Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1241

( 25.3.2016 г. - 29.3.2016 г. )

Нормативни актове

Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество - Нов за продукта

Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 24 от 29.3.2016 г.)

Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - Нов
(ДВ, бр. 24 от 29.3.2016 г.)

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 - Нов за продукта

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела - Нов за продукта

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела - Нов за продукта

Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство - Нов за продукта

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 17/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 16/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 15/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 20/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 19/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 18/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 14/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 10/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 9/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 8/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 13/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 12/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 11/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 21/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 7/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 6/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 5/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 10/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 9/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 8/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 4/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 24/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 23/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 22/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 3/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 2/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 1/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 7/2016
(административна практика)

Писмо № 94-628 от 15.03.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Стартира нова схема „Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
(административна практика)

Писмо № 94-787 от 11.03.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1002 от 10.02.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-231 от 08.03.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 1/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 4/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 3/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 5/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 2/2016
(административна практика)

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 6/2016
(административна практика)

Обслужване от служба по трудова медицина в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници
(авторски материал)

Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма
(авторски материал)

Задължения в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работодател, който ще приеме на работа работници, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа
(авторски материал)

Атакувайте незаконното уволнение в съда
(авторски материал)

Компетентност в управление на времето
(авторски материал)

Психология на безопасността на труда
(авторски материал)

Новите правила за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“
(авторски материал)

Практически проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя
(авторски материал)

Превръщане на трудовия договор с уговорка за изпитване в окончателен трудов договор
(авторски материал)

При промяна на работодателя в определените от закона случаи, се предават и трудовите досиета на съответните работници и служители
(авторски материал)

Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане от работника/служителя
(авторски материал)

В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение
(авторски материал)

Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
(авторски материал)

Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
(авторски материал)

Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
(авторски материал)

Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник/служител още преди реалното му постъпване на работа
(авторски материал)

Проект “Нови хоризонти”
(авторски материал)

Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори - инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
(авторски материал)

Задължения на работодателя, когато получи Експертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител
(авторски материал)

Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
(авторски материал)

Проект “Шанс за работа - 2016”
(авторски материал)

Проект “Качествена работна сила - стабилен пазар на труда”
(авторски материал)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 28 март 2016 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Писмо № М-24-37-75 от 08.01.2016 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-94-М-5 от 13.01.2016 г. на НАП
(административна практика)

Рекламациите - документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране
(авторски материал)

Промените в СС 1 - Представяне на финансови отчети, извършени с ПМС № 394 от 2015 г.
(авторски материал)

Новостите при задължителните застраховки в полза на потребителя
(авторски материал)

Нерешените въпроси в новия Закон за счетоводството
(авторски материал)

Данък върху недвижимите имоти
(авторски материал)

Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 29.01.2016 г.
(авторски материал)

Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2015 г. - нови моменти и основни въпроси
(авторски материал)

Паричните преводи в чужбина - традиционни решения и нови алтернативи
(авторски материал)

Допустима ли е промяна на данъчния режим на вътреобщностна доставка на стока
(авторски материал)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 28 март 2016 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Определение № 315 от 23.06.2015 г. по ч. гражд. д. № 3092/2015 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Решение № 177 от 9.11.2015 г. по гражд. д. № 2803/2015 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека
(авторски материал)

Семейното жилище не е обикновен имот
(авторски материал)

Характер на срока за узаконяване и издаване на удостоверения за търпимост на незаконните строежи
(авторски материал)

Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
(авторски материал)

Действителен ли е договор за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя?
(авторски материал)

Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия поради несъответствия, касаещи концесионния обект
(авторски материал)

Правото на “публично съобщаване” според практиката на Съда на ЕС
(авторски материал)

Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините
(авторски материал)

Европейско удостоверение за наследство
(авторски материал)

Изпълнение на решения на държава членка по реда на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел IБ)
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 41 от 05.05.2015 г . по т. д. № 85/2013 г . на ВКС, I т. о.
(съдебна практика)

Защита правата на акционерите
(авторски материал)

Суброгация в изпълнителния лист
(авторски материал)

Съдебна защита при настъпил риск по договор за застраховка с предмет неимуществено благо на длъжника по договор за банков кредит
(авторски материал)

Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност според новия Кодекс за застраховането
(авторски материал)

Възможно ли е въвеждането на арбитър за неотложни случаи в България?
(авторски материал)

Установяване размера на причинените вреди в резултат от неизпълнение на договорно задължение
(авторски материал)

Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон
(авторски материал)

