Меню

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева, от Административния съвет на Международното бюро на труда на 19 юни 1947 г. на своята тридесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно инспекцията по труда в индустрията и търговията, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този единадесети ден от месец юли 1947 г. следната конвенция която ще се нарича Конвенция относно инспекцията по труда, 1947 г.:

Прочети още...

(Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 18.01.2006 г. - дв, бр. 9 от 2006 г. В сила за Република България от 3.04.2007 г.)
Издадена от Министерството на труда и социалната политика, Обн. ДВ. бр. 29 от 6.04.2007 г.

 

Прочети още...

Приета на XXXIV сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 6.06.1951 г. и е влязла в сила на 23.05.1953 г. Ратифицирана от България с Указ № 161 от 2.07.1955 г. на Президиума на Народното събрание (Изв., бр. 54 от 1955 г.). Ратификацията й е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 7.11.1955 г. В сила за България от 7.11.1956 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 35 от 2.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 юни 1951 г. на своята Тридесет и четвърта сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно равенството в заплащането на мъжката и женската работна ръка за равен труд, въпрос, включен като седма точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и девети ден от месец юни 1951 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за равенството в заплащането, 1951 г.:

 

Прочети още...

Приета на XLII сесия на Генералната конференция на Международната организация на труда в Женева, Швейцария, на 4.06.1958 г. и е влязла в сила на 15.06.1960 г. Ратифицирана от България с Указ № 205 от 3.06.1960 г. на Президиума на Народното събрание (Изв., бр. 46 от 1960 г.). Ратификацията й е официално регистрирана в Международното бюро на труда на 22.07.1960 г. В сила за България от 22.07.1961 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 35 от 2.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 4 юни 1958 г. на своята Четиридесет и втора сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно дискриминацията в областта на труда и професиите, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията, и
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
като има предвид, че Филаделфийската декларация потвърждава, че всички хора независимо от тяхната раса, вяра или пол имат право да осъществяват своето материално благосъстояние и духовно развитие в свобода и достойнство, в икономическа сигурност и с равни възможности,
като има предвид освен това, че дискриминацията представлява нарушаване на правата, закрепени във Всеобщата декларация за правата на човека,
приема на този двадесет и пети ден от месец юни 1958 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г.:

 

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. - ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 68 от 3.08.2001 г., в сила от 28.07.2001 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и провела своята 87-а сесия на 1 юни 1999 г.,
считайки като основен приоритет за национални и международни действия нуждата от приемане на нови инструменти за забрана и премахване на най-тежките форми на детски труд, включително международно сътрудничество и помощ, в допълнение на Конвенцията и Препоръката относно минималната възраст за приемане на работа от 1973 г., които остават основни инструменти в областта на детския труд,
считайки, че ефективното премахване на най-тежките форми на детски труд изисква незабавни и всестранни действия, вземайки под внимание значимостта на безплатното основно образование и необходимостта да се отстранят децата от всички тези видове труд и обезпечаване на тяхната рехабилитация и социална интеграция, отчитайки нуждите на техните семейства,
напомняйки за резолюцията относно премахването на детския труд, приета на Международната конференция на труда на нейната 83-та сесия през 1996 г.,
признавайки, че детският труд до голяма степен е вследствие на бедност и че дълготрайното решение е в постоянния икономически растеж, водещ към социален прогрес и в частност смекчаване на бедността и всеобщо образование,
напомняйки за Конвенцията за правата на детето, приета от Генерална асамблея на Организацията на обединените нации на 20 ноември 1989 г.,
напомняйки за Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права при работа и нейните последващи дейности, приета от Международната конференция на труда на нейната 86-а сесия през 1998 г.,
напомняйки, че някои от най-тежките форми на детски труд са обхванати от други международни инструменти, в частност Конвенцията за принудителния труд от 1939 г. и Допълнителната конвенция на Организацията на обединените нации за премахване на робството, търговията с роби и институциите и практиките, подобни на робството от 1956 г., след като реши да приеме различни предложения във връзка с детския труд, което е точка четвърта от програмата на сесията,
след като реши, че тези предложения трябва да бъдат оформени като международна конвенция,
прие на седемнадесетия ден от месец юни на 1999 г. следната конвенция, която може да бъде наричана "Конвенция относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г."

 

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 219 на Държавния съвет от 7.02.1980 г. - ДВ, бр. 13 от 1980 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 38 от 13.05.1997 г., в сила за България от 23.04.1981 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 юни 1973 г. на своята Петдесет и осма сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно минималната възраст за приемане на работа, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията,
като отбелязва текстовете на Конвенцията за минималната възраст (индустрия), 1919 г., Конвенцията за минималната възраст (корабоплаване), 1920 г., Конвенцията за минималната възраст (земеделие), 1921 г., Конвенцията за минималната възраст (преносвачи на въглища и огняри), 1921 г., Конвенцията за минималната възраст (неиндустриални дейности), 1932 г., Конвенцията (ревизирана) за минималната възраст (корабоплаване), 1936 г., Конвенцията (ревизирана) за минималната възраст (индустрия), 1937 г., Конвенцията (ревизирана) за минималната възраст (неиндустриални дейности), 1937 г., Конвенцията за минималната възраст (рибари), 1959 г. и Конвенцията за минималната възраст (подземни работи), 1965 г.,
като смята, че е настъпил моментът да се приеме обобщаващ акт по този въпрос, който да замести постепенно съществуващите актове, които се прилагат в ограничен брой сектори от икономиката, с цел пълното премахване на детския труд,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и шести ден на месец юни 1973 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г.:

 

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 24.06.1998 г. - ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, политика, обн., ДВ, бр. 37 от 5.05.2000 г., в сила от 23.03.2000 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 5 юни 1957 г. на своята четиридесета сесия, като разгледа въпроса за принудителния труд, който е точка четвърта от дневния ред на сесията, като отбеляза разпоредбите на Конвенцията за принудителния труд от 1930 г., като отбеляза, че Конвенцията относно робството от 1926 г. предвижда да се вземат всички необходими мерки за забрана на задължителния или принудителния труд, произтичащ от условия, аналогични с тези на робството, и че Допълнителната конвенция относно премахването на робството, търговията с роби и институциите и практиката, подобни на робството от 1956 г., предвижда пълна забрана на зависимостта за дългове и крепостничеството, като отбеляза, че Конвенцията за защита на работните заплати предвижда заплатите да се изплащат редовно и забранява методи на изплащане, които лишават работника от реална възможност за прекратяване на заетостта, като реши да приеме другите предложения по отношение премахването на определени форми на принудителен или задължителен труд, представляващ нарушение на правата на човека, визирани в Устава на ООН и провъзгласени от Всеобщата декларация за правата на човека,
като определи, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция, приема на този двадесет и пети ден от месец юни хиляда деветстотин петдесет и седма година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно премахването на принудителния труд, 1957 г.:

 

Прочети още...

Приета на 28.06.1930 г. от общата конференция на Международната организация на труда на нейната четиринадесета сесия. В сила от 1.05.1932 г., в съответствие с член 28. Ратифицирана с Указ № 14 от 7.07.1932 г. Обн., ДВ, бр. 91 от 26.07.1932 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и свикана на 10 юни 1930 година на своята четиринадесета сесия,
След като реши да приеме определени предложения относно задължителния или принудителния труд - въпрос, включен в първата точка на дневния ред на сесията, и
След като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
Приема днес, 28 юни 1930 година следващата по-долу Конвенция, която може да бъде цитирана като Конвенция относно принудителния или задължителния труд, за ратифициране от членовете на Международната организация на труда съгласно разпоредбите на Устава на Международната организация на труда.

 

Прочети още...

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...