Меню

Рубрика: Трудови отношения

Новият проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
административна практика
Автор / източник: МС
стр. 5

Писмо № 94-3806 от 08.11.2016 г. на МТСП
Определяне на нормата работно време при сумирано изчисляване
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 26-912 от 11.11.2016 г. на МТСП
Изплащане на възнаграждение от работодателя за първите три работни дни от временната неработоспобност
административна практика
стр. 9

Писмо № 1621-2 от 22.11.2016 г. на МТСП
Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94-4062 от 22.11.2016 г. на МТСП
Осигурителният доход при сумирано отчитане на работното време
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 66-427 от 22.11.2016 г. на МТСП
Изплащане на обезщетение и прекратяване на трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 17


Рубрика: Социалнен диалог. Жизненео равнище

Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Теодора Тодорова
стр. 21


Рубрика: Условия на труд


Инспекционни кампании на ИА "Главна инспекция по труда" в строителството и в зимните курорти
стр. 31


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Агенцията по заетостта в подкрепа на продължително безработните хора
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 35


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
авторски материал
Автор / източник: Надежда Харизанова
стр. 44


Рубрика: Социално осигуряване

Писмо № 94-4180/28.11.2016 г. на МТСП
Право на обезщетение за безработица преди изтичане на трите години от предходния период на обезщетение за безработица
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 62

Писмо № 94-4175/28.11.2016 г. на МТСП
От следващата година пенсиите ще се преизчисляват с повишен коефициент за всяка година осигурителен стаж От 01.01.2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на новоотпуснатите пенсии до достигане на 1,5 на сто (вместо досегашния процент 1,1 на сто).
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 64

Писмо № 94-2409/10.08.2016 г. на МТСП
Преценката за зачитане на осигурителния стаж се прави от длъжностно лице на НОИ
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 66


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 ноември до 10 декември 2016 г.
стр. 68

Рубрика: Трудови отношения

Кога държавният служител може да бъде временно отстранен от работа
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Писмо № 94-3065 от 21.9.2016 г. на МТСП
Трудов договор за допълнителен труд Трудовият договор за допълнителен труд не може да съществува, ако не съществува основно трудово правоотношение.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94-3063 от 21.9.2016 г. на МТСП
Удръжки от обезщетение, дължимо от работодателя на работника или служителя, при наложен запор Работодателят има право да направи удръжка от обезщетение, дължимо на работника или служителя, ако съществува правно основание за това. Поради това, ако върху сумата на обезщетението (цялата или част от нея) е наложен запор по съответния ред и работодателят като трето задължено лице не оспорва своето задължение, той внася дължимата сума по сметката на съдебния изпълнител.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94-3175 от 03.10.2016 г. на МТСП
Ред за ползването на платен годишен отпуск и за изменение на трудовото правоотношение Работникът или служителят има право сам да определи времето на ползване на платен годишен отпуск. Упражняването на това право става при наличие на предпоставките, установени в закона. Когато допълнително споразумение към трудовия договор на основание чл. 119 КТ не е подписано от работника или служителя, то не поражда правни последици, т.е. заеманата длъжност остава непроменена.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 16

Писмо № 94-3176 от 03.10.2016 г. на МТСП
Допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден При определяне размера на допълнителния платен годишен отпуск за ненормиран работен ден при постъпване на работа и на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се прилага принципът на пропорционалност, т.е. размерът на отпуска следва да бъде определен пропорционално на отработеното време. Същият принцип следва да се прилага и при преминаване през календарната година от нормиран към ненормиран работен ден и обратно.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 61-341 от 14.10.2016 г. на МТСП
Осигуряване на време за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато В производства, в които процесът на работа е непрекъсваем, съществува необходимост от достатъчно работна сила, чрез която работодателят да осигури рационална организация на трудовия процес, така че да не се нарушават законовите изисквания за продължителността на работното време и почивките. В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време. В този случай работниците и служителите не ползват почивка, а им се осигурява време за хранене, което e в рамките на работното им време. При непрекъсваем производствен процес нормативно определеното време за хранене се включва в работното време, ако работникът или служителят е длъжен да присъства физически на място, определено от работодателя.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 20