Въпроси и отговори по обществени поръчки
(авторски материал)

Новият Закон за обществените поръчки
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 1240

( 22.3.2016 г. - 25.3.2016 г. )

Нормативни актове

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Постановление № 114 на МС от 30.05.2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Постановление № 182 на МС от 6.07.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Постановление № 205 на МС от 12.09.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Постановление № 210 на МС от 24.09.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Постановление № 242 на МС от 24.10.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Постановление № 47 на МС от 15.03.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Постановление № 52 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Решение на НС от 23.03.2016 г. за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Решение на НС от 23.03.2016 г. за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Решение на НС от 23.03.2016 г. за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Указ № 52 от 11.03.2016 г. за награждаване на Янка Крумова Такева с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Указ № 54 от 16.03.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, област Кърджали - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Указ № 55 от 17.03.2016 г. за награждаване на кардинал Пиетро Паролин - държавен секретар на Светия престол, с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

Указ № 56 от 18.03.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово - Нов
(ДВ, бр. 23 от 25.3.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1239

( 18.3.2016 г. - 22.3.2016 г. )

Нормативни актове

Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Постановление № 49 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Постановление № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Постановление № 51 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Постановление № 54 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Правила за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в Националния институт на правосъдието - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Решение на НС от 16.03.2016 г. за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2016 г.) - Нов
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Решение на НС от 16.03.2016 г. по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК - Нов
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерството на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Витоша" - Изменен
(ДВ, бр. 22 от 22.3.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Решение № 108 от 27.04.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Решение № 81 от 22.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 112 от 07.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 29 от 10.03.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Решение № 112 от 07.05.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Решение № 241 от 07.01.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Решение № 65 от 24.03.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г. на ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Решение № 55 от 16.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 161 от 08.05.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 16 от 30.01.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 68 от 07.04.2015 г., ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Решение № 102 от 31.03.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 106 от 24.04.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Решение № 111 от 04.05.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 52 от 06.03.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 80 от 03.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 62 от 24.02.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 133 от 23.04.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 152 от 01.06.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 192 от 22.05.2015 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 60 от 07.05.2015 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г. на ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 9 от 14.12.2014 г. на ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Писмо № 26-501 от 06.08.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-21 от 13.01.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1134 от 12.05.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-605 от 5.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 66-285 от 05.08.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-495 от 05.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 92-157 от 23.02.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2547 от 27.08.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1625 от 16.06.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-422 от 01.07.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1692 от 22.06.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 12-231 от 28.08.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3418 от 11.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 25-76 от 09.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1626 от 16.06.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3508 от 13.12.2014 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 17-178 от 17.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 67-54 от 22.07.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-91 от 16.03.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1261 от 12.05.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при неизпълнение на задължението му да уведоми работодателя за възникнала несъвместимост с изпълняваната работа - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при несъвместимости по чл. 107, ал. 1 КТ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя поради сключен договор за управление на предприятието - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд през 2014 г. по споровете за уволнение по чл. 328 КТ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор на работника и служителя срещу уговорено обезщетение - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Отмяна на заповедта за уволнение по почин на работодателя - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Трудов стаж, служебен стаж и осигурителен стаж - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Предварителна закрила при уволнение на бременна работничка или служителка - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Иск за признаване на уволнението на незаконно и неговата отмяна - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Основания за уволнение на работници и служители, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Отмяната на чл. 277 от Кодекса на труда - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Особени грижи за непълнолетните работници и служители - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Промяна в уредбата на трудовия договор с условие за обучение по време на работа - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Добросъвестност при получаване на трудовото възнаграждение - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Работни места за трудоустрояване - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор при отказ на работника или служителя да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Промяна в основанието за уволнение на работника или служителя при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Специализирани цехове и звена за лица с трайно намалена работоспособност - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Ново основание за прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Национален съвет по условията на труд - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Комитети и групи по условията на труд - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Специфични правила за безопасност на условията на труда при извършването на взривни работи – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на предприятието ползвател за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Контрол на органите на държавния здравен контрол върху дейността на службите по трудова медицина - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Доброволност на участието в стачка – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Стачка от солидарност – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Представителство на страните в колективните трудови спорове – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Съдействие на НИПА за постигане на споразумения между страните при определяне на минималните дейности – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Подсъдност на трудовите спорове между български работници и служители и български работодатели в чужбина - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя при упражняване на контрола за спазване на трудовото законодателство от контролните органи - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Давностни срокове за предявяване на искове по трудови спорове - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Подсъдност на исковете по трудови спорове - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Принудителната административна мярка „спиране на дейността“ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Задължения на лицата, регистрирани като безработни – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Посреднически услуги по заетостта – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2015 г. – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Финансиране на активната политика по заетостта – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение за работа през официалните празници - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за изпълнение на мандат на съответния орган – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - В полза на коя от страните се уговаря срокът за изпитване – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор до завършване на определена работа – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за заместване – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Превръщането на трудовия договор с уговорка за изпитване в окончателен трудов договор – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Несъвместимости при трудовото правоотношение в държавната администрация – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Служебно и трудово правоотношение в държавната администрация – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Провеждане на конкурс по Кодекса на труда – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Съпоставяне на конкурса по Кодекса на труда и Закона за държавния служител – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Място на работа и работно място – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Пряка и непряка дискриминация в трудовите отношения – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Лично осъществяване на правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Разширяване на тристранното сътрудничество – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Функциите на представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите при информиране и консултиране от работодателя по важни въпроси от дейността на предприятието – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Самостоятелност на синдикалните организации – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Предмет на колективния трудов договор между работодателя и синдикалната организация – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Видове колективни трудови договори според равнището, на което се сключват – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Членуване на работодатели в две или повече работодателски организации – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Представителство на работниците и служителите от синдикалните организации – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Неплатени отпуски по Кодекса на труда - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Служебни и творчески отпуски и промените в тяхната законова уредба - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Отпуски при произвеждане на избори - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Религиозните празници по източното православие и по другите вероизповедания и тяхното ползване по Кодекса на труда - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Промени в делегирането на дисциплинарната работодателската власт от работодателя и последиците от тях - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Промени в уредбата за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Промени в реда за ползване и отлагане на платения годишен отпуск - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Седмична почивка - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Трудово досие на работника или служителя - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Отработване при работно време с променливи граници - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Работно време при трудов договор за допълнителен труд – 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Разделна или солидарна отговорност при промяна на работодателя - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Работа на смени - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Отчитане на работното време - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя относно работното време - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар по трудови отношения - Нощен труд - 2016 г.
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 1238

