Меню

Ратифицирана с Указ № 3 на Цар Борис III от 17.01.1929 г. - ДВ, бр. 253 от 1929 г. Обн., ДВ, бр. 253 от 1929 г. В сила от 5.09.1929 г.

Общата конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите,
Свикана в Женева от Управителния съвет на Международното бюро по труда и събрана там на 19 май 1925 г., на 7-а сесия,
след като реши да разгледа разните предложения относно нощния труд в хлебопекарниците, четвърти въпрос, вписан в дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат форма на международна проекто-конвенция,
прие на 8 юни 1925 г. следната проекто-конвенция за ратифициране от членовете на Межд. организация на труда съобразно разпорежданията на глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави на другите договори за мир:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29.12.1950 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 36 от 6.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева на 4 юни 1935 г., на своята деветнадесета сесия,
като взе предвид, че въпросът за намаляването на работното време е включен като шеста точка от дневния ред,
като потвърждава принципа, възприет в конвенцията за 40-те часа, 1935 г., при запазване на жизненото равнище на трудещите се, и
като реши незабавно да осъществи намаляване на работното време в стъкларските предприятия за шишета,
приема на този двадесет и пети ден от месец юни 1935 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.:

Прочети още...

Ратифицирана е от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29.12.1950 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 36 от 6.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 4 юни 1934 г. на своята осемнадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно работното време в стъкларските предприятия за автоматично преработване на стъкло, въпрос, включен като трета точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и първи ден от месец юни 1934 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно стъкларските предприятия за плоско стъкло, 1934 г.:

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 9 на Цар Борис III - ДВ, бр. 12 от 1932 г. Обн., ДВ, бр. 12 от 1932 г. В сила от 29.08.1933 г. Издадена в Сборник от международни договори на България, том II, 1994 г.

Общата конференция на Международното бюро на труда при Обществото на народите,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда,
събрана на 10 юни 1930 година на 14-та сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно урегулирването на работното време в търговията и в търговските бюра, въпрос, включен в точка втора в дневния ред на сесията, и
след като реши, тези предложения да вземат формата на една международна проектоконвенция,
приема днес, 28 ден на месец юни 1930 година, следващата по-долу проектоконвенция за ратифициране от членовете на Международната организация на труда, съгласно предписанията на ХIII-та част на Версайлския договор и на съответните части на другите договори за мир.

Прочети още...

Ратифицирана със закон през 1921 г. - ДВ, бр. 189 от 1921 г. В сила за България от 14.02.1922 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 36 от 6.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана във Вашингтон от правителството на Съединените американски щати на 29 октомври 1919 г.,
след като реши да приеме различни предложения относно "ограничаването до 8 часа на ден и до 48 часа на седмица работното време в индустриалните предприятия", въпрос, включен като първа точка в дневния ред на сесията на конференцията, състояла се във Вашингтон,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно работното време (индустрия), 1919 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, съобразно разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 13.01.2005 г. - ДВ, бр. 10 от 2005 г. В сила за Република България от 24.03.2006 г., Обн. ДВ., бр. 30 от 11.04.2006 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 3 юни 1997 г. на своята Осемдесет и пета сесия,
Като отбеляза разпоредбите на Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда (ревизирана) от 1949 г.,
Като отчита значението на гъвкавостта при функционирането на пазара на труда,
Като припомня, че Международната конференция на труда на своята 81-а сесия през 1994 г. прие становището, че МОТ следва да пристъпи към ревизиране на Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда (ревизирана) от 1949 г.,
Като обсъди доста различната обстановка, в която действат частните бюра (агенции) по труда, в сравнение с условията, преобладаващи по време на приемането на споменатата по-горе конвенция,
Като приема ролята, която частните бюра по труда могат да играят при добре функциониращия пазар на труда,
Като припомня нуждата от защита на работниците от злоупотреби,
Като приема необходимостта от гарантиране правото на свободно сдружаване и насърчаване на колективното договаряне и социалния диалог като необходими компоненти от добре функциониращата система на индустриални отношения,
Като отбелязва разпоредбите на Конвенцията за службите по заетостта, 1948 г.,
Като припомня разпоредбите на Конвенцията за принудителния труд, 1930 г., Конвенцията за свободата на сдружаване и защита правото на организиране, 1948 г., Конвенцията за правото на организиране и колективно договаряне, 1949 г., Конвенцията за дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г., Конвенцията за политиката по заетостта, 1964 г., Конвенцията за минималната възраст, 1973 г., Конвенцията за насърчаване на заетостта и защитата срещу безработица, 1988 г., и разпоредбите, свързани с набирането и предоставянето на работа, съдържащи се в Конвенцията за миграцията във връзка със заетостта (ревизирана), 1949 г., и Конвенцията за работниците мигранти (допълнителни разпоредби), 1975 г.,
Като реши да приеме определени предложения, свързани с ревизирането на Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда (ревизирана) от 1949 г., въпрос, включен като точка четвърта от дневния ред на сесията, и
Като определи, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този деветнадесети ден от месец юни хиляда деветстотин деветдесет и седма година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно частните бюра (агенции) по труда, 1997 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 161 от 2.07.1955 г. на Президиума на Народното събрание - ДВ, бр. 54 от 1955 г. В сила за България от 7.11.1956 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 36 от 6.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 8 юни 1949 г. на своята тридесет и втора сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно трудовите клаузи в договорите, сключени с публична власт, въпрос, включен като шеста точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и девети ден от месец юни 1949 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно трудовите клаузи (административни договори), 1949 г.:

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 29.04.1998 г. - ДВ, бр. 52 от 8.05.1998 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., бр. 56 от 22.06.1999 г., в сила от 12.06.1999 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 2 юни 1976 г. на своята шестдесет и първа сесия,
като се позовава на съществуващите разпоредби на международните трудови конвенции и препоръки, по-специално на Конвенцията относно свободата на сдружаване и защита правото на организиране от 1948 г., Конвенцията относно правото на организиране и колективно договаряне от 1949 г. и Препоръката за консултациите (индустриално и национално равнище) от 1960 г., които потвърждават правото на работодателите и работниците да установяват свободни и независими организации и да изискват мерки за повишаване ефективността на консултациите на национално равнище между публичните власти и организациите на работодателите и работниците, както и разпоредбите на многобройните международни трудови конвенции и препоръки, които предвиждат консултации с организациите на работодателите и работниците за приемане мерки за прилагане на тези конвенции и препоръки,
като разгледа четвърта точка от дневния ред на сесията, озаглавена "Създаване на тристранен механизъм за насърчаване прилагането на международните трудови норми", и като реши да приеме определени предложения относно тристранните консултации с цел да се съдейства за прилагането на международните трудови норми,
като определи, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и първи ден от месец юни хиляда деветстотин седемдесет и шеста година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно тристранните консултации за насърчаване прилагането на международните трудови норми, 1976 г.:

 

Прочети още...

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...