Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1233

( 23.2.2016 г. - 26.2.2016 г. )

Нормативни актове

Закон за закрила и развитие на културата - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за културното наследство - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Меморандума за изпълнение - договорености между държавите членки, участващи в програмата за сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-А Румъния - България" - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение II от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Правилник за администрацията в съдилищата - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 18.02.2016 г. за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 19.02.2016 г. за промяна в ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 19.02.2016 г. за промяна в ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 19.02.2016 г. за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с твърдения за намеса на Руската федерация и Република Турция във вътрешната политика на Република България - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 19.02.2016 г. по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Решение на НС от 24.02.2016 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по икономическа политика и туризъм, както и процедурата за избор от Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

Указ № 23 от 18.02.2016 г. за награждаване на г-н Никос Анастасиадис - президент на Република Кипър, с орден "Стара планина" с лента - Нов
(ДВ, бр. 16 от 26.2.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Решение № 60 от 07.05.2015 г. по гр. д. № 5467/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 58 от 30.07.2015 г. по гр. д. № 2600/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 70 от 28.07.2015 г. по гр. д. № 3829/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 65 от 24.03.2015 г. по гр. д. № 5669/2014 г., на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 38 от 04.03.2015 г. по гр. д. № 3695/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 35 от 06.03.2015 г. по гр. д. № 3483/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 57 от 06.03.2015 г. по гр. д. № 2584/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 55 от 16.04.2015 г. по гр. д. № 3086/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 111 от 04.05.2015 г. по гр. д. № 1173/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 108 от 27.04.2015 г. по гр. д. № 5516/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 118 от 04.06.2015 г. по гр. д. № 6968/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 112 от 07.05.2015 г. по гр. д. № 5348/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 83 от 24.07.2015 г. по гр. д. № 5585/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 80 от 03.04.2015 г. по гр. д. № 4358/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 93 от 03.07.2015 г. по гр. д. № 5507/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 86 от 22.07.2015 г. по гр. д. № 5957/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 364 от 04.04.2014 г. по гр. д. № 1514/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 374 от 23.07.2014 г. по гр. д. № 3766/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 332 от 28.10.2014 г. по гр. д. № 1350/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 350 от 29.10.2014 г. по гр. д. № 2458/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 211 от 14.08.2014 г. по гр. д. № 4441/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 207 от 02.10.2014 г. по гр. д. № 2355/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 409 от 02.12.2014 г. по гр. д. № 2667/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 425 от 01.08.2014 г. по гр. д. № 2920/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 137 от 17.04.2015 г. по гр. д. № 7170/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 281 от 10.10.2014 г. по гр. д. № 3080/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 221 от 10.06.2015 г. по т. д. № 3030/2013 г. на ВКС, І т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Определение № 269 от 8.05.2015 г. по ч. гр. д. № 1867/2015 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 304 от 20.10.2014 г. по гр. д. № 2344/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 320 от 26.11.2014 г. по гр. д. № 2420/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 282 от 10.10.2014 г. по гр. д. № 2218/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 291 от 02.04.2014 г. по гр. д. № 2823/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 164 от 22.06.2015 г. по гр. д. № 6474/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 152 от 01.06.2015 г. по гр. д. № 6083/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 97 от 26.05.2015 г. по гр. д. № 5783/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 187 от 28.07.2015 г. по гр. д. № 4168/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 116 от 20.03.2015 г. по гр. д. № 1473/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 11 от 27.01.2015 г. по гр. д. № 4911/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 81 от 22.04.2015 г. по гр. д. № 5838/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 120 от 24.07.2015 г. по гр. д. № 6446/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 324 от 06.01.2015 г. по гр. д. № 2431/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 16 от 30.01.2015 г. по гр. д. № 4793/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 2 от 25.02.2015 г. по гр. д. № 3402/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 277 от 25.11.2015 г. по гр. д. № 5752/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 182 от 04.06.2015 г. по гр. д. № 6457/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 263 от 17.06.2015 г. по гр. д. № 1124/2015 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 128 от 12.06.2015 г. по гр. д. № 6542/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 241 от 21.08.2015 г. по гр. д. № 5294/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 160 от 08.05.2015 г. по гр. д. № 4811/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 150 от 11.06.2015 г. по гр. д. № 5166/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 166 от 21.08.2015 г. по гр. д. № 4468/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 161 от 08.05.2015 г. по гр. д. № 4848/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 118 от 23.03.2015 г. по гр. д. № 281/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 117 от 30.04.2015 г. по гр. д. № 5537/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 137 от 17.04.2015 г. по гр. д. № 7170/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 133 от 23.04.2015 г. по гр. д. № 5394/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 428 от 12.01.2015 г. по гр. д. № 2850/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 357 от 03.12.2015 г. по гр. д. № 1656/2015 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 34 от 16.02.2015 г. по гр. д. № 5826/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 3 от 24.02.2015 г. по гр. д. № 3770/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 188 от 15.07.2015 г. по гр. д. № 5173/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 181 от 22.07.2015 г. по гр. д. № 4554/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 241 от 07.01.2015 г. по гр. д. № 3269/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 215 от 26.05.2015 г. по гр. д. № 234/2015 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 104 от 15.05.2014 г. по гр. д. № 5422/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 105 от 11.07.2014 г. по гр. д. № 4992/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 99 от 25.04.2014 г. по гр. д. № 4423/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 102 от 27.05.2014 г. по т. д. № 1203/2012 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 122 от 10.04.2014 г. по гр. д. № 4477/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 124 от 23.05.2014 г. по гр. д. № 5460/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 118 от 04.07.2014 г. по гр. д. № 6246/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 120 от 16.04.2014 г. по гр. д. № 5128/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 65 от 15.04.2014 г. по гр. д. № 1254/2012 г. на ВКС, ІІІ г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 66 от 03.04.2014 г. по гр. д. № 3413/2013 г. на ВКС, ІІІ Г.О., Г.К.
(съдебна практика)