Писмо № 26-832 от 20.10.2016 г. на МТСП
Право на родителски отпуск на работещи в чужбина родители Правото на прехвърляне на родителски отпуск може да се упражни, когато и двамата родители работят по трудово правоотношение, уредено съгласно Кодекса на труда. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25

Писмо № 92-831 от 20.10.2016 г. на МТСП
Зачитане на неплатен отпуск за трудов стаж от съпрузите на дългосрочно командировани служители Съпругът на дългосрочно командирован служител има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя. Времето на ползване на неплатения отпуск се признава за трудов или служебен стаж.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 26

Писмо № 26-821 от 20.10.2016 г. на МТСП
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя при пенсиониране След като законодателят не е уредил изрично правото на работника или служителя да прекрати трудовия си договор, когато отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или когато му е отпусната пенсия на това основание, то в тези случаи работникът или служителят няма право да прекрати трудовия си договор без предизвестие.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 27


Рубрика: Социалнен диалог. Жизненео равнище

Процедура на подбор на проекти – "Развитие на социалното предприемачество"
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 29


Рубрика: Условия на труд

ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.
нормативен акт
Автор / източник: МТСП
стр. 32

За правото на работниците и служителите на безплатна храна и на работно облекло
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 36


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Промените в Закона за насърчаване на заетостта за повишаване на мобилността на безработните
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 40

Регионалните програми за заетост и обучение през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 47

Близо 2400 свободни работни места бяха обявени на трудовите борси на Агенцията по заетостта през октомври
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Изборът на промяна в осигуряването във фонд “Пенсии” на ДОО или в универсален пенсионен фонд е свободен и информиран
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 57

За пенсията за осигурителен стаж и възраст в намален размер не е предвидена нито допълнителна, нито по-висока по размер осигурителна вноска за фонд “Пенсии”, поради това тя се отпуска в по-нисък размер пожизнено
авторски материал
Автор / източник: Красена Стоименова
стр. 61


Рубрика: Европейски социални практики

DOCK GRUPPE - пример за швейцарско социално предприятие за осигуряване на заетост на дълготрайно безработни лица
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Цонева
стр. 65

Към европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Европейска Комисия
стр. 71


Рубрика: България в международния трудов ред

Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III)
авторски материал
Автор / източник: Петя Александрова
стр. 81

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 октомври до 10 ноември 2016 г.
стр. 87

 

Рубрика: Трудови отношения

Правна уредба на споровете за прекратяване на трудови и служебни правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Удължаване на работното време и вписване на данните в специалната книга за удължено работно време
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 15

Писмо №: 94-715 от 31.03.2016 г. на МТСП
Законът допуска превръщането на трудов договор за неопределено време (безсрочен), но само в трудов договор за определен срок (срочен по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ), когато е налице изрично писмено желание на работника или служителя. Не съществува възможност за превръщане на безсрочен трудов договор в трудов договор до завършване на определена работа. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 19

Писмо № 94-672 от 25.03.2016 г. на МТСП
С колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и/или с индивидуален трудов договор могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер. За да бъдат такива, те следва да са трудови възнаграждения, които да отговарят едновременно и на двете изисквания, регламентирани в чл. 15, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 20

Писмо №: 94-583 от 25.03.2016 г. на МТСП
Необходимо е работодателят писмено да е поканил работника или служителя да ползва отпуска си до края на календарната година. Ако работникът или служителят не е поискал и ползвал отпуска си до края на същата календарна година, работодателят има право да му го предостави от 1 януари на следващата година до изтичане на давностния срок. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 24

Писмо № 26-24 от 24.03.2016 г. на МТСП
Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Когато три деца, родени при раждането, са изписани от болницата по различно време, право на бащата е да избере кога да ползва отпуска в размер на 15 дни. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25

Права и обезщетения при прекратяване на трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Невена Зидарова
стр. 26


Рубрика: Условия на труд

Въпроси и отговори във връзка с инструктажа по безопасност и здраве при работа
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 31


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанас Колчаков
стр. 38


Рубрика: Социално осигуряване

Спогодбите в областта на социалната сигурност, които към настоящия момент Република България е подписала с трети държави
авторски материал
Автор / източник: Гергана Янкова
стр. 64

