Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1225

( 26.1.2016 г. - 29.1.2016 г. )

Нормативни актове

Закон за закрила на детето - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление за правото на участие в делата на местната власт - Нов
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Закон за регистър БУЛСТАТ - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Закон за социално подпомагане - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Кодекс на труда - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно - Нов
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи - Нов
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба № Н-6 от 29.03.2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба № РД-02-20-2 от 21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели - Нов
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба за Административния регистър - Нов
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба за административното обслужване - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба за електронните административни услуги - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Постановление № 14 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър - Нов
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Списък на действащите адвокати в Република България за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 8 от 29.1.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Писмо № 26-495 от 05.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 17-178 от 17.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

За правата на работниците и задълженията на работодателите приработа в тежки метеорологични условия
(административна практика)

План за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2016 г.
(административна практика)

Дуалното обучение в Австрия - инструмент за повишаване на уменията за работа на младите хора и за намаляване на младежката безработица
(авторски материал)

Пета конференция на министрите на труда и заетостта на Форума “Азия-Европа”, София, 3-4 декември 2015 г.
(авторски материал)

Развитие на нормативната уредба на активната политика на пазара на труда чрез значителни промени в Закона за насърчаване на заетостта
(авторски материал)

Минималната работна заплата през 2016 г. и основни плащания, обвързани с нея
(авторски материал)

Пенсиониране без прекратяване на трудовото правоотношение и право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
(авторски материал)

Промени в Кодекса за социално осигуряване за подобряване адекватността на пенсиите
(авторски материал)

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., които влизат в сила от 01.01.2016 г.
(авторски материал)

Държавното обществено осигуряване през 2016 г.
(авторски материал)

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 година
(авторски материал)

От 1 януари 2016 г. е в сила нов ред за подаване в НОИ на документи и данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
(авторски материал)

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от началото на 2016 година
(авторски материал)

Методи за обучение на ръководители - предизвикателство за мениджъри, или предизвикателство за обучители
(авторски материал)

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
(авторски материал)

Новата минимална работна заплата за 2016 г.се отразява на всички плащания, обвързани с нея
(авторски материал)

Законът за бюджета на НЗОК за 2016 г. и финансовите възможности на здравното осигуряване през новата година
(авторски материал)

Работодателят е длъжен да издава документи при поискване от служител
(авторски материал)

Усъвършенстване на трудовото законодателство - Практически проблеми на трудовото право, свързани със съдържанието на трудовия договор
(авторски материал)

Кой трябва да прекрати трудовия договор поради пенсиониране
(авторски материал)

Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2016 г.
(фактологическа информация)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното през 2016 г.
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 29 януари 2016 г.
(фактологическа информация)

Трудов календар през 2016 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
(фактологическа информация)

Официални празници и почивни дни през 2016 година
(фактологическа информация)

Календар на счетоводителя за 2016 г.
(фактологическа информация)

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2016 г.
(фактологическа информация)

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2016 г.
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Минимална работна заплата за страната - 2016 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.
(авторски материал)

Промените в Закона за местните данъци и такси,в сила от 1 януари 2016 г.
(авторски материал)

Основни аспекти на новия закон за счетоводството
(авторски материал)

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2016 година
(авторски материал)

Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г.
(авторски материал)

Измененията и допълненията в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г.
(авторски материал)

Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, влизащи в сила от 1 януари 2016 г.
(авторски материал)

Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (валидни към 01.01.2016 г.)
(фактологическа информация)

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното през 2016 г.
(фактологическа информация)

Разпределение на осигурителните вноски по фондове на ДОО за 2016 г.
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2016 г. - 29 януари 2016 г.
(фактологическа информация)

Трудов календар през 2016 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
(фактологическа информация)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Официални празници и почивни дни през 2016 година
(фактологическа информация)

Календар на счетоводителя за 2016 г.
(фактологическа информация)

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2016 г.
(фактологическа информация)

Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство на Република България (валидни към 01.01.2016 г.)
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Минимална работна заплата за страната - 2016 г.
(фактологическа информация)

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2016 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 199 от 10.08.2015 г., ІV г. о. на ВКС
(съдебна практика)

Режими за разрешаване на строителство и за извършване на строителни дейности след последните промени в ЗУТ
(авторски материал)

Съединяване на съседни поземлени имоти - собственост на едно и също лице
(авторски материал)

Промени в режима на земеделските земи и горските територии
(авторски материал)

Частично заличаване на ипотекa
(авторски материал)

Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му
(авторски материал)

Спорни изменения в Гражданския процесуален кодекс. Признаване и изпълнение на съдебни решения от държави - членки на EС според Регламент (ЕС) № 1215/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета
(авторски материал)