Решение № 46 от 28.07.2014 г. по гр. д. № 3406/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 62 от 01.04.2014 г. по гр. д. № 4370/2013 г. на ВКС, ІІІ г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 82 от 09.07.2014 г. по гр. д. № 6678/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 84 от 23.04.2014 г. по гр. д. № 749/2012 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 67 от 09.04.2014 г. По гр. Д. № 4085/2013 г на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 68 от 28.04.2014 г. по гр. д. № 3145/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 167 от 30.07.2014 г. по гр. д. № 6368/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 175 от 15.07.2014 г. по гр. д. № 426/2014 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 165 от 20.05.2014 г. по гр. д. № 26/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 167 от 07.07.2014 г. по гр. д. № 7121/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 201 от 13.10.2014 г. по гр. д. № 7329/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 202 от 12.12.2014 г. по гр. д. № 1298/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 177 от 17.06.2014 г. по гр. д. № 7430/2013 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 193 от 16.07.2014 г. по гр. д. № 5948/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 137 от 13.05.2014 г. по гр. д. № 4811/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 138 от 13.05.2014 г. по гр. д. № 5715/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 135 от 08.05.2014 г. по гр. д. № 4075/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 136 от 09.06.2014 г. по гр. д. № 7112/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 161 от 14.05.2014 г. по гр. д. № 6117/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 163 от 10.06.2014 г. по гр. д. № 230/2014 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 144 от 22.07.2014 г. по гр. д. № 4053/2013 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 157 от 24.06.2014 г. по гр. д. № 6210/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Писмо № 94-3858 от 21.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3763 от 25.01.2016 г на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3524 от 21.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 0402-587 от 11.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3119 от 12.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-199 от 29.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3631 от 04.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-679 от 04.12.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-101 от 13.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-710 от 29.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-37 от 13.01.2016 г. на МТСП
(административна практика)

Последните промени в КТ относно критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
(авторски материал)

Практически проблеми, свързани с допълнителните условия за някои трудови правоотношения
(авторски материал)

Промените в Закона за социално подпомагане от 29.01.2016 г.
(авторски материал)

