Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Някои счетоводни и данъчни аспекти на отчитането на вземанията от клиенти в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Вечев
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на вливане на дружество от страна извън Европейския съюз в българско дружество
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Третиране по ЗДДС на личното потребление на дълготрайни активи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

НАП информира
От началото на декември са достъпни две нови електронни услуги за подаване на отчети по чл. 143ф ДОПК и на уведомления по чл. 143ш от кодекса
Автор / източник: НАП
стр. 40

Заповед № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г. на НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41


Рубрика: Мита. Акцизи

Условия и ред за предоставяне на статус на одобрен икономически оператор
авторски материал
Автор / източник: Цветан Мадански, Ирена Ставрева
стр. 48


Рубрика: Застраховане

Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 58

Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейност за прилагане през 2018 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 61


Рубрика: Финансово управление

Преглед на последните промени в Закона за публичните финанси
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 64

Указател на публикациите в дайджест "Счетоводство, данъци и право" през 2017 година
стр. 71

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...