Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Изготвяне на консолидирани финансови отчети по реда на Националните и Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Договорът за превоз - правна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 18

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, доц. д-р
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Кои доходи от трудови правоотношения са необлагаеми по ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 29


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Начисляване на ДСС и облагане с подоходен данък при използване на стоки и услуги за лични нужди
авторски материал
Автор / източник: Росен Иванов
стр. 37

Корекции на данъчен кредит при придобиване на леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, съгласно новите разпоредби на ППЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 50

Третиране на доставките, възникващи в хипотезата на тристранна операция по чл. 15 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 53


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 62

Рубрика: Застраховане

Ще стане ли застраховката част от виртуалния свят
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 70

Рубрика: Финансово управление

Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
авторски материал
Автор / източник: Владимир Младенов
стр. 77

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...