Новите правила за пенсиониране от началото на 2016 г.
(авторски материал)

Промени в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2016 г.
(авторски материал)

Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила
(авторски материал)

Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение
(авторски материал)

Трансформиране на трудовите отношения в партньорски
(авторски материал)

Платеният годишен отпуск се ползва едва след писмено разрешение от работодателя
(авторски материал)

Наследникът не отговаря за задължения по трудов договор, за изработка или издръжка
(авторски материал)

Гарантирането на качествена оценка на риска започва с организацията на дейността по оценяването
(авторски материал)

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
(авторски материал)

Изплащане на обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудовия договор по време на отпуск поради бременност и раждане
(авторски материал)

Комитети и групи по условията на труд
(авторски материал)

Условия за пенсиониране на категорийните работници
(авторски материал)

Как функционира Съдът на Европейския съюз
(авторски материал)

Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила
(авторски материал)

Социално-икономическа защита за хора с увреждания в България през 2016 г.
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 26 февруари 2016 г.
(фактологическа информация)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Определение № 269 от 8.05.2015 г. по ч. гр. д. № 1867/2015 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 221 от 10.06.2015 г. по т. д. № 3030/2013 г. на ВКС, І т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Писмо № 20-00-15 от 22.01.2016 г. на НАП
(административна практика)

Приложимата счетоводна база в контекста на новия Закон за счетоводството - избор, или задължение на предприятието
(авторски материал)

Новият Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г.
(авторски материал)

Промените в акцизното законодателство от началото на 2016 г.
(авторски материал)

Авансово облагане на доходите от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(авторски материал)

Новото данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задължените лица
(авторски материал)

Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2015 г.
(авторски материал)

Автоматичен обмен на финансова информация
(авторски материал)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 26 февруари 2016 г.
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 221 от 10.06.2015 г. по т. д. № 3030/2013 г. на ВКС, І т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 73 от 18.05.2015 г. по гр. д. № 5113/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 59 от 27.04.2015 г. по гр. д. № 4647/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Определение № 269 от 8.05.2015 г. по ч. гр. д. № 1867/2015 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 177 от 20.01.2014 г. по т. д. № 1389/2013 г. на ВКС, I т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 218 от 16.06.2015 г. по т. д. № 199/2014 г. на ВКС, І т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 279 от 24.01.2015 г. по гр. д. № 2769/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К
(съдебна практика)

Решение № 102 от 31.03.2015 г. по гр. д. № 3687/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 128 от 12.06.2015 г. по гр. д. № 6542/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 123 от 31.03.2015 г. по гр. д. № 4298/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 54 от 16.02.2015 г. по гр. д. № 5475/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 400 от 20.01.2015 г. по гр. д. № 1756/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 201 от 12.02.2015 г. по т. д. № 3351/2013 г. на ВКС, І т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 188 от 24.10.2014 г. на ВКС, ІІІ г. о.
(съдебна практика)

Решение № 105 от 11.06.2015 г. по гр. д. № 5920/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 18 от 10.05.2014 г. на ВКС по гр.д. 616/2010 г. на ВКС, I г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Фирмата като интелектуална собственост - друг поглед към исковете по чл. 7, ал. 4 от Търговския закон
(авторски материал)

Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините по Закона за устройство на територията
(авторски материал)

Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост
(авторски материал)

По въпроса за трансформацията на лично имущество
(авторски материал)

Медиацията при спорове в строителството
(авторски материал)

Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост
(авторски материал)

Братовчеди наследяват последни, и то ако няма преки наследници или съпруг
(авторски материал)

Кантора нотариус: Казус от практиката
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 111 от 04.05.2015 г. по гр. д. № 1173/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 221 от 10.06.2015 г. по т. д. № 3030/2013 г. на ВКС, І т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 241 от 07.01.2015 г. по гр. д. № 3269/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 117 от 30.04.2015 г. по гр. д. № 5537/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Определение № 269 от 8.05.2015 г. по ч. гр. д. № 1867/2015 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 105 от 11.06.2015 г. по гр. д. № 5920/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 218 от 16.06.2015 г. по т. д. № 199/2014 г. на ВКС, І т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 177 от 20.01.2014 г. по т. д. № 1389/2013 г. на ВКС, I т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 279 от 24.01.2015 г. по гр. д. № 2769/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К
(съдебна практика)

