Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Очаквана среща между миналото и бъдещето
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5

Счетоводно третиране на печалба или загуба от първоначално признаване на финансови активи и пасиви по справедлива стойност
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 17


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Относно понятието „платец на дохода“ за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 27


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Прилагане на специалния режим на маржа на цената при доставки на стоки, възникващи по силата на договори за финансов лизинг
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38


Рубрика: Местни данъци и такси

Становище № 08-Т-1 от 12.04.2014 г. на НАП
Относно прилагане на разпоредбите на чл. 54, ал. 1, чл. 60, ал. 2 и чл. 71а ЗМДТ.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 47


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Проверки и ревизии в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 50

Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по административен ред
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 56


Рубрика: Мита. Акцизи.

Предстоящи срокове за привеждане в съответствие с Наредба № Н-1 от 2014 г. за контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 70


Рубрика: Финансово управление

Електронното банкиране - възможности и предимства
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 77


Делова информация
стр. 81


Информационен преглед
стр. 87

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...