( 15.3.2016 г. - 18.3.2016 г. )

Нормативни актове

Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър - Нов
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Наредба № 3 от 07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" - Нов
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2015 г. (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Постановление № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - Изменен
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Постановление № 196 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите") (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Решение № 11617 от 4.11.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Решение № 2261 от 29.02.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Решение № 2446 от 7.03.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Решение № 7842 от 29.06.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите - Изменен
(ДВ, бр. 21 от 18.3.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1237

( 11.3.2016 г. - 15.3.2016 г. )

Нормативни актове

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Закон за туризма - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Кипър в сферата на селското стопанство и развитието на селските райони - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Наредба № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Постановление № 46 на МС от 10.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 3 от 1.03.2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Решение № 11674 от 5.11.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Решение № 164 от 7.01.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Решение № 2022 от 23.02.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Решение № 3 на КС на РБ от 8.03.2016 г. по Конституционно дело № 6 от 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Решение на НС от 9.03.2016 г. за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Решение на НС от 9.03.2016 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Споразумение за сътрудничество във военната област между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Алжирската демократична и народна република - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

Споразумение между Министерството на отбраната на Репуб- лика България и Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на право на ползване на софтуерен продукт "Национален кодификационен инструмент "Булкод" - Нов
(ДВ, бр. 20 от 15.3.2016 г.)

ЕПИ Собственост

Решение № 15040 от 09.12.2009 г. по адм. д. № 13471/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 6697 от 20.05.2010 г. по адм. д. № 11822/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 6462 от 18.05.2009 г. по адм. д. № 1519/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 12841 от 30.10.2009 г. по адм. д. № 9641/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 4476 от 06.04.2009 г. по адм. д. № 1524/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 12332 от 22.10.2010 г. по адм. д. № 9037/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 11744 от 12.10.2010 г. по адм. д. № 7553/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 13138 от 05.11.2010 г. по адм. д. № 9694/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 9731 от 13.07.2010 г. по адм. д. № 5917/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 44 от 30.06.2010 г. по адм. д. № 39/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 15748 от 21.12.2009 г. по адм. д. № 13572/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 1344 от 02.02.2009 г. по адм. д. № 15533/2008 г. на ВАС, 7 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 2605 от 25.02.2009 г. по адм. д. № 12712/2008 г. на ВАС, 7 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 1195 от 27.01.2009 г. по адм. д. № 13592/2008 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 6462 от 18.05.2009 г. по адм. д. № 1519/2009 г на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 15040 от 09.12.2009 г. по адм. д. № 13471/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 7572 от 09.06.2009 г. по адм. д. № 3289/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 7700 от 10.06.2009 г. по адм. д. № 4560/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 5782 от 07.05.2009 г. по адм. д. № 15816/2008 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 4512 от 06.04.2009 г. по адм. д. № 14726/2008 г., 5 чл. с-в на вас
(съдебна практика)

