Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Рекламацията - същност, документиране, счетоводно отчитане и данъчни аспекти Същност на рекламацията
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Признаване на разходи за адвокатски разноски и отписване на вземане по реда на чл. 37 ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при облагането на доходите на чуждестранни физически лица, в качеството им на собственици и управители на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

От средата на 2019 г. се въвежда отложено начисляване на ДДС при внос на определени категории стоки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 34


Рубрика: Местни данъци и такси

Нови изменения в данъка върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 39


Рубрика: Мерки срещу изпирането на пари

Правна уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 44

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС, в срок до 12 май 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Държавна агенция „Национална сигурност”
стр. 56


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 58


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 72


Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86