Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Новата счетоводна директива и нейното транспониране в националното счетоводно законодателство
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Признаване и отчитане на паричните дарения в бюджетните организации
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Вечев
стр. 16

Счетоводно отчитане на кредитно известие при промяна на данъчната основа, анулиране на сделки и връщане на аванси
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 21


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Условия за освобождаване от данък при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица – местни на страни от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 27


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Определяне на годишния данък върху доходите от трудови правоотношения
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите административнонаказателни разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Становище изх. № 3_2708 от 02.12.2014 г.
Относно прилагането на чл. 9a, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Обжалване на заповед за възлагане на ревизия
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Задължителните застраховки в Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 55


Рубрика: Финансово управление

Система на превантивен финансов контрол
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 64


Из практиката на счетоводителя
Казус: Получена е фактура (invoice) за членски внос в неправителствена организация със седалище в Люксембург. Организацията не е регистрирана по ДДС и няма никакъв идентификационен номер – 1
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев

Казус: Получена е фактура (invoice) за членски внос в неправителствена организация със седалище в Люксембург. Организацията не е регистрирана по ДДС и няма никакъв идентификационен номер – 2
авторски материалл
Автор / източник: Анета Георгиева

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...