Писмо № 94-525 от 23.02.2016 г. на МТСП
При недостигащ осигурителен стаж лицата могат да се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. В този случай се взема предвид целият осигурителен стаж и осигурителен доход на лицето, а не само 15 години от тях. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 70

Писмо № 94-2461 от 16.08.2016 г. на МТСП
Осигурителният доход на лицето оказва съществено влияние при определяне размера на пенсията, тъй като той е един от важните показатели за неговия осигурителен принос. Поради това е необходимо този доход да бъде установен въз основа на автентични документи, които безспорно го доказват. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 71

Писмо № 26-680 от 08.09.2016 г. на МТСП
Възможността за зачитане за осигурителен стаж на периодите по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване е предвидена само в случай че непосредствено преди това лицето е било осигурено. Целта на тази разпоредба е да уреди правата на осигурените лица, които през време на съществуващо трудово правоотношение ползват съответния отпуск, вкл. и платен или неплатен отпуск за временна неработоспособност. административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 73


Рубрика: България в международния трудов ред

Достоен труд в Глобалните вериги за доставки
авторски материал
Автор / източник: Петя Александрова
стр. 75

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 септември до 10 октомври 2016 г.
стр. 85

Рубрика: Трудови отношения

Новите моменти в статута на държавния служител съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Мария Казанджиева
стр. 5

Писмо № 94-2410 от 10.08.2016 г. на МТСП
При промяна на името на училището не се подава уведомление в НАП, нито е задължително да се сключат допълнителни споразумения с работниците и служителите. След влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищно образование, при промяна само на наименованието на училището и при запазен Булстат не се подава уведомление в Националната агенция за приходите.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 22

Писмо № 94-2411 от 10.08.2016 г. на МТСП
Заместникът получава възнаграждението на титуляра, ако то е по-високо от неговото. Когато трудовото възнаграждение на титуляра на длъжността е по-високо от това на заместника, т.е. то е по-благоприятно считаме, че заместникът следва да получава трудовото възнаграждение на титуляра. В разпоредбата не е предвидена възможност по-високото трудово възнаграждение на отсъстващия работник/служител да се компенсира чрез изплащане на “бонуси” на заместника.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 23

Писмо № 94-2181 от 28.07.2016 г. на МТСП
Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор и по време на отпуск. Няма пречка по време на ползване на отпуск поради временна неработоспособност работникът или служителят да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 25

Писмо № 94-2204 от 29.07.2016 г. на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26

Писмо № 26-553 от 22.07.2016 г. на МТСП
Работодателят има право да прекрати договора с работник или служител - пенсионер. Ако трудовото правоотношение е възникнало, след като служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят има право да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б от Кодекса на труда.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 28

Писмо № 94-1744 от 04.07.2016 г. на МТСП
С реалното завръщане на титуляра на длъжността на работа се прекратява трудовият договор с лицето, което го замества. В чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, със завръщане на замествания на работа.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 29


Рубрика: Условия на труд

Информационни листове за безопасност
Доставяне и работа с химични вещества
Безопасна работа с горими и запалими течности
Безопасни техники за вдигане на бутилки под налягане
Техники за безопасно вдигане и преместване на варели
административна практика
Автор / източник: МОСВ
стр. 30

Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на ИА “Главна инспекиця по труда”
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 41


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Процедура на подбор на проекти “Активно включване”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43


Рубрика: Социално осигуряване

Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 48

Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
Условията за отпускане на наследствена пенсия на родителите на лица, починали по време на наборна военна служба. Според чл. 82, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 58

Писмо № 94-794 от 04.04.2016 г. на МТСП
Осигуряване в професионални пенсионни фондове и прехвърляне на средствата в НОИ. Осигурителните правоотношения на жените, родени от 01.01.1955 до 31.12.1959 г. включително, и на мъжете, родени от 01.01.1952 до 31.12.1959 г. включително, с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който лицата са били осигурени към 31.12.2010 г., но са прекратени на основание § 4а, ал. 9 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и лицата не са се пенсионирали до 17.06.2011 г. при условията на § 4, ал. 1-3, се възстановяват, считано от 18.06.2011 г., като от същата дата се разкриват отново индивидуалните партиди на лицата в съответните професионални пенсионни фондове.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 59

