Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Особености на годишната инвентаризация в строителното предприятие
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Отчитане на установени липси или излишъци при инвентаризацията в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Практически аспекти и проблеми относно данъчното третиране по ЗКПО в случаите на събиране на вземане, за което е формирана данъчна временна разлика
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 16


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Възможност за частично възстановяване на данъка при възложена ревизия, съгласно ал. 11 от чл. 92 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31

Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.
административна практика
Автор / източник: НСИ
стр. 41


Рубрика: Местни данъци и такси

Таксата за битови отпадъци - преглед на практиката на ВАС
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 43


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК. Задължения и отговорности при съхраняването и разкриването й
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 48


Рубрика: Застраховане

Новата наредба за задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 59


Рубрика: Финансово управление

Основанията за отказ за потвърждаване на проспекти за ценни книжа в практиката на КФН
авторски материал
Автор / източник: Петър Ангелова
стр. 66


Делова информация
стр. 75


Информационен преглед
стр. 81