Меню

Министерският съвет прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица, Наредбата за осигурителните каси.

1. Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

С Постановление № 41 от 25.02.2016 г. (обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г.) Министерският съвет прие изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Значителна част от промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са във връзка с приетите изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 01.01.2016 г.

Направени са и някои изменения, свързани с прецизиране на действащи разпоредби.

 • Съкратен е срокът, в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни и/или липсващи документи, следва да отстранят нередностите - от два на един месец, считано от датата на уведомяването, като по отношение на пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца.
 • Отменя се задължението за лицата да представят копие на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК към заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път.
 • Прецизират се документите, които се прилагат в пенсионното досие.
 • В създадената точка 5 на чл. 11 от наредбата е предвидено, че спирането на пенсията, когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд, ще се извършва от датата на постъпване в Националния осигурителен институт на влязъл в сила акт, с който е установено извършено нарушение на предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказните условия на труд.

Изменят се и разпоредби, свързани с приетите промени в КСО по отношение на условията за пенсиониране.

Правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО след 01.01.2016 г. се придобива, както следва:

 • от 01.01.2016 г. - при възраст 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2017 г. - при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2018 г. - при възраст 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 6 месеца за жените и 38 години и 6 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2019 г. - при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2020 г. - при възраст 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2021 г. - при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;
 • от 01.01.2022 г. - при възраст 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2023 г. - при възраст 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2024 г. - при възраст 62 години и 2 месеца за жените и 64 години и 7 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 6 месеца за жените и 39 години и 6 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2025 г. - при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2026 г. - при възраст 62 години и 6 месеца за жените и 64 години и 9 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 10 месеца за жените и 39 години и 10 месеца за мъжете;
 • от 01.01.2027 г. - при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 64 години и 10 месеца за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2028 г. - при възраст 62 години и 10 месеца за жените и 64 години и 11 месеца за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2029 г. - при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2030 г. - при възраст 63 години и 3 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • .от 01.01.2031 г. - при възраст 63 години и 6 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2032 г. - при възраст 63 години и 9 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2033 г. - при възраст 64 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2034 г. - при възраст 64 години и 3 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2035 г. - при възраст 64 години и 6 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2036 г. - при възраст 64 години и 9 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете;
 • от 01.01.2037 г. - при възраст 65 години за жените и за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

В случаите, когато лицата нямат право на пенсия по посочените по-горе условия, те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 КСО при не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст, както следва:

 • от 01.01.2016 г. - 65 години и 10 месеца;
 • от 01.01.2017 г. - 66 години;
 • от 01.01. 2018 г. - 66 години и 2 месеца;
 • от 01.01.2019 г. - 66 години и 4 месеца;
 • от 01.01.2020 г. - 66 години и 6 месеца;
 • от 01.01.2021 г. - 66 години и 8 месеца;
 • от 01.01.2022 г. - 66 години и 10 месеца;
 • от 01.01.2023 г. - 67 години.

По посочения начин в наредбата е отразено нарастването на възрастта за лицата по чл. 69 КСО (служителите от специалните ведомства), за лицата по чл. 69а КСО (балерини, балетисти или танцьори в културни организации), за категорийните работници по чл. 69б, ал. 1-3 КСО и за учителите по чл. 69в, ал. 1 КСО (за придобиване право на ранна учителска пенсия).

 • Със създадената разпоредба на чл. 15б от наредбата се предвижда, че при изчисляване на размера на пенсията по чл. 68а КСО намалението от 0,4 на сто е за всеки недостигащ месец, включително непълен, до навършване от лицето на възрастта му по чл. 68, ал. 1 КСО.
 • Изрично се регламентира, че в хипотезата на безвестно отсъствие на лице, което има право на пенсия или е пенсионер, наследниците му имат право временно на наследствена пенсия след влизане в сила на решението на съда за обявяване на отсъствието. Предложено е спиране на личната пенсия на обявения за безвестно отсъстващ пенсионер, с оглед избягване на двойно плащане в тези случаи. След обявяване на смъртта на лицето с влязло в сила съдебно решение наследствените пенсии стават постоянни.
 • В разпоредбата на чл. 38 е въведена ал. 15, която предвижда, че за периода от 01.01.2002 г. до 31.12.2015 г. се зачита за осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:

1. по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;
2. са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества;
3. са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.

 • Във връзка с новата ал. 6 на чл. 9 КСО е изменена разпоредбата на чл. 43а, ал. 1 от наредбата, според която се зачита за осигурителен стаж времето от 01.01.2001 г., през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга), както и времето от 15.08.2015 г., през което един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане не са били осигурени или не са получавали пенсия, тъй като са полагали грижи за инвалиди с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ.
 • Отменя се изискването за вземане на образец от подписа на получателя на пенсията при първото º изплащане.
 • Регламентира се период, в който ежегодно лицата с постоянен адрес в чужбина, които получават пенсии на територията на Република България, представят декларация за продължаване на получаването на пенсията. Предвижда се, че декларацията за продължаване получаването на пенсия от Република България се подава по пощата или по електронен път, подписана с персонален идентификационен код и ЕГН/ЛНЧ или с квалифициран електронен подпис.
 • Понятието “членове на семейството” е дефинирано в допълнителна разпоредба.

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж влизат в сила три дни след обнародването им в “Държавен вестник” с изключение на параграфи 2, 10, 12-21 и 24 от ПМС № 41 от 25.02.2016, които влизат в сила от 01.01.2016 г.

2. Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Правителството прие промени и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски с Постановление № 38 от 24.02.2016 г. (обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г.).

Промените произтичат от:

 • приемането на новите ал. 4 на чл. 222 от Кодекса на труда и ал. 3а на чл. 106 от Закона за държавния служител, уреждащи правото на обезщетение при прекратяване на правоотношението на лица, които отговарят на условията за получаване на пенсия по чл. 68а КСО. С направените допълнения в наредбата върху посочените обезщетения не се изчисляват и внасят осигурителни вноски;
 • приемането на новите специални закони - Закона за Националната служба за охрана и Закона за Държавна агенция “Разузнаване”, които са в сила от 01.11.2015 г. Уеднаквява се режимът за освобождаване от внасянето на осигурителни вноски при изплащане на обезщетения, възнаграждения и др., предвидени в останалите закони - Кодекса на труда, Закона за държавния служител и др.
 • приети промени в КСО, в сила от 01.01.2016 г. Изрично се посочва, че при упражняване на трудова дейност за непълни месеци, частта от облагаемия доход, която се отнася за всеки месец от периода се определя пропорционално на работните дни на самоосигуряващото се лице през календарната година. По този начин самоосигуряващите се лица ще бъдат равнопоставени на останалите категории осигурени лица.
 • промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, свързани с това, че от 01.07.2015 г. осигурителни книжки не се издават, а издадените преди това се заверяват за периоди на осигуряване преди 01.01.2016 г. В тази връзка се отменя изискването окончателният размер на месечния осигурителен доход за съответната година да се вписва в осигурителните книжки на лицата.

Промените влизат в сила от 01.01.2016 г., а от 01.11.2015 г. влиза в сила § 1, т. 5 от постановлението за изменение на наредбата относно т. 16 и 17.

3. Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са приети с Постановление № 37 на МС от 24.02.2016 г. (обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г.).

 • Със създаването на ал. 4 в чл. 38 от наредбата изрично се регламентира, че правото на парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е предпоставено от внасянето на дължимите осигурителни вноски за последния месец, предхождащ месеца на смъртта, за който е изтекъл срокът за внасяне на осигурителните вноски, определен в чл. 7, ал. 4 КСО (до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат).
 • С § 3 от Заключителните разпоредби на постановлението се изменя чл. 52 от Наредбата за медицинската експертиза, като препратката към отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се заменя с такава към съответната разпоредба на сега действащата наредба.

Промените влизат в сила от 01.01.2016 г.

4. Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

С Постановление № 35 от 24.02.2016 г. (обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г.) Министерският съвет прие изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Значителна част от измененията и допълненията в наредбата произтичат от промените в КСО, в сила от 01.01.2016 г.

 • С предложената промяна в чл. 1, ал. 4 от наредбата се регламентира началото и краят на срока за промяна на вида на осигуряването. Новата редакция на разпоредбата предвижда, че видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП от 1 до 31 януари на съответната календарна година.
 • Допълнението в чл. 4, ал. 2 от наредбата е свързано с включване на доходите от работа по чл. 114а от Кодекса на труда при определяне на сбора от осигурителните доходи за лицата, които подлежат на осигуряване на различни основания и ограничаването му до максималния размер, установен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Промените в наредбата влизат в сила от 01.01.2016 г.

5. Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Направени са промени и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Промените са приети с Постановление № 36 на МС от 24.02.2016 г.(обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г.).

 • С направеното допълнение в чл. 8 от наредбата се регламентира начинът, по който се процедира в случаите, когато документите, удостоверяващи осигурителен стаж и/или доход от друга държава не съдържат всички необходими данни за изчисляване размера на обезщетението, поради което е необходимо те да бъдат изяснени служебно с компетентната институция от другата държава. Създадената ал. 4 предвижда, че в случай че по представен документ, удостоверяващ осигурителен стаж и/или доход по законодателството на държава, с която се прилагат европейските регламенти в областта на социалната сигурност, е необходимо изясняване на осигурителния стаж и/или доход, до постъпване на отговор от компетентната институция на другата държава преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО (данните от Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт).
 • Изменят се и приложенията към наредбата във връзка с промените в КСО, в сила от 1 януари 2016 г., с които се създават новите основания за прекратяване на паричните обезщетения за безработица - при отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 КСО.

Промените и в тази наредба влизат в сила от 01.01.2016 г.

6. Промени в Наредбата за осигурителните каси

Измененията в Наредбата за осигурителните каси са приети с Постановление № 39 на МС от 24.02.2016 г. (обн. ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г.).

 • Предвижда се осигурителните каси да представят в Националния осигурителен институт необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване по реда на новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
 • В съответствие с промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, според които от 01.07.2015 г. осигурителни книжки не се издават, а издадените преди това се заверяват за периоди на осигуряване преди 01.01.2016 г., в Наредбата за осигурителните каси се отменя задължението на осигурителните каси да снабдяват с осигурителни книжки самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО. Отменя се и задължението им да представят за заверка в териториалните поделения на Националния осигурителен институт осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и на лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, за осигуряването им за всяка календарна година - до края на юли следващата година, съответно в 30-дневен срок след прекратяване на членството им в касата - за периода до прекратяването.

Промените влизат в сила от 01.01.2016 г.

Красена СТОИМЕНОВА, главен експерт, дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” - МТСП

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...