Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Новите изисквания за класификация и оценяване на финансовите активи и пасиви съгласно МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Специфични счетоводни записвания при годишното приключване за 2017 година на строителните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 16

 

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Скритото разпределение на печалбата - актуална данъчна и съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 24

 

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33

 

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Подаване на коригираща справка-декларация за ДДС след изтичането на срока за нейното подаване
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 44

 

Рубрика: Местни данъци и такси

Нова уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 56

 

Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Светла Генова
стр. 64

 

Рубрика: Застраховане

Застраховки за защита на платежни карти и на картодържатели
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 67

 

Рубрика: Финансово управление

Законопроекти на дневен ред
Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор
стр. 75

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Годишно счетоводно приключване на 2017 година
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, доц. д-р
стр. 88

 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Рубрика: Къде да застанат русалките?