Меню

Ратифицирана с Указ № 109 на Цар Борис III от 30.08.1934 г. - ДВ, бр. 131 от 1934 г. Обн., ДВ, бр. 131 от 1934 г. В сила от 4.06.1936 г. Издадена в Сборник от международни договори на България, том II, 1994 г.

Общата конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда,
след като се събра там на 30 май 1929 година, на ХII-та сесия,
след като реши да приеме разни предложения относно означаването на тежестта върху големите колети, транспортирани с кораби - въпросът, включен в т. 1 от дневния ред на сесията, и
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на една международна проекто-конвенция,
приема, днес, двадесет и първи ден на месец юни 1929 година приложената проекто-конвенция, за ратифициране от членовете на Международната организация на труда, съобразно постановленията на ХIII част на Версайлския договор и на съответните части на другите договори за мир.

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 18 на Президиума на Народното събрание от 14.01.1965 г. - ДВ, бр. 87 от 5.11.1965 г. Обн., ДВ, бр. 87 от 5.11.1965 г. В сила от 30.04.1966 г.

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от 39-о НС на 23.06.2004 г. - ДВ, бр. 58 от 6.07.2004 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила за Република България от 27.09.2005 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда на 3 юни 1992 г. на своята Седемдесет и девета сесия,
като подчерта значението на защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя и като напомня свързаните с това разпоредби на чл. 11 от Конвенцията относно закрилата на работната заплата от 1949 г. и чл. 11 от Конвенцията относно обезщетенията при трудови злополуки от 1925 г.,
като отбеляза, че след приемането на Конвенцията относно закрилата на работната заплата от 1949 г. голямо внимание се обръща на оздравяването на предприятията и като отчита социалните и икономическите последици от несъстоятелността, смята, че трябва да бъдат положени възможните усилия, и с цел оздравяване на предприятията и защита на заетостта,
като отбеляза, че след приемането на посочените норми е настъпил значителен напредък в развитието на законодателството и практиката на много държави - членки на Организацията, които са подобрили защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, и като смята, че е време Конференцията да приеме нови норми относно вземанията на работниците,
като реши да приеме различните предложения, свързани със защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, въпрос, който е включен като точка четвърта от дневния ред на сесията, и
като определи, че тези предложения ще приемат формата на международна конвенция, приема на този двадесет и трети ден от месец юни хиляда деветстотин деветдесет и трета година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно защитата на вземанията на работниците в случай на несъстоятелност на работодателя, 1992 г.

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 161 на Президиума на Народно събрание от 2.07.1955 г. - Изв., бр. 54 от 1955 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 37 от 9.05.1997 г., в сила за България от 7.11.1956 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 8 юни 1949 г., на своята тридесет и втора сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно закрилата на работната заплата, въпрос, включен като седма точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този първи ден от месец юли 1949 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция за закрилата на работната заплата, 1949 г.:

Прочети още...

Приета от Общата конференция на Международната организация на труда на 16.06.1928 г. Издадена в Сборник от международни договори на България, том II, 1994 г.

Общата конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда и събрала се там на 30 май 1928 година, на единадесетата си сесия,
след като реши да приеме разни предложения относно методите за определяне на минималните надници - въпрос, съставляващ първата точка на дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат формата на един проект за международна конвенция,
приема, днес, шестнадесети ден на месец юни хиляда деветстотин и двадесет и осма година, следващия проект за конвенция, за ратифициране от членовете на Международната организация на труда, съгласно постановленията на част ХIII на Версайлския договор и съответните части на другите договори за мир:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 37 от 9.05.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 4 юни 1936 г., на своята двадесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно платените годишни отпуски, въпрос, включен като втора точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и четвърти ден от месец юни 1936 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно платените годишни отпуски, 1936 г.:

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 205 на Президиума на Народното събрание от 3.06.1960 г. - Изв., бр. 46 от 1960 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 36 от 6.05.1997 г., в сила за България от 22.07.1961 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 5 юни 1957 г., на своята четиридесета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно седмичната почивка в търговията и канцеларските служби, въпрос, включен като пета точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и шести ден от месец юни 1957 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно седмичната почивка (търговия и канцеларски служби), 1957 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България със закон през 1924 г. - ДВ, бр. 81 от 1924 г. В сила за България от 6.03.1925 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 36 от 6.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 25 октомври 1921 г., на своята трета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно седмичната почивка в индустриалните предприятия, въпрос, включен като седма точка в дневния ред на сесията,
след като реши, че тези предложения ще вземат формата на международна конвенция,
приема следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно седмичната почивка (индустрия), 1921 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, в съответствие с разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Прочети още...

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...