Меню

Рубрика: Трудови отношения

Каква е процедурата за изработка на нова Конституция и свикване на Велико Народно събрание
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Къде минава границата между работодателския контрол, с цел превенция на COVID-19, и ограничаването на намесата в личната сфера на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 9

Определяне на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 16

Изменение на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 22

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2020
Има ли право на обезщетение за пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 КТ лице, освободено на 02.05.2019 г., при положение че е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 22.04.2020 г., т. е. след прекратяване на трудовия му договор? Лицето декларира, че след прекратяване на договора не е работило при друг работодател, а е било регистрирано в бюрото по труда. То претендира изплащане на обезщетението от последния работодател.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2020
По Наредбата за структурата и организацията на работната заплата нощният труд се заплаща най-малко 0,25 лв. на час. Би ли било в противоречие със закона, ако на служителите, които полагат нощен труд, се заплаща с 25% увеличение на брутното им възнаграждение, което получават на час? Така например лице, което получава 10 лв. за отработен час, ако е положило нощен труд, ще получи 2,5 лв. надбавка, но лице, което получава 5 лв. на час, ще получи 1,25 лв.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2020
На основание чл. 71, ал. 1 КТ е връчена заповед за прекратяване на трудово правоотношение. Служителката си взема болничен 14 дни. Удължава ли се срокът на предизвестието? Болничният свършва преди изтичане на предизвестието.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 27

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2020
Служител на безсрочен трудов договор, който е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, подава предизвестие на основание чл. 326 КТ за прекратяване на трудовия договор. От кога започва да тече срокът на предизвестието?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2020
При срочен трудов договор за сезонна заетост правилно ли е да се посочи като основание за сключване на договора - чл. 68, ал. 3 КТ, във връзка с ал. 1, т. 1?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2020
Учителка в детска градина, на възраст 59 години, която има над 30 години учителски стаж, от които 17 години в детската градина, почива. Към момента на смъртта си не е упражнила правото си на ранно пенсиониране. Дължи ли работодателят обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ от 10,5 брутни заплати по колективен трудов договор?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 29

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2020
Трудоустроен с право на работа преподавател (главен асистент) във висше учебно заведение по основен трудов договор има право на 48 дни платен годишен отпуск. Има ли право на работа по втори трудов договор при същия работодател предвид намалената работоспособност? Ако има право на работа по втори трудов договор, какъв е размерът на полагащия се платен годишен отпуск по основния и по втория трудов договор с оглед разпоредбата на чл. 319 КТ? Има ли право на 26 дни платен отпуск по втория трудов договор?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2020
Работодател желае да включи в трудовия договор клауза, съгласно която в случай, че работникът е ползвал изцяло или частично годишния си платен отпуск и впоследствие трудовото му правоотношение бъде прекратено (без оглед на основанието за това), работодателят ще има право да прихване от последното трудово възнаграждение на работника разликата между сумата на платеното по чл. 177, ал. 1 КТ и сумата на изчисленото по чл. 177, ал. 1 КТ възнаграждение за брой дни годишен отпуск, съответстващ на броя месеци преди прекратяването на трудовото правоотношение. Така например през февруари работникът ползва 10 дни отпуск, но трудовото му правоотношение се прекратява през март. Работодателят прихваща от априлската му заплата сума, равна на възнаграждението по чл. 177, ал. 1 КТ за 10 дни, минус възнаграждението по чл. 177, ал. 1 КТ за 2 дни, с идеята, че средно на всеки месец работа при 20 дни платен годишен отпуск се полага по 1,66 дена отпуск на месец.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 31

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2020
Как се изчислява обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на служител, който е в неплатен отпуск от 01.03.2020 г.? Последният отработен месец на служителя е февруари 2020 г. Трудовият договор е прекратен на 10.07.2020 г., а лицето е придобило и упражнило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 23.06.2020 г. Следва ли полученото среднодневно брутно възнаграждение за февруари 2020 г. да се умножи по броя работни дни за февруари за определяне на възнаграждението?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32


Рубрика: Служебни правоотношения

Управление на проекти и програми
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 34


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 43

Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 48


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

За някои въпроси, възникващи в практиката при прилагането на мярката 60 на 40
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на самоосигуряващите се пенсионери, след промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 55

Указание № 20-00-124 от 19.08.2020 г. на НАП
Относно Постановление № 199 на Министерския съвет от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (обн. ДВ, бр. 71 от 01.08.2020 г.). административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 63