Решение № 4857 от 13.04.2009 г. по адм. д. № 1522/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 5715 от 03.05.2010 г. по адм. д. № 1280/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 6697 от 20.05.2010 г. по адм. д. № 11822/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 15040 от 09.12.2009 г. по адм. д. № 13471/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 4476 от 06.04.2009 г. по адм. д. № 1524/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 6462 от 18.05.2009 г. по адм. д. № 1519/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 12332 от 22.10.2010 г. по адм. д. № 9037/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 11744 от 12.10.2010 г. по адм. д. № 7553/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 13138 от 05.11.2010 г. по адм. д. № 9694/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 9731 от 13.07.2010 г. по адм. д. № 5917/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 44 от 30.06.2010 г. по адм. д. № 39/2010 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 1344 от 02.02.2009 г. по адм. д. № 15533/2008 г. на ВАС, 7 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 2153 от 17.02.2009 г. по адм. д. № 10099/2008 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 1195 от 27.01.2009 г. по адм. д. № 13592/2008 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Определение № 6462 от 18.05.2009 г. по адм. д. № 1519/2009 г на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 15040 от 09.12.2009 г. по адм. д. № 13471/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 7700 от 10.06.2009 г. по адм. д. № 4560/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 15748 от 21.12.2009 г. по адм. д. № 13572/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 5782 от 07.05.2009 г. по адм. д. № 15816/2008 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 2605 от 25.02.2009 г. по адм. д. № 12712/2008 г. на ВАС, 7 чл. с-в
(съдебна практика)

Решение № 4857 от 13.04.2009 г. по адм. д. № 1522/2009 г. на ВАС, 5 чл. с-в
(съдебна практика)

 

 

 

Информация за актуализация № 1236

( 8.3.2016 г. - 11.3.2016 г. )

Нормативни актове

Закон за железопътния транспорт - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007 - 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Закон за ратифициране на Меморандума за партньорство между правителството на Република Албания, правителството на Република Армения, правителството на Република България, правителството на Република Хърватия, правителството на Република Египет, правителството на Република Гърция, правителството на Унгария, правителството на Република Латвия, правителството на Република Литва, правителството на Румъния, правителството на Република Словения и Международната организация на франкофонията относно Националната франкофонска инициатива (2015 - 2018) в рамките на Програмата "Френският език в международните отношения" - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Закон за тютюна и тютюневите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Постановление № 42 на МС от 2.03.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Постановление № 44 от 2.03.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Постановление № 45 на МС от 9.03.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Решение № 140 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Национална асоциация на ресурсните учители" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Решение № 141 на МС от 2.03.2016 г. за отказ за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм" за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Указ № 42 от 25.02.2016 г. за награждаване на г-н Харри Салми - извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Указ № 45 от 2.03.2016 г. за награждаване посмъртно на Ваньо Митков Танов с орден "За гражданска заслуга" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Устройствен правилник на Института по публична администрация - Нов
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

Устройствен правилник на Института по публична администрация (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 19 от 11.3.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1235

( 1.3.2016 г. - 8.3.2016 г. )

Нормативни актове

Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Република Аржентина за сътрудничество в областта на отбраната - Нов
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Решение № 132 на МС от 26.02.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц-каолинова суровина, от находище "Колобър", участък "Първи" и участък "Втори", разположено в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, област Силистра, на "Каолин" - АД, гр. Сеново - Нов
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на извънредните ситуации - Нов
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Указ № 38 от 24.02.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали - Нов
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Указ № 39 от 24.02.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч - Нов
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