Управление на продуцентски права при традиционните начини на дигитално разпространение на защитено аудиовизуално съдържание
(авторски материал)

Съпруг на наследодател не може да продаде имот от дела си, без да го предложи първо на децата
(авторски материал)

Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа
(авторски материал)

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното през 2016 г.
(фактологическа информация)

Официални празници и почивни дни през 2016 година
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 136 от 15.10.2015 г. , I т. о. на ВКС
(съдебна практика)

Членствени правоотношения на търговските дружества при преобразуване чрез вливане и сливане
(авторски материал)

Новата уредба на финансовите корекции съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(авторски материал)

За неизпълнението и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка
(авторски материал)

Репо сделки с безналични акции
(авторски материал)

Действие на отмяната на индивидуален административен акт във времето и по отношение на субектите
(авторски материал)

Някои практически въпроси относно първото събрание на кредиторите
(авторски материал)

Преюдициална компетентност на Комисията за защита на конкуренцията
(авторски материал)

Прилагането на „Пакт за почтеност“ при обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове
(авторски материал)

Допустимо ли е прекратяване участието на съдружник в гражданско дружество от трето лице?
(авторски материал)

Религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното през 2016 г.
(фактологическа информация)

Официални празници и почивни дни през 2016 година
(фактологическа информация)

 

 

 

Информация за актуализация № 1224

( 22.1.2016 г. - 26.1.2016 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица - Изменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация - Изменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск - Изменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Определение № 1 на КС на РБ от 19.01.2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Постановление № 109 на МС от 19.05.2003 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Постановление № 11 на МС от 21.01.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Постановление № 13 на МС от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Постановление № 9 на МС от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 12997 от 2.12.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 21 на МС от 19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мергелни глини, от находище "Александра", разположено в землището на с. Ловец, община Търговище, област Търговище, на "Тайфун - БГ" - ООД, гр. Търговище - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 22 на МС от 19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - мрамори, от находище "Илинденци", участък "Централен-1", разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на "Илинденски мрамор" - ООД, гр. Сандански - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 24 на МС от 20.01.2016 г. за прекратяване на процедури за предоставяне на концесии за услуги за морски плажове - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 3008-ПВР на ЦИК от 12.01.2016 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за президент и вецепрезидент на Република България (Загл. попр. - ДВ, бр. 7 от 2016 г.) - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 3009-ПВР на ЦИК от 14.01.2016 г. относно поправка на техническа грешка в Решение № 3008-ПВР от 12.01.2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 3020-НС на ЦИК от 21.01.2016 г. относно обявяване на Маноил Минчев Манев за народен представител в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по образованието и науката - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по външна политика - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по земеделието и храните - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 20.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 21.01.2016 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Решение на НС от 21.01.2016 г. относно проведения на 25 октомври 2015 г. национален референдум - Нов
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения - Изменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето - Изменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Витоша" - Изменен
(ДВ, бр. 7 от 26.1.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1223

( 19.1.2016 г. - 22.1.2016 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица - Изменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия - Изменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - Изменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба № 15 от 28.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях - Изменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги - Нов
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги - Нов
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Постановление № 73 на МС от 4.04.2006 г. за приемане на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Постановление № 8 на МС от 18.01.2016 Г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги - Нов
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Решение № 14167 от 22.12.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Решение № 7707 от 25.06.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Указ № 7 от 11.01.2016 г. за награждаване на г-н Бунян Саптомо - извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" - Изменен
(ДВ, бр. 6 от 22.1.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1222

( 15.1.2016 г. - 19.1.2016 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод" - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за Националния геоложки фонд - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и специализирания кадастър на находищата на подземни богатства - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за управление на минните отпадъци - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз в областта на енергетиката, на институции на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 1 на МС от 7.01.2016 г. за приемане на Наредба за управление на минните отпадъци - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 17 на МС от 27.01.2009 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 18 на МС от 28.01.2009 г. за приемане на Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 19 на МС от 2.02.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на енергетиката по Закона за енергетиката - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 2 на МС от 11.01.2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 259 на МС от 30.12.1999 г. за определяне на цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на природния газ, за приемане на Наредба за прилагане на цените на топлинната енергия и на природния газ за вътрешния пазар и на Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия (Загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., бр. 63 от 2000 г., в сила от 1.09.2000 г.) (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Постановление № 7 на МС от 14.01.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Решение № 7 на МС от 8.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - вулкански туфи, от находище "Роза", разположено в землището на с. Брежана, община Джебел, област Кърджали, на "Андезит" - ООД, гр. Бургас - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Решение № 8 на МС от 8.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Галчово гнездо", разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на "Илинденци - Мрамор" - АД, с. Илинденци - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Решение на НС от 14.01.2016 г. за освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Решение на НС от 14.01.2016 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека и процедурата за избор от Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на енергетиката по Закона за енергетиката - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Българския институт по метрология - Изменен
(ДВ, бр. 5 от 19.1.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1221

