Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Задължения на счетоводителите, в контекста на процедурата по изплащане на компенсации за запазване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Определяне на лихвения процент при лизингополучателя
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2020
Търговско дружество е направило застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала, която не е задължителна по силата на нормативен акт. Изплатена е еднократна премия за една година на застрахователя в размер на 30 лв. на месец за всяко физическо лице. Изплатените на застрахователя премии по този вид застраховка считат ли се за доход от трудови правоотношения на застрахованите работници и съответно подлежат ли на данъчно облагане?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 25

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2020
Местни физически лица купуват чуждестранни държавни и корпоративни облигации, емитирани от държави членки на ЕС и от трети държави, чрез лицензиран български инвестиционен посредник. По притежаваните от тях държавни и корпоративни облигации същите получават лихвени плащания при настъпил падеж. Какво е данъчното третиране на получените доходи от лихви по чуждестранните облигации с емитенти в трети държави, извън ЕС и ЕИП, и представлява ли дружеството - инвестиционнен посредник, платец на доходите в съответствие със ЗДДФЛ, който да определя, удържа и внася авансов данък? Задължени ли са физическите лица да декларират тези доходи в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2020
Физическо лице по силата на съдебно решение следва да заплати на друго физическо лице обезщетение на основание чл. 59 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за лишаване от ползване на собствения му недвижим имот. Какво е данъчното третиране на придобития доход и съответно има ли задължение физическото лице да го декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 27

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2020
Физическо лице, което е регистрирано по ЗДДС лице, отдава под наем собствен недвижим имот на предприятие. Наемателят съответно определя, удържа и внася авансовия данък по реда на чл. 44 ЗДДФЛ, като размера на придобития доход и на удържания данък документира с издаване на сметка за изплатените суми. През годината физическото лице представя декларация пред платеца на дохода, че ще се облага по реда на чл. 26, ал. 7 ЗДДФЛ, тъй като извършва дейността като търговец. Предвид това следва ли предприятието - наемател, да продължи да удържа авансов данък за доходите от наем и как ще се документира този доход?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2020
Налице е договор между дружество и негов работник за повишаване на професионалната му квалификация съгласно чл. 234 от Кодекса на труда (КТ). Какво е данъчното третиране на сумите за заплащане на обучението?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2020
Дружество осъществява финансиране на физически лица, като придобива техните автомобили по силата на договор за покупко-продажба на МПС, а в замяна им предоставя съответното финансиране под формата на продажната цена на МПС-то. В договора за покупко-продажба на МПС страните се договарят да сключат последващ договор за обратен лизинг, с който физическото лице да получи правото да използва МПС-то, като изплаща лизингови вноски, а след това задължително отново да придобие собствеността върху МПС-то, като всички разходи остават за сметка на физическото лице - ползвател. Така предоставеното финансиране от дружеството представлява ли доход, подлежащ на данъчно облагане?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2020
Българско юридическо лице с предмет на дейност инженерни услуги - автоматизация на производството на промишлени предприятия в областта на енергетиката, по задание на клиента планира, програмира, автоматизира производствения процес, тества клиентския софтуер и изготвя документация. Поради спецификата на работата за извършването на тази дейност предприятието наема лица по граждански договори, които не се налага да работят на територията на България, а осъществяват работния процес от държавата, където пребивават, от личните си домове посредством интернет. Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите, които предприятието изплаща на физическите лица?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

Място на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 49


Рубрика: Местни данъци и такси

Право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност съгласно чл. 25, ал. 2 ЗМДТ
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Данъчна и осигурителна информация
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 60


Рубрика: Финансово управление и контрол

Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма
авторски материал
Автор / източник: Емил Радев
стр. 66


Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Из "Десет закона на щастието" - Аугусто Кури
стр. 79

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...