Меню

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г., в сила за България от 10.10.1962 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Сиатъл от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 юни 1946 г. на своята двадесет и осма сесия,
като реши да приеме различни предложения относно пенсиите на моряците, въпрос, включен като втора точка от дневния ред на сесията, след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и седми ден от месец юни 1946 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно пенсиите на моряците, 1946 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 октомври 1936 г. на своята двадесет и първа сесия
след като реши да приеме различни предложения относно осигуровката болест на моряците, въпрос, включен като втора точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и четвърти ден от месец октомври 1936 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно осигуровката болест на моряците, 1936 г.:

Прочети още...

Ратифицирана от България с Указ 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31.08.1949 г. - ДВ, бр. 207 от 1949 г. Издадена от Министерството на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 39 от 16.05.1997 г., в сила за България от 29.12.1950 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 6 октомври 1936 г. на своята двадесет и първа сесия,
след като реши да приеме различни предложения относно задълженията на корабопритежателя в случай на болест, злополука или смърт на моряците, въпрос, включен като втора точка в дневния ред на сесията,
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този двадесет и четвърти ден от месец октомври 1936 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно задълженията на корабопритежателя при болест или злополука на моряците, 1936 г.:

Прочети още...

(Ратифицирана със Закон, приет от XXXIX народно събрание на 27.01.2005 г. - ДВ, бр. 29 от 2005 г. в сила за Република България от 9.06.2006 г.)

Обн. ДВ. бр. 42 от 23.05.2006 г.
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда и провела своята осемдесет и четвърта сесия на 8 октомври 1996 г., и
като разгледа промените, настъпили в естеството на корабоплаването и свързаните с това промени в условията на труд и живот, настъпили от приемането на Препоръката относно инспекцията по труда на моряците, 1926 г., и
като се позовава на разпоредбите на Конвенцията и Препоръката относно инспекцията по труда, 1947 г., Препоръката относно инспекцията по труда (минно дело и транспорт), 1947 г., и Конвенцията за търговското корабоплаване (минимални норми), 1976 г., и
като се позовава на влязлата в сила Конвенция за морското право на Организацията на обединените нации, 1982 г., от 16 ноември 1994 г., и
след като реши да приеме определени предложения относно ревизирането на Препоръката относно инспекцията по труда на моряците, 1926 г., включени като точка първа от дневния ред на сесията, и
след като определи, че тези предложения трябва да бъдат оформени като международна конвенция, която да се прилага единствено от държавата на знамето;
прие на двадесет и втория ден на месец октомври хиляда деветстотин деветдесет и шеста година следната конвенция, която може да бъде наричана Конвенция относно инспекцията на условията на труд и живот на моряците, 1996 г.

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от 39-то Народно събрание на 21.05.2003 г. - ДВ, бр. 51 от 2003 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2004 г., в сила за РБ от 30.07.2004 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 24 септември 1987 г. на своята седемдесет и четвърта сесия,
след като отбеляза, че от приемането на Конвенцията относно репатрирането на моряците, 1926 г., и на Препоръката относно репатрирането (капитаните и моряците), 1926 г., развитието на морското корабоплаване наложи ревизирането на конвенцията с оглед да се включат в нея съответни положения от препоръката, и
след като отбеляза, че е постигнат значителен напредък от националните законодателства и практики относно репатрирането на моряците в различни случаи, които не са обхванати от Конвенцията относно репатрирането на моряците, 1926 г., и
след като взе под внимание, че с оглед на всеобщото нарастване на наемането на чуждестранни моряци в отрасъла на морското корабоплаване ще бъде желателно да се приемат нови разпоредби посредством нов международен акт по отношение на някои други аспекти на репатрирането на моряците,
след като реши да приеме различни предложения относно ревизирането на Конвенция № 23 относно репатрирането на моряците, 1926 г., и Препоръка № 27 относно репатрирането (капитаните и юнгите), 1926 г., въпрос, включен като пета точка в дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този девети ден от месец октомври 1987 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно репатрирането на моряците (ревизирана), 1987 г.:

Прочети още...

(Ратифицирана със Закон, приет от XXXIX народно събрание на 27.01.2005 г. - ДВ, бр. 13 от 2005 г. в сила за Република България от 24.03.2006 г.)

Обн. ДВ. бр.42 от 23 Май 2006г.
Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда и провела своята седемдесет и четвърта сесия на 24 септември 1987 г., и
като разгледа разпоредбите на Конвенцията за медицински преглед на моряците, 1946 г., Конвенцията за настаняване на екипажите на кораби (ревизирана), 1949 г., Конвенцията за настаняване на екипажите на кораби (допълнителни разпоредби), 1970 г., Препоръката за медицински куфарчета на корабите, 1958 г., Препоръката за медицински консултации в открито море, 1958 г., и Конвенцията и Препоръката за избягване на злополуките (моряци) 1970 г., и
като разгледа условията на Международната конвенцията за нормите при обучение, сертифициране и караул на моряците, 1978 г., отнасяща се до обучението на медицинска помощ в случай на възникване на произшествия или болест на борда на кораба, и
като отбеляза, че за успеха на действията в областта на защитата на здравето и медицинските грижи за моряците от значение е поддържането на тясно сътрудничество в съответните области между Международната организация на труда, Международната морска организация и Световната здравна организация, и
като отбеляза, че следните стандарти са установени в рамките на сътрудничеството с Международната морска организация и Световната здравна организация, и че е направено предложение за дългосрочно продължаване на сътрудничеството при прилагането на тези стандарти, и
след като реши да одобри определени предложения, свързани със защитата на здравето и медицинските грижи за моряците, включени като точка четвърта от дневния ред на сесията, и
определи, че тези предложения трябва да бъдат оформени като международна конвенция,
прие на осмия ден на месец октомври хиляда деветстотин осемдесет и седма година следната конвенция, която може да бъде наричана Конвенция относно защитата на здравето и медицинските грижи за моряците, 1987 г.

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 24.09.2003 г. - ДВ, бр. 88 от 2003 г. в сила за Република България от 1.03.2005 г., Обн. ДВ. бр. 98 от 5.12.2006 г.
Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 24.09.1987 г., на своята седемдесет и четвърта сесия,
след като припомни разпоредбите на Препоръката относно благосъстоянието на моряците в пристанищата, 1936 г., и Препоръката относно благосъстоянието на моряците, 1970 г., и
след като реши да приеме различни предложения относно благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата, въпрос, включен като втора точка в дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат формата на международна конвенция,
приема на този осми ден от месец.10.1987 г. следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно благосъстоянието на моряците, 1987 г.:

Прочети още...

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 26.04.2002 г. - ДВ, бр. 47 от 2002 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 58 от 6.07.2004 г., в сила от 24.02.2004 г.

Генералната конференция на Международната организация на труда,
свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро на труда на 13 октомври 1976 г. на своята шестдесет и втора сесия,
като припомни разпоредбите на Препоръката относно наемането на моряците (на чужди кораби), 1958 г., и Препоръката относно социалните условия и безопасността (на моряците), 1958 г.,
като реши да приеме определени предложения във връзка с подстандартните кораби и по-специално тези, регистрирани под удобен флаг, включени като пета точка от дневния ред на сесията,
като определи, че тези предложения ще се обособят в международна конвенция,
прие на двадесет и девети октомври хиляда деветстотин седемдесет и шеста година следната конвенция, която ще се нарича Конвенция относно търговското корабоплаване (минимални норми), 1976 година.

Прочети още...

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...