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 66

Промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност
авторски материал
Автор / източник: Мария Касърова
стр. 73

Указание № 20-00-113 от 20.07.2020 г. на НАП
Относно промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност, в сила от 20.06.2020 г.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 78


Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Професия родител
стр. 87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Трудовият договор със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р

Рубрика: Трудови отношения

Отново за отпуските - връзката между трудовия стаж и правото на платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 16

Дисциплинарна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 19

Колко е максималната продължителност на работното време
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 28

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
Майка съм на дете до 12-годишна възраст и в момента ползвам платен годишен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 КТ. Работодателят не ми разрешава да използвам целия си платен отпуск за 2020 г. и твърди, че към момента имам право само на 8 дни (пропорционално на отработените до момента месеци). Длъжен ли е работодателят да ми разреши да ползвам през май 2020 г., на основание чл. 173а, ал. 2,т. 2 КТ, и останалите 12 дни платен отпуск за 2020 г.?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 31

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2020
От януари съм в болнични с проблемна бременност. Към този момент болничните са без прекъсване. От 01.08.2020 г. болничният ще бъде за бременност и раждане. Работодателят ми връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 334, ал. 1 КТ. Назначена съм по чл. 111 КТ. Работодателят има ли право да прекратява трудовия ми договор, след като съм бременна?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 32

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2020
Работник съм по трудов договор. Подадох молба за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 4 КТ - като родител, който сам се грижи за отглеждане на детето, не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него, и има право на отпуск по ал. 1 в размер на 12 месеца. Детето е припознато от бащата. Работодателят е уведомен 12 работни дни предварително.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 32

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2020
Работодателят прекратява трудов договор на служителка от март 2020 г. На служителката трябва да се изплати обезщетение по чл. 224 КТ. Последният месец, в който има отработени 10 дни, е октомври 2019 г. До момента на прекратяване тя е била в болнични. Считано от 01.01.2020 г. има увеличение на заплатата, за което има подписано допълнително споразумение. За база за изчисляване на обезщетението работодателят ползва възнаграждението от октомври 2019 г. Съгласно чл. 21, ал. 2 НСОРЗ трябва ли да се изчисли добавка към обезщетението по чл. 224 КТ?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 34

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2020
Трудовото правоотношение на служител се прекратява, считано от 02.07.2020 г. Служителят има право на отпуск в размер на 30 работни дни за 2020 г., като не е използвал отпуск до датата на прекратяване. За колко дни неползван платен годишен отпуск следва да му се изплати обезщетение по чл. 224 КТ?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 35

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2020
Може ли работодател да забави връщането на трудовата книжка на работник на основание вътрешен правилник (предаване на трудовата книжка срещу подписан обходен лист) и нарушение ли е това на чл. 226 КТ?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 35

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2020
Служител с дете на 9 години иска да ползва два месеца неплатен отпуск. Длъжен ли е работодателят да му разреши този отпуск, при положение, че този служител му е необходим и при неговото отсъствие той трябва да назначи заместник на неговото работно място? Освен това същият работник има неизползван платен годишен отпуск.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 36

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2020
Служителка желае да напусне след изтичане на платено майчинство. От януари 2020 г. със заповед на работодателя е увеличена основната й заплата. Как трябва да се постъпи, за да й се изплати обезщетение за неизползван отпуск върху новата заплата?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 37

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2020
Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30.06.2020 г., или може да го използва до края на 2020 г.? До май месец служителят е използвал половината от отпуска си. Има ли право работодателят да принуди служителя да използва и останалата половина от отпуска за 2019 г. до 30.06.2020 г.?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 38

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2020
Може ли да бъде прекратено безсрочно трудово правоотношение по чл. 331, ал. 1 КТ със служител, който е придобил право на пенсия преди постъпване във фирмата?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 40

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2020
Може ли да се връчи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който е работещ пенсионер, но е в болничен от дълго време? Защитен ли е от закона и редно ли е да получи заповедта по време на отпуск по болест? По какъв начин е законно да се връчи заповедта? Може ли служителят да има претенции, че е връчено предизвестие, когато не е бил на работа?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 40

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2020
Имам 9 години и 9 месеца трудов стаж във фирмата, в която работя. Подадох документи за пенсиониране през март и още чакам решение, като до момента получавам минимална пенсия. През тези 9 години и 9 месеца съм натрупал 11 месеца извънреден трудов стаж.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 41