Указ № 40 от 24.02.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград - Нов
(ДВ, бр. 18 от 8.3.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Решение № 67 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 4085/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 229 от 18.06.2014 г. по гр. д. № 6767/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 373 от 23.07.2014 г. по гр. д. № 3003/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 145 от 21.04.2014 г. по гр. д. № 4726/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 4 от 04.06.2014 г. по гр. д. № 3756/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 196 от 26.06.2014 г. по гр. д. № 6686/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 58 от 12.05.2014 г. по гр. д. № 7025/2013 г. на ВКС, ІI г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 389 от 04.08.2014 г. по гр. д. № 40/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 423 от 27.03.2014 г. по гр. д. № 2145/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 131 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 6193/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 140 от 24.04.2014 г. по гр. д. № 7325/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 88 от 23.04.2014 г. по гр. д. № 4766/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 100 от 23.06.2014 г. по гр. д. № 5593/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 141 от 01.08.2014 г. по гр. д. № 5015/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 164 от 20.05.2014 г. по гр. д. № 7672/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 205 от 30.07.2014 г. по гр. д. № 499/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 146 от 08.05.2014 г. по гр. д. № 4442/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 161 от 06.06.2014 г. по гр. д. № 152/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Писмо № 20-00-223 от 17.11.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-39-65 от 18.12.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 20-99-222 от 16.11.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-24-36-69 от 25.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 92-00-23 от 28.09.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 08-П-19 от 24.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 08-П-29 от 14.09.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 08-С-24 от 18.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-20-38-4 от 12.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 08-М-5 от 18.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-24-36-57 от 25.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 3_2241 от 30.09.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-35-12 от 03.07.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-39-114 от 14.09.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-26-Е-249 от 12.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-39-104 от 12.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 26-Б-233 от 23.07.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 3_1804 от 24.07.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 96-00-288 от 14.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 96-00-255 от 16.07.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-38-38 от 05.08.2015 г. на НАП
(административна практика)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Задължения, които следва да отразява документът за платен данък върху превозните средства по чл. 264, ал. 2 ДОПК, изискван при прехвърляне на моторно превозно средство - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Представяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на такива имоти в капитала на търговско дружество и момент, от който собствеността върху апортираните имоти преминава върху приемащото дружество при липса на вписване на промяната в имотния регистър - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Дължимост на данък за МПС, задържано от органи на съдебната власт - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Налагане на административнонаказателна санкция - глоба за неподаване в срок на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за придобито моторно превозно средство преди 01.01.2015 г. - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Издаване на удостоверение за данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за недвижим имот, получен от наследник по завещание и необходимите за това документи - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промяна на акцизната ставка за цигарите - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промяна на акцизните ставки на енергийните продукти за отопление - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Процесуални действия при смърт на лице, настъпила в хода на изпълнително производство - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Лихви при прихващане на задължение и вземане на едно лице в хипотезата, в която задълженията на лицето са възникнали след вземането му - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на сградите на студентски общежития, публична държавна собственост, предоставени за управление на държавни висши учебни заведения - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Орган, компетентен да установи и издаде документ за наличие на „лошо физическо състояние“ на сграда, необходим при изчисляване на данъчната оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за целите на облагането с данък върху недвижимите имоти - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на сгради, принадлежащи на нотариуси и по- конкретно как следва да се облагат недвижимите имоти, собственост на нотариуси, като имущества на физически лица или на предприятия - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на имоти на земеделски производители - физически лица - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Доказателства, които могат да бъдат представени при премахване на сгради - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Подаване на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ при липса на данни за МПС в регистъра на „Пътна полиция“ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отказ от право на собственост върху МПС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на товарни автомобили с технически допустима максимална маса под 12 тона - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък върху превозните средства отделно на ремаркета и полуремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промяна на акцизните ставки за моторни горива - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Забрана по отношение на ръчно свити цигари и на цигари, изработени от заготовки с филтър - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Допълнения в режима за продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Отпада изискването за капитал на лицензирани складодържатели и регистрирани получатели при складиране и получаване на вина и ферментирали напитки - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промени, свързани с отпадъците от тютюн - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Облекчаване на акцизния режим по отношение на смазочните масла - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Разширяване на контролните правомощия на митническите органи по ЗАДС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Други промени в ЗАДС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Изключване на някои акцизни стоки от процедурата за движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава - членка, и облекчения при издаването на акцизни данъчни документи - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Нови лица, подлежащи на задължителна регистрация по ЗАДС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Ново условие за издаване на удостоверения, лицензи или разрешения по ЗАДС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Въвеждане на рестриктивни мерки към вложителите на стоки в данъчен склад - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Отпадане на задължението за маркиране на горива за отопление - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Ново определение за „енергиен продукт за отопление“ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Въвеждане на фигурата на освободен от акциз краен потребител (ОАКП) при получаване на етилов алкохол, денатуриран по специален метод - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Промени в режима за бандеролите - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Рестрикции към специализираните малки обекти за дестилиране - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Нови правила за подаване на рекапитулативна декларация от освободените от акциз крайни потребители - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2016 година - Данъчна основа и