Меню


Рубрика: Счетоводство

Промените в Закона за независимия финансов одит от месец юли 2010 г.
авторски материал
Автор / източник: Бойко Костов
стр. 5

Характерни особености на текущото счетоводно отчитане в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 11

Сделки по продажба на дялове в дъщерни предприятия, водещи до загуба на контрол
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 18


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Непризнаване на счетоводни приходи, свързани с непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 24


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на лихви, получени от местно или чуждестранно физическо лице
авторски материал
Автор / източник: Костадин Иванов, доц.
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Данъчно третиране на новацията по ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 32

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която и доставчикът, и получателят имат право на данъчен кредит
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Когато пазарната цена е данъчна основа на доставката, тя не подлежи на увеличенията и намаленията, предвидени с чл. 26, ал. 3-5 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 43

Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Определяне на данъчната основа на доставките - Прилагане на новите правила, регламентирани с чл. 54, ал. 4-6 ППЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 44


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Издаване на акт по реда на ДОПК от органи извън системата на Националната агенция за приходите
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 47


Рубрика: Мита. Акцизи

Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия по реда на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 52


Рубрика: Застраховане

Застраховка "Автокаско" с покритие и за чужбина
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 59


Рубрика: Финансово управление и контрол

Запориране на банкови сметки
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 65

Уорън Бъфет - факти, принципи съвети
стр. 75

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...