Меню

Рубрика: Счетоводство

По някои въпроси, свързани с изготвянето на годишните финансови отчети за 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Приложими ли са НСФОМСП, в сила от 01.01.2008 г., при изготвянето на годишния финансов отчет за 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: ИДЕС
стр. 10

Счетоводната политика и основни изисквания за оповестяването й във финансовите отчети за 2007 година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11

Представяне на финансовите отчети, съгласно МСС 1
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 15

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Непризнати приходи в резултат на разпределение на дивиденти
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 25

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ - същност, роля и предназначение
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 30

Данъчно третиране на доходите, получени по договори за управление и контрол
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 33

Писмо № 91-00-2 от 08.01.2008 г. на НАП
Относно прилагането на чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 01.01.2008 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 40

Писмо № 24-00-2 от 25.01.2008 г. на НАП
Относно определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 01.01.2008 г.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 43

Рубрика: Местни данъци и такси

Деклариране по ЗМДТ на непродадени жилища от завършени и приети строежи
авторски материал
Автор / източник: Златка Мицова
стр. 52

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Изменение на задължения за данъци и осигурителни вноски по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55

Рубрика: Мита. Акцизи

Митническото задължение според Европейското митническо право
авторски материал
Автор / източник: Валентин Русев
стр. 60

Рубрика: Застраховане

Изменения в Кодекса за застраховането, засягащи материята на презастраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 62

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...