Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Важни аспекти на изготвянето на консолидирани финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Основни аспекти на данъчното облагане по реда на ЗКПО на земеделските стопани - юридически лица
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане на доходите на физически лица, извършващи дейност по производство на селскостопанска продукция
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 26


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За законосъобразността на изискването получател на развалена доставка, за която той е платил аванс и е ползвал право на данъчен кредит по него, да върне на държавата приспаднатия ДДС и без да е получил сумата му от доставчика
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36

Данъчно третиране на доставки на технически и консултантски услуги, оказани във връзка с други услуги на недвижим имот в страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, които остават извън приложното поле на чл. 21, ал. 4, т. 1 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 51


Рубрика: Застраховане

Актуални промени в застрахователното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 54


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Последни промени в Наредба № 12 и Наредба № 22 на БНБ за регистъра на банковите сметки и сейфове
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 62

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78