Решение № 400 от 20.01.2015 г. по гр. д. № 1756/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 128 от 12.06.2015 г. по гр. д. № 6542/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 102 от 31.03.2015 г. по гр. д. № 3687/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 59 от 27.04.2015 г. по гр. д. № 4647/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 73 от 18.05.2015 г. по гр. д. № 5113/2014 г. на ВКС, ІII г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 54 от 16.02.2015 г. по гр. д. № 5475/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 123 от 31.03.2015 г. по гр. д. № 4298/2014 г. на ВКС, ІV г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 104 от 15.05.2014 г. по гр. д. № 5422/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 105 от 11.07.2014 г. по гр. д. № 4992/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 6 от 02.02.2015 г. на ВКС, II т.о.
(съдебна практика)

Решение № 43 от 15.04. 2015 г. на ВКС, II т. о.
(съдебна практика)

Решение № 124 от 23.05.2014 г. по гр. д. № 5460/2013 г. на ВКС, III г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 201 от 12.02.2015 г. по т. д. № 3351/2013 г. на ВКС, ІV т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 18 от 10.05.2014 г. на ВКС по гр.д. 616/2010 г. на ВКС, I г. о., Г. К.
(съдебна практика)

Решение № 41 от 22.06.2015 г. по т. д. № 2853/2014 г. на ВКС, I т. о., Т. К.
(съдебна практика)

Решение № 126 от 18.06.2015 г. по т. д. № 3223/2013 г. на ВКС, I т. о., Т. К.
(съдебна практика)

За субективния елемент на отменителния иск по чл. 59, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност
(авторски материал)

Конкуренцията в телекомуникациите
(авторски материал)

Въпросите на извънсъдебното прихващане в изпълнителния процес
(авторски материал)

Отговорността на управителите за вреди, причинени на капиталовите търговски дружества
(авторски материал)

Неимуществените вреди при неизпълнение на търговска сделка
(авторски материал)

Възможно ли е обжалване при провеждането на публична покана?
(авторски материал)

Активна процесуална легитимация в изпълнителния процес Анализ на съдебната практика
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 1232

( 19.2.2016 г. - 23.2.2016 г. )

Нормативни актове

Граждански процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Декларация на Четиридесет и третото Народно събрание във връзка със задълбочаващата се криза на българо-гръцката граница, предизвикана от блокадите на гръцки фермери - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Закон за водите - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Закон за горите - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Закон за гражданското въздухоплаване - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Закон за регионалното развитие - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Закон за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Националния съвет за научно и технологично развитие на Федеративна република Бразилия - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Програма за научно-техническо сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката на Черна гора - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Решение на НС от 12.02.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Решение на НС от 12.02.2016 г. за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "Анализ на пазара на пощенските услуги за 2014 г." - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Силистра, и Административния съд - Силистра, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Търговище, и Административния съд - Търговище, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд - Плевен, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния район на Окръжния съд - Варна, и Административния съд - Варна, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Плевенския окръжен съд и Административния съд - Плевен, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ и чл. 14 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебен район на Окръжния съд - Варна, и Административния съд - Варна, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 23.2.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1231

( 16.2.2016 г. - 19.2.2016 г. )

Нормативни актове

Закон за Българската агенция по безопасност на храните - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Закон за ветеринарномедицинската дейност - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Закон за лова и опазване на дивеча - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Закон за медицинските изделия - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г. - Нов
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Закон за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки - Нов
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Постановление № 119 на МС от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Постановление № 192 на МС от 23.07.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Постановление № 31 на МС от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства - Нов
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на Института по отбрана "Професор Цветан Лазаров" - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 19.2.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 23.03.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
(съдебна практика)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Собственост

