Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Ръководителят на предприятието – мениджър или счетоводител по смисъла на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев
стр. 5

Документиране и счетоводно отчитане на данъка при регистрация и дерегистрация по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Отклонение от данъчното облагане по ЗКПО - нормативна уредба и практически аспекти
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Специфични моменти при авансовото облагане на доходите от наем по реда на ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 34


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Облагане на личното потребление на дълготрайни активи
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 46


Рубрика: Местни данъци и такси

Нов административно-наказателен състав в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 60


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Липсата на подпис на ревизионния доклад като основание за нищожност на ревизионния акт
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 65


Рубрика: Мита. Акцизи

За новите моменти в митническото представителство, във връзка с прилагането на Митническия кодекс на Съюза
авторски материалл
Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
стр. 76


Рубрика: Финансово управление

За проблемите на банковия сектор в Европа и тяхното отражение в България
авторски материал
Автор / източник: Николай Стоянов
стр. 83


 Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед