Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои въпроси, свързани с предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Обзор на промените в ЗКПО за 2020 година, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. и бр. 102 от 31.12.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., наложени от практиката на СЕС и въвеждане на норми от Директивата за ДДС в нашия закон
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29


Рубрика: Местни данъци и такси

За промените в ЗМДТ, извършени в края на 2019 г., и новите образци на данъчни декларации по закона
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 47


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 53


Рубрика: Финансово управление и контрол

Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 65

Държавен бюджет на Република България за 2020 година (Извлечение)
нормативен акт
стр. 79

Делова информация
стр. 83

Информационен преглед
стр. 94

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 95