( 12.1.2016 г. - 15.1.2016 г. )

Нормативни актове

Договор за търговия с оръжие - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Заповед № ЗЦУ-1580 на НСИ от 23.12.2015 г. и № РД-05-963 на НАП от 23.12.2015 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - Изменен
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия - Изменен
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия - Изменен
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Постановление № 3 на МС от 13.01.2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Постановление № 388 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Правилник за издаване на българските лични документи - Изменен
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси - Изменен
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Указ № 2 от 6.01.2016 г. за награждаване на г-н Емил Зулфугар оглу Каримов - извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Указ № 3 от 6.01.2016 г. за награждаване на проф. д-р Милан Стоянов Миланов с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

Указ № 4 от 6.01.2016 г. за награждаване на Йордан Михайлов Семерджиев с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 4 от 15.1.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1220

( 8.1.2016 г. - 12.1.2016 г. )

Нормативни актове

Наредба № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Наредба № Н-15 от 11.12.2015 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Наредба № Н-5 от 2.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Национални счетоводни стандарти - Общи разпоредби - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Постановление № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Постановление № 380 на МС от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Постановление № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Постановление № 383 на МС от 30.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Постановление № 46 на МС от 21.03.2005 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

СС № 1 - Представяне на финансови отчети - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

СС № 24 - Оповестяване на свързани лица - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

СС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

СС № 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Перник, и Административния съд - Перник, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Ямбол, и Административния съд - Ямбол, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния съд - Сливен, и Административния съд - Сливен, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Перник, и Административния съд - Перник, за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Указ № 244 от 7.12.2015 г. за определяне на Деяна Георгиева Костадинова и ген.-лейт. (о.з.) Атанас Николов Самандов за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Указ № 5 от 7.01.2016 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

Указ № 6 от 7.01.2016 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Григорево, община Елин Пелин, Софийска област - Нов
(ДВ, бр. 3 от 12.1.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1219

( 5.1.2016 г. - 8.1.2016 г. )

Нормативни актове

Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 112 на МС от 4.06.2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 116 на МС от 12.05.2015 г. за създаване на Съвет за интелигентен растеж - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 322 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 373 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 374 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 379 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт - Нов
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 391 на МС от 30.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 74 на МС от 27.03.2015 г. за създаване на Национален икономически съвет - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 76 на МС от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Постановление № 84 на МС от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Корейската народно-демократична република за периода 2014 - 2017 г. - Нов
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2016 - 2019 г. - Нов
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Техническо споразумение за ремонт на мост над река Мараш по път № I-7 (км 228+681) във връзка с използването на съвместното съоръжение - учебен полигон "Ново село" - Нов
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Агенция "Митници" - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Изменен
(ДВ, бр. 2 от 8.1.2016 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1218

( 30.12.2015 г. - 5.1.2016 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗМФ-1303 от 18.12.2015 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Заповед № ЗМФ-1306 от 18.12.2015 г. за утвърждаване на нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Заповед № ЗМФ-1307 от 18.12.2015 г. и № 1016-40-607 от 16.12.2015 г. за утвърждаване образец на "Справка за окончателния размер на осигурителния доход" - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Заповед № ЗМФ-1308 от 18.12.2015 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Заповед № ЗМФ-1309 от 18.12.2015 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Заповед № ЗМФ-1356 от 28.12.2015 г. и № РД-16-1150 от 28.12.2015 г. за определяне реда и начина за издаване на заповед по чл. 189, т. 1, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Инструкция № 8121з-782 от 2.07.2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - Изменен
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат - Изменен
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 371 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 372 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 373 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 374 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 375 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 377 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 378 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 379 на МС от 28.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 4 на МС от 15.01.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации - Изменен
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1005 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас - централен", община Несебър, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1006 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Градина-запад", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1007 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Лозенец", община Царево, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1008 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Червенка", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1009 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1010 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нов плаж - Св. Влас", община Несебър, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1011 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. Влас-запад", община Несебър, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1012 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Китен-юг", община Приморско, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1013 на МС от 21.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Росенец-север", община Бургас, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Решение № 1020 на МС от 28.12.2015 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Споразумение за поддържане на гарнизон (GSA) между Република България, представяна от Министерството на отбраната, и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа (SHAPE) относно Базова поддръжка на Модул на КИС със способности за развръщане (DCM), 2-ри Свързочен батальон на НАТО (2NSB) - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Полша за сътрудничество във военната област - Нов
(ДВ, бр. 1 от 5.1.2016 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани