Меню


Рубрика: Счетоводство

Безвъзмездно извършванe на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 5

МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ - Обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване
авторски материал
Автор / източник: Камелия Савова-Симеонова
стр. 11


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите правила за фактуриране,в сила от 2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Анелия Татарова
стр. 33

Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава - членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави - членки на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38

По-съществени промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 41


Рубрика: Местни данъци и такси

Освобождаване от облагане по реда на ЗМДТ на електрическите автомобили
авторски материал
Автор / източник: Ефтим Марев
стр. 49


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Образуване и протичане на ревизионното производство
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 52


Рубрика: Застраховане

Привеждане на дейността на здравноосигурителните дружества в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 60


Рубрика: Финансово управление

Новите насоки на Eвропейския банков орган за оценка на членовете на управителните органи и лицата, заемащи ключови позиции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 66


Делова информация
стр. 78

Информационен преглед
стр. 83

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...