Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Обезценка на търговски вземания и активи по договор съгласно МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Какво предвижда проектът за промени в ЗКПО за следващата календарна година
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Издаване на служебни бележки за изплатен доход през 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в уредбата на ДДС, породени от Директива 2018/1910 и Регламент 2018/1912, отнасящи се до вътреобщностните сделки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31

Следва ли да се извърши корекция на приспаднат данъчен кредит при откраднат или липсващ актив съгласно разпоредбите на ЗДДС и актуалната съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 45


Рубрика: Местни данъци и такси

Прилагане на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 от Закона за местните данъци и такси
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 58


Рубрика: Финансово управление и контрол

Договорът за франчайзинг
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 66


 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Напътсвия на мъдреците на Изтока
стр. 79