Писмо № 94-794 от 07.04.2016 г. на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 61

Писмо № 92-178 от 02.06.2016 г. на МТСП
Начин на наследяване на прехвърлените средства от професионален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване. При смърт на осигуреното лице, съответно - на пенсионер от универсален пенсионен фонд или от професионален пенсионен фонд, на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 63


Рубрика: Европейски социални практики

Немското социално законодателство и практиката за грижата за деца в детски заведения “KiTa”
авторски материал
Автор / източник: Александра Александрова
стр. 65


Рубрика: България в международния трудов ред

Международните трудови стандарти за премахване и предотвратяване на принудителния труд и прилагането им в националното ни законодателство
авторски материал
Автор / източник: Петя Александрова
стр. 71


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 август до 10 септември 2016 г.
стр. 86

Рубрика: Трудови отношения

Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 8

В Кодекса на труда е регламентирана правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 9

Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 10

Когато отпускът за процедура инвитро и този за бременност и раждане се застъпят и платеният годишен отпуск за съответните години не е ползван, той се запазва
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност (чл. 176а, ал. 1 КТ)
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Логопедите в учебни заведения имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

В случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14

Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 16


Рубрика: Условия на труд

Кой трябва да прецени има ли право работодателят да премести трудоустроен работник на друго работно място?
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 18

Най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда при проверките през първото полугодие
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 23


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 26

Регулираните професии в България
авторски материал
Автор / източник: Искра Петрова
стр. 38


Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Надежда Харизанова
стр. 44


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Петя Малакова
стр. 62

Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
Условията за зачитане на осигурителния стаж за учителски стаж административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 67

Писмо № 94-979 от 14.04.2016 г. на МТСП
Придобиване право на учителска пенсия и прекратяване на трудовия договор с учител административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 69

Писмо № 94-319 от 25.03.2016 г. на МТСП
Какви са условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 71


Рубрика: България в международния трудов ред

Ролята на международните трудови стандарти за борба с детския труд
авторски материал
Автор / източник: Александра Александрова
стр. 73


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 юли до 10 август 2016 г.
стр. 86

Рубрика: Трудови отношения

Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Националният институт за помирение и арбитраж успешно завърши изпълнението на проект “Разрешаване на спорове”
авторски материал
Автор / източник: Жасмина Саръиванова
стр. 15


Рубрика: Условия на труд

Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
авторски материал
Автор / източник: Мария Хасъмска
стр. 23

Инструкция за безопасна работа с механичен трион
авторски материал
Автор / източник: Мария Хасъмска
стр. 29

Инструкция за безопасност при огневи работи
авторски материал
Автор / източник: Мария Хасъмска
стр. 33

Инструкция за безопасно съхранение на пестициди
авторски материал
Автор / източник: Мария Хасъмска
стр. 36


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Задълженията на предприятието ползвател към наетите работници или служители
авторски материал
Автор / източник: Недко Салчев
стр. 39


Рубрика: Социално осигуряване

Парично обезщетение за временна неработоспособност
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 54


Рубрика: Европейски социални практики

Политика на Европейския съюз в областта на убежището
авторски материалл
Автор / източник: Каролина Димитрова
стр. 61


Рубрика: България в международния трудов ред

Годишната сесия на Международната конференция на труда и нашето учстие - основни теми на дискусиите, резолюции и дневния ред на МОТ до 2030 г.
авторски материал
Автор / източник: Станимира Парапунова
стр. 73
 

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 юни до 10 юли 2016 г.
стр. 87

Рубрика: Трудови отношения

Преглед на практиката на европейския и на българския съд относно времето на дежурство
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 12

Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 13


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
авторски материал
Автор / източник: Данаил Димитров, Искрена Йорданова, Иваел Лозев
стр. 16


Рубрика: Условия на труд

Правила за безопасна товаро-разтоварна дейност
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 25

Инструкция за безопасна работа на електротехник
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 34


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Нови схеми на ЕС в подкрепа на бизнеса и гражданите
стр. 37

Над 1500 свободни работни места на трудовите борси през май
Автор / източник: АЗ
стр. 39

На всяко длъжностно наименование съответства само един код от НКПД-2011
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 41

