г. на МФ
Относно прилагане на чл. 31 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2010 г., за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 48


Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане на безвъзмездно получено имущество
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 56


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Давност на глоба, наложена като административно наказание
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 63


Рубрика: Застраховане

Застраховане на банкови карти
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 66


Рубрика: Финансово управление и контрол

България с прекомерен бюджетен дефицит
авторски материал
Автор / източник: Пламен Орешарски
стр. 71

 

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...