Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните материални активи - придобиване, амортизация, обезценка, ремонт, замяна и отписване
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Необлагаеми доходи по чл. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, свързани с международен транспорт
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 47


Рубрика: Наредба № Н-18

Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-18, в сила от 02.07.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 50

Отпадат книгите за дневни финансови отчети на фискалните устройства
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 60


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

За някои въпроси, възникнали при ревизия на задължения по Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 63


Рубрика: Мита. Акцизи

Договорът за влог в данъчен склад
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 69


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Какво трябва да се има предвид, когато се правят плащания извън страната
авторски материал
Автор / източник: Тодор Тодоров
стр. 77

Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86