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2020
Във връзка със създалата се обстановка в страната покрай COVID-19 фирмата е в изключително затруднено финансово състояние. Дължимите обезщетения за пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ могат ли да бъдат разсрочени във времето и за какъв срок?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 42

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2020
Как работодателят може да освободи лице, навършило 70 години? Лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 43


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 44


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 49

Работодателите у нас вече могат да оценяват риска от разпространението на COVID-19 онлайн, с помощта на инструмент за оценка на новия риск
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 54


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Мярката 60 на 40 продължава да се прилага от 1 юли 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Особености при осигуряването на лицата, които получават компенсации по реда на Решение № 429 на МС от 26 юни 2020 г. и Постановление № 151 на МС от 3 юли 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 64

Нови минимални осигурителни прагове за икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 78

Указание № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП
ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец № 1 (Приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13), във връзка с измененията и допълненията в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.).
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 80


Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Средство да нямаш време - Иван Вазов
стр. 87

Рубрика: Трудови отношения

Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Съдът по правата на човека - необходим коректив и при порочни решения по трудови дела
авторски материал
Автор / източник: Владимир Иванов
стр. 11

За някои въпроси относно платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 18

В кои случаи се отлага ползването на платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 29

Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 33

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2020
Във връзка с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който е предвидено, че 60 работни дни от ползвания неплатен отпуск се признават за трудов и осигурителен стаж, следва ли, ако отпускът е ползван преди обявеното извънредно положение и са признати само 30 работни дни, да се направи корекция в стажа на лицето със задна дата и тя да се отрази в трудовата книжка (ако лицето е напуснало) и съответно в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 40

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2020
Трудовият договор на работник е прекратен на 06.04.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ работникът има право на обезщетение за оставане без работа - в размер на брутното му трудово възнаграждение, но за не повече от 1 месец. На 04.05.2020 г. работникът почива, като до тази дата не е започвал работа на друго място. Има ли право на това обезщетение работникът и по какъв ред следва да се изплати?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 41

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2020
Следва ли работодателят да включи в допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит периода от време на незаконното уволнение? Работникът е възстановен с влязло в сила съдебно решение на същата длъжност, заемана при работодателя, който го е уволнил незаконно, и продължава да изпълнява трудовите си задължения.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 42

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2020
В момента ползвам неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, а впоследствие ще ползвам и 5 месеца от неплатения отпуск на бащата на детето. Детето е записано и от септември тръгва на детска градина. Има ли пречка да ползвам неплатения отпуск, а детето да посещава детската градина?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2020
Работя по срочен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. Намерих си постоянна работа. Имам ли право да прекратя трудовия си договор, преди да е изтекъл отпускът на титуляря на длъжността, когото замествам? Трябва ли да връча предизвестие на работодателя? Необходимо ли е да му представя доказателства, че ще започна работа на безсрочен трудов договор?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2020
Възможно ли е служителят да ползва целия размер на полагаемия му се платен годишен отпуск в началото на календарната година? Ако отпускът е ползван изцяло и трудовият му договор е прекратен по взаимно съгласие, считано от 1 юли, следва ли служителят да изплати обезщетение на работодателя за частта от отпуска, за която не е отработил времето до края на годината?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
При постъпване на работа по трудов договор, следва ли при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят да отчете и времето, през което лицето е работило по служебно правоотношение по Закона за държавния служител?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Изплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 48


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 54

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни лица
авторски материал
Автор / източник: АЗ
стр. 59


Рубрика: Социално осигуряване

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 62

Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 66

Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 70

Социална фактология
стр. 75

"Важно е да знаете"
стр. 78

Из "Десет закона на щастието" - Аугусто Кури
стр. 79

 

Рубрика: Трудови отношения

За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Стари и нови проблеми на правораздаването по трудови спорове у нас
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 15

Съдържание и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 21

Какви документи е необходимо да предоставя за сключване на трудов договор след съкращение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 25

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28


Рубрика: Служебни правоотношения

Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 42


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 53


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 62

Извършване на оценка на риска
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 64


Рубрика: Социално осигуряване

Какво предвиждат промените в Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 71

Относно прилагането на пропорционалност при определяне на минималните осигурителни прагове на работниците и служителите при едностранно установено от работодателя непълно работно време за периода на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 74