отчетност на ОАКП при комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, свързани със занижаване на санкциите, налагани при неначисляване на ДДС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Допълнение в чл. 92, ал. 3 ЗДДС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Удължен е срокът, в който за доставките на зърнени култури ще се прилага принципът на обратното начисляване на ДДС - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Изменения и допълнения, засягащи специалните режими за облагане с данък на услугите по електронен път, далекосъобщителните услуги и тези по радио и телевизионно излъчване - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Съхранение на електронни документи - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на приложното поле на опростената процедура по възстановяване - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Разширяване на автоматичния обмен на информация - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Възможност за установяване на задължения чрез служебно издаване на акт от органите по приходите - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Срок за завършване на проверките за установяване на факти и обстоятелства, при които не се установяват задължения - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, свързани с данъчната основа на доставките на услуги, приравнени на възмездни - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Нови хипотези, при които няма да е налице безвъзмездна доставка на стока или услуга, приравнена на възмездна - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2016 година - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 2015 година - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Фиксира се конкретна дата, на която безвъзмездните доставки на услуги, приравнени на възмездни, свързани с нестопанско потребление, ще се смятат за извършени - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Коригиран е начинът на изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - До 1 юли 2016 г. петролните бази трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от закона - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2016 г. - Промени в освободените доставки - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Ограничаване на възможността за избор на задължения, които да бъдат погасени, при заплащането на местни данъци и такси - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Срок за плащане на данъка за текущата година при придобиване на недвижим имот - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на превозните средства на Държавна агенция „Технически операции“ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Други промени, необхванати в предходните глави от коментара - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на сгради, санирани с публични средства - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от такса за битови отпадъци на поземлените имоти, върху които са построени храмове, молитвени домове и манастири - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на земи, намиращи се в строителните граници на населените места, за които липсва ПУП - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Постройки, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отлагане на действието на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Цени за ползване на зоните за паркиране в населените места - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на възможността на длъжниците да поискат контролна оценка на подлежащото на продажба имущество - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Други изменения в изпълнителното производство - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Служебно прилагане на давностния срок, при изтичане на т. нар. „абсолютна давност“ - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Отпадане на поканата за доброволно изпълнение от страна на взискателя - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2015 г. - Създаване на информационна система за номерата на банковите сметки и техните титуляри, достъпна и за органите на НАП - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Промени в данъчното третиране на дивидентите - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Изменения в обхвата и съдържанието на определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим“ (в сила от 01.01.2016 г.) - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Общ преглед на промените в ЗКПО за 2016 година - 2016 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година - Изменения и допълнения, касаещи преотстъпването на корпоративен данък под формата на държавна помощ за регионално развитие - 2016 г.
(авторски материал)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 356 от 09.12.2014 г. по гр. д. № 2946/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 337 от 14.10.2014 г. по гр. д. № 3598/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 378 от 30.12.2014 г. по гр. д. № 3020/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 309 от 04.06.2014 г. по гр. д. № 1354/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 224 от 30.10.2014 г. по гр. д. № 2310/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 197 от 12.06.2014 г. по гр. д. № 123/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 172 от 02.07.2014 г. по гр. д. № 2179/2014 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 312 от 28.10.2014 г. по гр. д. № 2800/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 379 от 22.12.2014 г. по гр. д. № 3384/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 47 от 02.04.2014 г. по гр. д. № 5159/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 447 от 18.02.2014 г. по гр. д. № 2340/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 140 от 24.04.2014 г. по гр. д. № 7325/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 163 от 28.05.2014 г. по гр. д. № 6458/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 405 от 25.11.2014 г. по гр. д. № 3709/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 91 от 15.04.2014 г. по гр. д. № 6541/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 335 от 15.01.2014 г. по гр. д. № 1369/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 259 от 19.12.2014 г. по гр. д. № 1746/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 142 от 01.07.2014 г. по гр. д. № 396/2014 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 78 от 16.04.2014 г. по гр. д. № 5479/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 80 от 09.07.2014 г. по гр. д. № 5554/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 70 от 15.07.2014 г. по гр. д. № 7091/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 77 от 29.05.2014 г. по гр. д. № 7783/2013 г. на ВКС, ІI г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 98 от 10.06.2014 г. по гр. д. № 5788/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 114 от 03.06.2014 г. по гр. д. № 5833/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 81 от 08.07.2014 г. по гр. д. № 5665/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 83 от 29.04.2014 г. по гр. д. № 1463/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 69 от 18.03.2014 г. по гр. д. № 4686/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 180 от 26.05.2014 г. по гр. д. № 7686/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 186 от 15.07.2014 г. по гр. д. № 6836/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 166 от 30.07.2014 г. по гр. д. № 5946/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 39 от 24.03.2014 г. по гр. д. № 5059/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 63 от 28.02.2014 г. по гр. д. № 839/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 20 от 07.04.2014 г. по гр. д. № 5289/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 34 от 17.02.2014 г. по гр. д. № 2586/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 6 от 04.02.2014 г. по гр. д. № 3044/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 177 от 19.06.2014 г. по гр. д. № 4601/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 164 от 20.05.2014 г. по гр. д. № 7672/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 205 от 30.07.2014 г. по гр. д. № 499/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 146 от 08.05.2014 г. по гр. д. № 4442/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 161 от 06.06.2014 г. по гр. д. № 152/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 67 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 4085/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 229 от 18.06.2014 г. по гр. д. № 6767/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 373 от 23.07.2014 г. по гр. д. № 3003/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 145 от 21.04.2014 г. по гр. д. № 4726/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 