Меню

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 23.01.2003 г. - ДВ, бр. 10 от 4.02.2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 21 от 16.03.2004 г., в сила от 12.06.2004 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда и провела своята шестдесет и втора сесия на 13 октомври 1976 г., и
като реши да приеме определени предложения относно ревизирането на Конвенцията относно платения отпуск на моряците (ревизирана), 1949 г. (№ 91), в светлината на, но без да бъде ограничавана до Конвенцията за платения отпуск (ревизирана), 1970 г., (№ 132), включени като точка втора от дневния ред на сесията, и
след като определи, че тези предложения трябва да бъдат оформени като международна конвенция;
прие на двадесет и деветия ден на месец октомври хиляда деветстотин седемдесет и шеста година следната конвенция, която може да бъде наричана "Конвенция за годишния платен отпуск на моряците, 1976 г.":

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г., в сила за България от 29.06.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Сиатъл от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 юни 1946 г. на своята двадесет и осма сесия,
като реши да приеме различни разпоредби относно прехраната и сервирането на борда на корабите, въпрос, включен като четвърта точка от дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и седми ден от месец юни 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно прехраната и сервирането (екипажи на корабите), 1946 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 22.04.1953 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Сиатъл от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 юни 1946 г. на своята двадесет и осма сесия,
като реши да приеме различни предложения относно свидетелството за професионална правоспособност на готвачите на корабите, въпрос, включен като четвърта точка от дневния ред на сесията, след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и седми ден от месец юни 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно свидетелството за професионална правоспособност на готвачите на кораби, 1946 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29.12.1950 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 октомври 1936 г. на своята двадесет и първа сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно създаването във всяка морска страна на минимална професионална подготовка на капитаните и офицерите от търговското корабоплаване, въпрос, включен като четвърта точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и четвърти ден от месец октомври 1936 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно свидетелствата за правоспособност на офицерите, 1936 г.:

Прочети още...

Ратифицирана с Указ № 15 на Цар Борис III от 7.07.1932 г. - ДВ, бр. 89 от 1932 г. Обн., ДВ, бр. 89 от 1932 г. В сила от 29.11.1929 г.

Общата конференция на Международната организация на труда при Обществото на народите,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда, след като се събра на 7 юни 1926 г., на деветата си сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно възвръщането на моряците в отечеството им - въпрос, включен в точка първа на дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат формата на един проект за международна конвенция,
приема днес, 23 ден на месец юни 1926 г., следващия проект за конвенция, за ратифициране от членовете на Международната организация на труда, съгласно с постановленията на част ХIII на Версайлския договор и на съответните части на другите договори за мир:

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 26.04.2002 г. - ДВ, бр. 47 от 10.05.2002 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, благоустройството, обн., ДВ, бр. 87 от 3.10.2003 г., в сила от 24.08.2003 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на ттруда и провела своята 84-а сесия на 8 октомври 1996 г.,
като отбеляза положенията на Конвенцията относно търговското корабоплаване (минимални норми) от 1976 г. и Протокола към нея от 1996 г. и Конвенцията относно инспекцията по труда (на моряците) от 1996 г.,
като припомни съответните положения на следните инструменти на Международната морска организация: Международна конвенция за опазване на човешкия живот на море (SOLAS), 1974, изменена и допълнена, Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (STCW) 1978, изменена и допълнена 1995 г., Резолюция на Асамблеята А 481 (ХII) (1981) относно принципите за надлежно окомплектоване на корабите с екипажи, Резолюция на Асамблеята А 741 (18) (1993) относно Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code) и Резолюция на Асамблеята А 772 (18) (1993) относно фактора умора по отношение на окомплектоването на корабите с екипажи и безопасността,
като припомни влизането в сила на 16 ноември 1994 г. на Конвенцията на Обединените нации по морско право от 1982 г.,
след като реши да приеме определени предложения във връзка с рревизирането на Конвенцията (морска) относно заплатите, работното време и окомплектоване на корабите с екипажи (ревизирана) от 1958 г. и Препоръката (морска) относно заплатите, работното време и окомплектоване на корабите с екипажи (ревизирана) от 1958 г., включени като втора точка от дневния ред на сесията,
след като определи, че тези предложения трябва да бъдат оформени като международна конвенция,
прие на двадесет и втори октомври 1996 г. следната конвенция, която мможе да бъде наричана Конвенция относно работното време на моряците и окомплектоване на корабите с екипажи, 1996 г.

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г., в сила за България от 17.08.1955 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Сиатъл от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 юни 1946 г. на своята двадесет и осма сесия,
като реши да приеме различни предложения относно медицинския преглед на моряците, въпрос, включен като пета точка от дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и девети ден от месец юни 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно медицинския преглед на моряците, 1946 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България със закон през 1924 г. - ДВ, бр. 81 от 1924 г. В сила за България от 6.03.1925 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 25 октомври 1921 г. на своята трета сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно задължителните медицински прегледи на деца и младежи, приети на работа на параходите, въпрос, включен като осма точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно медицинския преглед на младежи (морски труд), 1921 г., за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда, в съответствие с разпоредбите на Устава на Международната организация на труда:

Прочети още...

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...