Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Особености при изготвянето на Консолидираните финансови отчети
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

Отчитане на авансово предоставени и изразходвани средства от Европейски фондове през предходна година, които са получени през текущата година
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 13


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За някои практически аспекти на чл. 42 от Закона за корпоративното подоходно облагане - промени за 2014 г. и необходимост от допълнително усъвършенстване на нормативната уредба
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Новото облекчение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 26


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Указание № 91-00-137 от 24.03.2014 г. на МФ
Относно актуализиране на указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г., издадено с № 91-00-502 от 27.08.2007 г.
административна практика

Автор / източник: МФ
стр. 34


Рубрика: Местни данъци и такси

Данък върху недвижимите имоти
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Подаване на жалба срещу ревизионен акт и срокове за произнасяне от компетентните органи по приходите в производството по административно обжалване
авторски материа
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 51

Възможности за отсрочване и разсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 63


Рубрика: Застраховане

Относно покритието на българска застраховка „Гражданска отговорност” на територията на Европейския съюз*
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 72


Рубрика: Финансово управление

Последните промени в Закона за потребителския кредит
авторски материал
Автор / източник: Валентина Илиева
стр. 77


Делова информация
стр. 73


Информационен преглед
стр. 79

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...