Меню


Рубрика: Счетоводство

За измененията и допълненията на Закона за счетоводството, приети със ЗИД на ЗКПО за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
стр. 5

Отразяване на провизиите за неизползвани отпуски във финансовите отчети
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 14


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Авансово облагане на доходите от наем, след промените в ЗДДФЛ за 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 23


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 27


Рубрика: Местни данъци и такси

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 39


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 50

Сравнение на данъчния ревизионен контрол с други видове специализиран контрол
авторски материал
Автор / източник: Нина Чилова
стр. 56


Рубрика: Мита. Акцизи

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове от началото на 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 68


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови аспекти на надзорната дейност в сферата на предоставяне на платежни услуги
авторски материал
Автор / източник: Диана Ганчева
стр. 76


Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"


ПРИЛОЖЕНИЕ:

По-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Кондарев