Меню

 

Рубрика: Счетоводство

Специфични особености на текущото отчитане в юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Статии на калкулацията, видове разходи за организация и видове разходи за управление
авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Счетоводни и данъчни аспекти на последващите оценки и продажбите на акции, допуснати за търговия на регулиран пазар
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 13


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане доходите на чуждестранни физически лица, начислени от предприятията
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 20


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на продажбата на стоки за лице, установено в държава ­ членка на ЕС, които се доставят от България в трета страна
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Данъчно третиране на усвоени субсидии и финансирания, съгласно ЗДДС и европейското законодателство
авторски материалл
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 36


Рубрика: Местни данъци и такси

Способи за изменение на определените задължения за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 41


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Писмо № 20-00-203 от 12.06.2009 г. на НАП
Относно действията на органите по приходите в случаите, при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозволено увреждане, произтичащо от невнесен данък.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 44

Тълкувателно решение № 1 от 07.05.2009 г. по т. д. № 1/2009 г., ОСНК на ВКС
По някои противоречиви становища на съдилищата, свързани с приложението на чл. 255 от Наказателния кодекс
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Мита. Акцизи

Новата система за регистрация и идентификация за митнически цели ­ EORI-BG регистър
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 61


Рубрика: Застраховане

Застраховане на професионалната отговорност
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 66


Рубрика: Финансово управление

Българските финансови пазари между 15 юни и 15 юли 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 70

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Писмо № 91-00-241 от 04.06.2009 г. на НАП
Относно правна регламентация на вътреобщностното придобиване по чл. 13, ал. 1, 3 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност.
административна практика
Автор / източник: НАП

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...