Тълкувателно решение № 2 от 23.03.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015 г. по тълк. д. № 1/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 23.03.2015 г. по тълк. д. № 1/2014 г., ОСС на ВАС, I и II колегия
(съдебна практика)

 

 

 

Информация за актуализация № 1230

( 12.2.2016 г. - 16.2.2016 г. )

Нормативни актове

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за Държавен вестник - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за горите - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за достъп до обществена информация - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за електронното управление - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за интеграция на хората с увреждания - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за концесиите - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за обществените поръчки - Нов
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за обществените поръчки (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за общинската собственост - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за приватизация и следприватизационен контрол - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за публично-частното партньорство - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Закон за търговския регистър - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Постановление № 27 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги - Нов
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Постановление № 29 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Постановление № 30 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Решение № 77 на МС от 11.02.2016 г. за приемане на План за управление на Природен парк "Персина" - Нов
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

Търговски закон - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 16.2.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1229

( 9.2.2016 г. - 12.2.2016 г. )

Нормативни актове

Международна конвенция за регулиране на улова на китове - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Решение № 1082 от 3.02.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Решение № 5922 от 22.05.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Решение на НС от 5.02.2016 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Жельо Бойчев, Емил Райнов, Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов към министъра на здраве- опазването Петър Москов относно задължения на министъра на здравеопазването според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния и Административния съд - Добрич, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Административния съд - Шумен, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Разград, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Русе, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Стара Загора, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Хасково, и Административния съд - Хасково, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Шуменския окръжен съд за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район при Окръжния и Административния съд - Смолян, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния съд - Добрич, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Хасково, и Административния съд - Хасково, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Указ № 17 от 8.02.2016 г. за освобождаване на генерал-лейтенант Константин Веселинов Попов от длъжността заместник-началник на отбраната и назначаването му на длъжността началник на отбраната - Нов
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Устройствен правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Устройствен правилник на Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие" - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 12.2.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1228

( 5.2.2016 г. - 9.2.2016 г. )

Нормативни актове

Наредба № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център" - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 24 от 28.02.2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 4 от 3.02.2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 5 от 3.02.2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Изменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Постановление № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й - Изменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Решение на НС от 3.02.2016 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Решение на НС от 3.02.2016 г. за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Решение на НС от 3.02.2016 г. за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - Нов
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

Устройствен правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация - Изменен
(ДВ, бр. 11 от 9.2.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1227

( 2.2.2016 г. - 5.2.2016 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗМФ-86 от 1.02.2016 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Заповед № РД-28-208 от 25.09.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № 30 от 21.01.2016 г. за изчисляване размера на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на Република България при участие в операции и мисии - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Постановление № 146 на МС от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор "Здравеопазване" - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Решение на НС от 28.01.2016 г. за избиране на заместник-омбудсман - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Решение на НС от 29.01.2016 г. за прекратяване пълномощията на заместник-председател на Централната избирателна комисия - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Списък на специалисти, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд - Бургас, и Административния съд - Бургас, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Указ № 15 от 29.01.2016 г. за освобождаване на вицеадмирал Румен Георгиев Николов от длъжността началник на отбраната и от военна служба - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1226

( 29.1.2016 г. - 2.2.2016 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗМФ-34 от 13.01.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Наредба № 8121з-773 от 1.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Ветеринарна медицина" - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Ветеринарна медицина" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Национална статистическа програма за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Постановление № 136 на МС от 18.06.2004 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Ветеринарна медицина" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Постановление № 17 на МС от 28.01.2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Ветеринарна медицина" - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Постановление № 19 на МС от 28.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Постановление № 21 на МС от 28.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 - 2018 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Решение № 35 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2015 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Решение № 424 от 14.01.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Решение № 514 от 18.01.2016 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Решение № 52 на МС от 3.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Кобилино", участък "Стария даскал", разположено в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, на "Барон" - ООД, Хасково - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Решение № 8928 от 22.07.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Благоевград, и Административния съд - Благоевград, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ към Окръжния съд - Благоевград, и Административния съд - Благоевград, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерството на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 2.2.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани