Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

За някои особености при отчитане на дейността на лечебните заведения
авторски материал
Автор / източник: Симеон Милев, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Изкупуване на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон - счетоводни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои аспекти на обратното проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 19


Рубрика: Данък върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на апортна вноска, направена от физическо лице в търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 26


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Право на данъчен кредит за леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната експлоатация и поддръжка
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 29

Становище № 20-00-158 от 28.07.2014 г. на НАП
Относно съобразяване на административната практика с трайно установената практика на Върховен административен съд по приложение на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с § 1, т. 18 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили, и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33

Указание № НФ-5 от 28.07.2014 г. на МФ
Относно указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 39


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по съдебен път
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 53


Рубрика: Застраховане

Иновациите в областта на застраховането
авторски материал
Автор / източник: Галина Маринова
стр. 65


Рубрика: Финансово управление

За пререгистрацията на финансовите институции
авторски материал
Автор / източник: Владимир Георгиев
стр. 72

Делова информация
стр. 77


Информационен преглед
стр. 83

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...