Меню

Рубрика: Трудови отношения

Новите моменти в статута на държавния служител съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Мария Казанджиева
стр. 5

Писмо № 94-2410 от 10.08.2016 г. на МТСП
При промяна на името на училището не се подава уведомление в НАП, нито е задължително да се сключат допълнителни споразумения с работниците и служителите. След влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищно образование, при промяна само на наименованието на училището и при запазен Булстат не се подава уведомление в Националната агенция за приходите.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 22

Писмо № 94-2411 от 10.08.2016 г. на МТСП
Заместникът получава възнаграждението на титуляра, ако то е по-високо от неговото. Когато трудовото възнаграждение на титуляра на длъжността е по-високо от това на заместника, т.е. то е по-благоприятно считаме, че заместникът следва да получава трудовото възнаграждение на титуляра. В разпоредбата не е предвидена възможност по-високото трудово възнаграждение на отсъстващия работник/служител да се компенсира чрез изплащане на “бонуси” на заместника.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 23

Писмо № 94-2181 от 28.07.2016 г. на МТСП
Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор и по време на отпуск. Няма пречка по време на ползване на отпуск поради временна неработоспособност работникът или служителят да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 25

Писмо № 94-2204 от 29.07.2016 г. на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26

Писмо № 26-553 от 22.07.2016 г. на МТСП
Работодателят има право да прекрати договора с работник или служител - пенсионер. Ако трудовото правоотношение е възникнало, след като служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят има право да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б от Кодекса на труда.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 28

Писмо № 94-1744 от 04.07.2016 г. на МТСП
С реалното завръщане на титуляра на длъжността на работа се прекратява трудовият договор с лицето, което го замества. В чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, със завръщане на замествания на работа.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 29


Рубрика: Условия на труд

Информационни листове за безопасност
Доставяне и работа с химични вещества
Безопасна работа с горими и запалими течности
Безопасни техники за вдигане на бутилки под налягане
Техники за безопасно вдигане и преместване на варели
административна практика
Автор / източник: МОСВ
стр. 30

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на ИА “Главна инспекиця по труда”
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 41


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Процедура на подбор на проекти “Активно включване”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43


Рубрика: Социално осигуряване

Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 48

Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
Условията за отпускане на наследствена пенсия на родителите на лица, починали по време на наборна военна служба. Според чл. 82, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 58

Писмо № 94-794 от 04.04.2016 г. на МТСП
Осигуряване в професионални пенсионни фондове и прехвърляне на средствата в НОИ. Осигурителните правоотношения на жените, родени от 01.01.1955 до 31.12.1959 г. включително, и на мъжете, родени от 01.01.1952 до 31.12.1959 г. включително, с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който лицата са били осигурени към 31.12.2010 г., но са прекратени на основание § 4а, ал. 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и лицата не са се пенсионирали до 17.06.2011 г. при условията на § 4, ал. 1-3, се възстановяват, считано от 18.06.2011 г., като от същата дата се разкриват отново индивидуалните партиди на лицата в съответните професионални пенсионни фондове.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 59

Писмо № 94-794 от 07.04.2016 г. на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 61

Писмо № 92-178 от 02.06.2016 г. на МТСП
Начин на наследяване на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване. При смърт на осигуреното лице, съответно - на пенсионер от универсален пенсионен фонд или от професионален пенсионен фонд, на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 63


Рубрика: Европейски социални практики

Немското социално законодателство и практиката за грижата за деца в детски заведения “KiTa”
авторски материал
Автор / източник: Александра Александрова
стр. 65


Рубрика: България в международния трудов ред

Международните трудови стандарти за премахване и предотвратяване на принудителния труд и прилагането им в националното ни законодателство
авторски материал
Автор / източник: Петя Александрова
стр. 71


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 август до 10 септември 2016 г.
стр. 86