Работилите в страна - членка на ЕС имат право на регистрация на трудовата борса в България
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 42

Ако не сте получавали обезщетение за безработица през целия период, определен от бюрото по труда, имате право да ползвате остатъка след изтичането на трудовия Ви договор, с който е прекъснато ползването на обезщетението
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Студентите, които искат да работят през свободното си време, нямат право на обезщетение за безработица
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Безработните над 50-годишна възраст могат да се включат в НП ”Помощ за пенсиониране”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

Студентите могат да получават обезщетение за безработица, само ако имат внесени или дължими вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 и регистрация като безработни в Агенцията по заетостта
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 46

В Националната класификация на професиите от 1996 г. няма Изчерпателен списък на длъжностните наименования
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47

Кой е кодът за длъжността “Главен счетоводител” според действащата НКПД-2011?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47

Как мога да си намеря подходяща работа?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Постановление № 136 от 8 юни 2016 година за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
нормативен акт
Автор / източник: МС
стр. 49

Процедура за признаване на професионалните болести
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 50

Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” или фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” може да бъде извършена преди отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
авторски материал
Автор / източник: Гергана Янкова
стр. 58

Лицата, осигурявали се в България и Бразилия ще ползват осигурителни права след влизане в сила на Спогодбата за социална сигурност между двете страни
авторски материал
Автор / източник: Ева Стефанова-Тошева
стр. 59


Рубрика: Европейски социални практики

“Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
авторски материал
Автор / източник: Мария Герганова, Георги Филипов
стр. 62

Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
административна практика
Автор / източник: Европейска комисия
стр. 68

Вашите права в Европа. Европейските формуляри за социалноосигурителни права
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 69


Рубрика: България в международния трудов ред

Mеждународна министерска конференция “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа”
авторски материал
Автор / източник: Емилия Войнова
стр. 72

Съвместна декларация на министрите на труда и социалните политики на страните-участнички в ПСЮИЕ, приета по време на международната конференция на тема “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички
в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа” 12-13 май 2016 г., гр. София
стр. 74


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 май до 10 юни 2016 г.
стр. 83

Рубрика: Трудови отношения

Когато в резултат на трудова злополука или професионална болест е настъпила смърт на работника или служителя, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Дисциплинарните наказания не могат да се налагат от длъжностно лице, което няма ръководни функции
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 8

Обясненията на работника или служителя следва да бъдат поискани по повод на извършено от него дисциплинарно нарушение
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 9

Писмо № 94-739 от 12.04.2016 г. на МТСП
Право на обезщетение на държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение, когато отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване Ако лицето е работило като държавен служител по служебно правоотношение и отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, то има право на обезщетение по чл. 106а, ал. 3а от Закона за държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94-673 от 12.03.2016 г. на МТСП
Ежегодно оценяване на държавния служител за изпълнение на заеманата от него длъжност На оценяване подлежи всеки държавен служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца за една календарна година.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № 94-625 от 08.03.2016 г. на МТСП
Обезщетение при пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО При прекратяване на трудовото правоотношение работникът/служителят има право на обезщетение от 6 брутни заплати, независимо че право на пенсия е придобил при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия му договор.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 26-659 от 23.12.2015 г. на МТСП
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се полага, след като трудовият договор бъде прекратен, дори да не е на датата на придобиване право на пенсия Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда не изисква трудовият договор на работника/служителя да бъде прекратен на датата, на която придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да има право на посоченото обезщетение.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 14


Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Жасмина Саръиванова, Искрена Йорданова, Камелия Стоянова
стр. 16


Рубрика: Условия на труд

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа стартира кампанията “Здравословни работни места за всички възрасти” 2016-2017 г.
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 30

Стартира нова схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” “Добри и безопасни условия на труд”
Автор / източник: МТСП
стр. 39


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанас Колчаков
стр. 41


Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване за трудова злополука и професионална болест
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 61

Процедура за установяване на трудовите злополуки
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64


Рубрика: Европейски социални практики

Социални помощи в държавите - членки на Европейския съюз. Кога е налице законосъобразен отказ за отпускането им съгласно съдебната практика на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 74

Вашите права в Европа Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 81


Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 10 април до 10 май 2016 г.
стр. 83

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...