Меню

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на учредяване на предприятие майка чрез апорт на дружествени дялове от капитала в съществуващи предприятия, които стават дъщерни
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5

Отчитане при публична продан
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходите за доброволно здравно застраховане
авторски материал
Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 14


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Как да попълним годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за придобитите доходи през 2013 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 17


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Облагането с ДДС на сделките с туристически пакети между двама туроператори е правилно да се извършва по специалния режим на общата туристическа услуга
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 24

Указание № УК-4 от 17.03.2014 г. на МФ
Относно практическото прилагане на глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност по отношение доставките на стоки по част втора на Приложение № 2 към закона, в сила от 01.01.2014 г.
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 30


Рубрика: Местни данъци и такси

Становище № 08-В-13-1/13 от 28.01.2014 г. на НАП
Относно прилагане на чл. 15, ал. 1 ЗМДТ, във връзка с § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 18 от 2014 г.
авторски материал
Автор / източник: Александра Атанасова
стр. 47


Рубрика: Застраховане

Практика по прилагане на чл. 36, ал. 2, т. 5 от Кодекса за застраховането, приета с Протокол № 13 от 14.03.2014 г.*
административна практика
Автор / източник: КФН
стр. 56


Рубрика: Финансово управление

Основни насоки на последните изменения в Закона за кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 60


Делова информация
стр. 73


Информационен преглед
стр. 79


Приложение:
Нови стандарти за вътрешен одит в публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...