141 от 01.08.2014 г. по гр. д. № 5015/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 85 от 29.04.2014 г. по гр. д. № 7182/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 86 от 11.04.2014 г. по гр. д. № 7424/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 61 от 13.06.2014 г. по гр. д. № 3306/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 67 от 03.04.2014 г. по гр. д. № 2944/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 131 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 6193/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 140 от 24.04.2014 г. по гр. д. № 7325/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 88 от 23.04.2014 г. по гр. д. № 4766/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 100 от 23.06.2014 г. по гр. д. № 5593/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 4 от 04.06.2014 г. по гр. д. № 3756/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 227 от 26.06.2014 г. по гр. д. № 6590/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 220 от 19.11.2014 г. по гр. д. № 2173/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 196 от 26.06.2014 г. по гр. д. № 6686/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 58 от 12.05.2014 г. по гр. д. № 7025/2013 г. на ВКС, ІI г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 189 от 20.06.2014 г. по гр. д. № 5193/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 187 от 16.05.2014 г. по гр. д. № 5772/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 76 от 13.05.2014 г. по гр. д. № 987/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 190 от 12.08.2014 г. по гр. д. № 6532/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 269 от 03.10.2014 г. по гр. д. № 5487/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 232 от 12.08.2014 г. по гр. д. № 7488/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 234 от 03.07.2014 г. по гр. д. № 7607/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 389 от 04.08.2014 г. по гр. д. № 40/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 423 от 27.03.2014 г. по гр. д. № 2145/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 295 от 11.07.2014 г. по гр. д. № 3675/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 54 от 25.03.2014 г. по гр. д. № 3066/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 152 от 28.04.2014 г. по гр. д. № 7541/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 332 от 19.05.2014 г. по гр. д. № 3697/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 337 от 14.10.2014 г. по гр. д. № 3598/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 172 от 02.07.2014 г. по гр. д. № 2179/2014 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 309 от 04.06.2014 г. по гр. д. № 1354/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 356 от 09.12.2014 г. по гр. д. № 2946/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 197 от 12.06.2014 г. по гр. д. № 123/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 142 от 01.07.2014 г. по гр. д. № 396/2014 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 312 от 28.10.2014 г. по гр. д. № 2800/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 224 от 30.10.2014 г. по гр. д. № 2310/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 378 от 30.12.2014 г. по гр. д. № 3020/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 447 от 18.02.2014 г. по гр. д. № 2340/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 335 от 15.01.2014 г. по гр. д. № 1369/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 163 от 28.05.2014 г. по гр. д. № 6458/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 47 от 02.04.2014 г. по гр. д. № 5159/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 91 от 15.04.2014 г. по гр. д. № 6541/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 379 от 22.12.2014 г. по гр. д. № 3384/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 259 от 19.12.2014 г. по гр. д. № 1746/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 405 от 25.11.2014 г. по гр. д. № 3709/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 78 от 16.04.2014 г. по гр. д. № 5479/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 80 от 09.07.2014 г. по гр. д. № 5554/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 70 от 15.07.2014 г. по гр. д. № 7091/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 77 от 29.05.2014 г. по гр. д. № 7783/2013 г. на ВКС, ІI г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 98 от 10.06.2014 г. по гр. д. № 5788/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 114 от 03.06.2014 г. по гр. д. № 5833/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 81 от 08.07.2014 г. по гр. д. № 5665/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 83 от 29.04.2014 г. по гр. д. № 1463/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 69 от 18.03.2014 г. по гр. д. № 4686/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 180 от 26.05.2014 г. по гр. д. № 7686/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 186 от 15.07.2014 г. по гр. д. № 6836/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 166 от 30.07.2014 г. по гр. д. № 5946/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 39 от 24.03.2014 г. по гр. д. № 5059/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 63 от 28.02.2014 г. по гр. д. № 839/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 20 от 07.04.2014 г. по гр. д. № 5289/2013 г. на ВКС, І г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 34 от 17.02.2014 г. по гр. д. № 2586/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 6 от 04.02.2014 г. по гр. д. № 3044/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 164 от 20.05.2014 г. по гр. д. № 7672/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 205 от 30.07.2014 г. по гр. д. № 499/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 146 от 08.05.2014 г. по гр. д. № 4442/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 161 от 06.06.2014 г. по гр. д. № 152/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 67 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 4085/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 229 от 18.06.2014 г. по гр. д. № 6767/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 373 от 23.07.2014 г. по гр. д. № 3003/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 145 от 21.04.2014 г. по гр. д. № 4726/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 141 от 01.08.2014 г. по гр. д. № 5015/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 85 от 29.04.2014 г. по гр. д. № 7182/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 86 от 11.04.2014 г. по гр. д. № 7424/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 61 от 13.06.2014 г. по гр. д. № 3306/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 67 от 03.04.2014 г. по гр. д. № 2944/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 131 от 09.04.2014 г. по гр. д. № 6193/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 140 от 24.04.2014 г. по гр. д. № 7325/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 88 от 23.04.2014 г. по гр. д. № 4766/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 100 от 23.06.2014 г. по гр. д. № 5593/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 76 от 13.05.2014 г. по гр. д. № 987/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 190 от 12.08.2014 г. по гр. д. № 6532/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 227 от 26.06.2014 г. по гр. д. № 6590/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 220 от 19.11.2014 г. по гр. д. № 2173/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 177 от 19.06.2014 г. по гр. д. № 4601/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 140 от 24.04.2014 г. по гр. д. № 7325/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 189 от 20.06.2014 г. по гр. д. № 5193/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 187 от 16.05.2014 г. по гр. д. № 5772/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 58 от 12.05.2014 г. по гр. д. № 7025/2013 г. на ВКС, ІI г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 423 от 27.03.2014 г. по гр. д. № 2145/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 232 от 12.08.2014 г. по гр. д. № 7488/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 4 от 04.06.2014 г. по гр. д. № 3756/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 389 от 04.08.2014 г. по гр. д. № 40/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 269 от 03.10.2014 г. по гр. д. № 5487/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 196 от 26.06.2014 г. по гр. д. № 6686/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 234 от 03.07.2014 г. по гр. д. № 7607/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 152 от 28.04.2014 г. по гр. д. № 7541/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