Указание изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП относно сроковете за внасяне на осигурителни вноски по КСО и Наредба № Н-13
Относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) от самоосигуряващите се лица. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 76

Осигурен е електронен достъп на работодателите до данни за изплатените до момента компенсации
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 79

 

Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

"Осим Хаим"
стр. 87

Рубрика: Трудови отношения

Ред и условия за изплащане на компенсации на работодателите, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40 за периода на извънредното положение)
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Трудови правоотношения по време на извънредно положение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Цветанова
стр. 16

Практически проблеми, свързани с отговорността на работодателя за вреди от трудова злополука
авторски материал

Автор / източник: Доц. д-р Андрей Александров
стр. 23

Правото на ползване на неплатен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Д-р Тодор Капитанов
стр. 35

МТСП отговаря
Въпроси и отговори, свързани с работата в условията на извънредно положение
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 37


Рубрика: Служебни правоотношения

Работа от разстояние за държавните служители в условията на извънредно положение
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 46


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 51

ИА „ГИТ“ информира
Инспекцията по труда ще следи за оказан натиск или за фалшифициране на подписи на работници и служители по време на извънредното положение
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 59


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

На вниманието на работодателите
Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение
авторски материал
Автор / източник: Д-р Елка Димитрова
стр. 61

Агенцията по заетостта информира
Отпада срокът 21 април за подаване на заявления по схемата 60/40
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 67


Рубрика: Социално осигуряване

Актуални промени в осигурителното законодателство, във връзка с извънредното положение
авторски материал

Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 68

Осигуряване на лицата, които получават компенсации по реда на Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 77

Социална фактология
стр. 87

"Важно е да знаете"
стр. 90

16 причини да се чувствате по-добре, отколкото мислите
стр. 91


ПРИЛОЖЕНИЕ

Промените в Кодекса на труда при извънредното положение в страната
авторски материал
Автор / източник: проф. д.ю.н. Васил Мръчков

Рубрика: Трудови отношения

Препоръки към работодателите за превенция срещу разпространението на COVID-19
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 5

Трудовоправни и осигурителноправни последици при въвеждането на карантина
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 8

Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 19

Договорът по чл. 114 КТ не е договор за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 24

Обезщетение за неспазено предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 31


Рубрика: Държавна служба

Подбор при мобилност на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 45


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 54


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Инструкция за безопасна работа при обявяване на извънредно положение при епидемия/пандемия
авторски материал
Автор / източник: „Респонса Превент” ООД
стр. 59

Процедура за дезинфекция на работното място
авторски материал
Автор / източник: „Респонса Превент” ООД
стр. 63


Рубрика: Социално осигуряване

Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 70

Национален осигурителен институт
НОИ въвежда мерки във връзка с извънредното положение в страната
Автор / източник: НОИ
стр. 82

Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Как да останем млади
стр. 87

 

Рубрика: Трудови отношения

Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Работодателят няма право едностранно да намалява трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 17

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 24

Права и задължения на представителите на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 27

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 42


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

За задължението на работодателите за разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 46


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Какви са основните промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 61

Указание изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г. на НАП
Относно Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.). административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 74

Социална фактология
стр. 79

"Важно е да знаете"
стр. 82

Желая ти.. - Виктор Юго
стр. 83

 

Рубрика: Трудови отношения

За здължението на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 5

Помагат ли легалните дефиниции за правилното разбиране на законите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 11

Прекратяване на платения годишен отпуск от страна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 18

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 21


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 28

Заповед № РД01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
нормативен акт
Автор / източник: МТСП
стр. 31


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Нови двадесет и девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 януари 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 34


Рубрика: Социално осигуряване

Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков, доц. д-р
стр. 40

Промените в Кодекса за социално осигуряване и основни параметри, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 50

Становище изх. № 20-00-1 от 02.01.2020 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 56


Рубрика: Социална интеграция

Какво следва да предприемат работодателите през първия тримесечен срок за попълване на квотата по Закона за хората с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 63


Рубрика: Здравно осигуряване

Какво предвижда Законът за бюджета на НЗОК за 2020 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през новата година
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 69

Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (Извлечение)
нормативен акт
стр. 73

"Важно е да знаете"
стр. 78

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛНА ФАКТОЛОГИЯ – Важни показатели и цифри, в сила от 01.01.2020 г.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...