Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Задължения на счетоводителите, в контекста на процедурата по изплащане на компенсации за запазване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Определяне на лихвения процент при лизингополучателя
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 16


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Прилагане на изискванията на чл. 10 ЗКПО относно докумeнталната обоснованост при извършване на търговия чрез интернет
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 22


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2020
Търговско дружество е направило застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала, която не е задължителна по силата на нормативен акт. Изплатена е еднократна премия за една година на застрахователя в размер на 30 лв. на месец за всяко физическо лице. Изплатените на застрахователя премии по този вид застраховка считат ли се за доход от трудови правоотношения на застрахованите работници и съответно подлежат ли на данъчно облагане?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 25

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2020
Местни физически лица купуват чуждестранни държавни и корпоративни облигации, емитирани от държави членки на ЕС и от трети държави, чрез лицензиран български инвестиционен посредник. По притежаваните от тях държавни и корпоративни облигации същите получават лихвени плащания при настъпил падеж. Какво е данъчното третиране на получените доходи от лихви по чуждестранните облигации с емитенти в трети държави, извън ЕС и ЕИП, и представлява ли дружеството - инвестиционнен посредник, платец на доходите в съответствие със ЗДДФЛ, който да определя, удържа и внася авансов данък? Задължени ли са физическите лица да декларират тези доходи в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2020
Физическо лице по силата на съдебно решение следва да заплати на друго физическо лице обезщетение на основание чл. 59 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) за лишаване от ползване на собствения му недвижим имот. Какво е данъчното третиране на придобития доход и съответно има ли задължение физическото лице да го декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 27

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 4/2020
Физическо лице, което е регистрирано по ЗДДС лице, отдава под наем собствен недвижим имот на предприятие. Наемателят съответно определя, удържа и внася авансовия данък по реда на чл. 44 ЗДДФЛ, като размера на придобития доход и на удържания данък документира с издаване на сметка за изплатените суми. През годината физическото лице представя декларация пред платеца на дохода, че ще се облага по реда на чл. 26, ал. 7 ЗДДФЛ, тъй като извършва дейността като търговец. Предвид това следва ли предприятието - наемател, да продължи да удържа авансов данък за доходите от наем и как ще се документира този доход?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 5/2020
Налице е договор между дружество и негов работник за повишаване на професионалната му квалификация съгласно чл. 234 от Кодекса на труда (КТ). Какво е данъчното третиране на сумите за заплащане на обучението?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 30

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 6/2020
Дружество осъществява финансиране на физически лица, като придобива техните автомобили по силата на договор за покупко-продажба на МПС, а в замяна им предоставя съответното финансиране под формата на продажната цена на МПС-то. В договора за покупко-продажба на МПС страните се договарят да сключат последващ договор за обратен лизинг, с който физическото лице да получи правото да използва МПС-то, като изплаща лизингови вноски, а след това задължително отново да придобие собствеността върху МПС-то, като всички разходи остават за сметка на физическото лице - ползвател. Така предоставеното финансиране от дружеството представлява ли доход, подлежащ на данъчно облагане?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 7/2020
Българско юридическо лице с предмет на дейност инженерни услуги - автоматизация на производството на промишлени предприятия в областта на енергетиката, по задание на клиента планира, програмира, автоматизира производствения процес, тества клиентския софтуер и изготвя документация. Поради спецификата на работата за извършването на тази дейност предприятието наема лица по граждански договори, които не се налага да работят на територията на България, а осъществяват работния процес от държавата, където пребивават, от личните си домове посредством интернет. Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите, които предприятието изплаща на физическите лица?
авторски материал

Автор / източник: Евгения Попова
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

Място на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 49


Рубрика: Местни данъци и такси

Право на данъчно облекчение от 75 на сто при данъка върху недвижимите имоти за „основно жилище“ на лице с намалена работоспособност съгласно чл. 25, ал. 2 ЗМДТ
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Данъчна и осигурителна информация
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 60


Рубрика: Финансово управление и контрол

Европейският съюз въвежда по-твърди мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма
авторски материал
Автор / източник: Емил Радев
стр. 66


Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Из "Десет закона на щастието" - Аугусто Кури
стр. 79

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...