 

 

 

Информация за актуализация № 1234

( 26.2.2016 г. - 1.3.2016 г. )

Нормативни актове

Закон за висшето образование - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Закон за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Закон за малките и средните предприятия - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Многостранно споразумение ADN/M 014 съгласно 1.5.1 от Приложените към ADN правила за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба в съответствие с правило 9.3.2.13.3 от ADN - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба № 52 от 18.02.2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба № 8121з-142 от 22.02.2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба № 8121з-667 от 6.10.2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба № Н-33 от 23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба № Н-5 от 16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба за медицинската експертиза - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба за осигурителните каси - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Постановление № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Постановление № 40 на МС от 25.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Решение № 10515 от 12.10.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Решение № 120 на МС от 24.02.2016 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Беласица" - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Решение № 1694 от 17.02.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Решение на НС от 26.02.2016 г. за попълване състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за сътрудничество в областта на вътрешната сигурност - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Указ № 35 от 22.02.2016 г. за освобождаване на Александър Стоянов Савов от длъжността постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж, Френската република - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Указ № 36 от 22.02.2016 г. за освобождаване на Василий Христов Такев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

Указ № 37 от 22.02.2016 г. за назначаване на Емил Савов Ялнъзов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша - Нов
(ДВ, бр. 17 от 1.3.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани