Меню

Рубрика: Счетоводство

Одиторската оценка за действащо предприятие и особености на годишния финансов отчет на предприятията, обявени в ликвидация или в несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Емил Евлогиев, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 9

За някои съществени промени в МСС 40 Инвестиционни имоти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 14


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на социалните разходи в натура – 2
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчни проблеми при използване на личното имущество на физическо лице в дейността му като ЕТ и при прехвърляне на предприятието му със или без заличаване
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Специфично третиране по ЗДДС на продажбата на автомобили по договори за финансов лизинг
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 37

Писмо № 91-00-121 от 20.03.2009 г. на НАП
Относно данъчното третиране на случаите на самоначисляване на ДДС съгласно новите чл. 73а и 180а ЗДДС и § 18 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) и чл. 81, ал. 5 ППЗДДС (ДВ, бр. 4 от 2009 г.).
административна практика
Автор / източник: НАП
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряванестр. 42


Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане по ЗМДТ на даренията
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Панева
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по реда на ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 58


Рубрика: Застраховане

Задължителни и доброволни застраховки в строителството
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 62


Рубрика: Финансово управление

Българските финансови пазари между 15 март и 15 април 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...