Меню


Рубрика: Счетоводство

Промени в МСС 24 по отношение на оповестяването на свързани лица, приложими през 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 6

Изисквания, ред и начин на представяне на ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета през 2011 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 15


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно облагане на социалните разходи по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 18


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчен режим по ЗДДФЛ на продажбата на недвижимо имущество - Въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 32

Писмо № 20-00-114 от 18.04.2011 г. на НАП
Относно прилагането на § 15 и 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн. ДВ, бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) при подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 39


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на правилата на новия регламент за прилагане на Директива 2006/112/ЕО, отнасящи се до мястото на изпълнение на доставките на услуги
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 43


Рубрика: Местни данъци и такси

Видове такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 55Рубрика: Мита. Акцизи

Методи за определяне на митническа стойност на внасяните стоки
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 64


Рубрика: Застраховане

Застраховка “Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия”
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 71


Рубрика: Финансово управление и контрол

Измененията и допълненията в Закона за търговския регистър от 29.04.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Финансово отчитане на безвъзмездни средства по фондове и програми на Европейския съюз по примера на ОП “Регионално развитие”
авторски материал
Автор / източник: Васил Божков
стр. 88

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...