Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1217

( 29.12.2015 г. - 30.12.2015 г. )

Нормативни актове

2015 - Справочник на нормативните актове, обнародвани в "Държавен вестник" през 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

2015 - Съдържание на актовете, обнародвани в официалния раздел на "Държавен вестник" през 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени - Изменен
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Наредба № 29 от 12.12.2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Постановление № 350 на от 10.12.2015 Г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Постановление № 368 на МС от 18.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Постановление № 369 на МС от 22.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на общини - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Постановление № 370 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Решение № 1000 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Градина-централен", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Решение № 1001 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Решение № 1002 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Черноморец-юг", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Решение № 1003 на МС от 18.12.2015 Г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Нестинарка", община Царево, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Решение № 993 на МС от 18.12.2015 г. за административно-териториална промяна в община Кресна, област Благоевград - присъединяване на едно населено място към друго населено място - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Решение № 998 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Приморско-юг", община Приморско, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

Решение № 999 на МС от 18.12.2015 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Бяла - централен 5", община Бяла, област Варна - Нов
(ДВ, бр. 103 от 30.12.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 29 декември 2015 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 29 декември 2015 г.
(фактологическа информация)

 

 

 

Информация за актуализация № 1216

( 22.12.2015 г. - 29.12.2015 г. )

Нормативни актове

Декларация във връзка с отправената покана към Черна гора за членство в НАТО - Нов
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за Комисията за финансов надзор - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за гарантиране на влоговете в банките - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за данък върху застрахователните премии - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за договорите за финансово обезпечение - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за защита на потребителите - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за насърчаване на заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за платежните услуги и платежните системи - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за публичното предлагане на ценни книжа - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Закон за рибарството и аквакултурите - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Заповед № ЗМФ-1263 от 15.12.2015 г. за утвърждаване образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Заповед № ЗМФ-1305 от 18.12.2015 г. за утвърждаване образец на формуляр по чл. 189, т. 1, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане - Нов
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Заповед № ЗМФ-1311 от 21.12.2015 г. за утвърждаване списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане - Нов
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Кодекс за застраховането - Нов
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Кодекс за застраховането (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

Наказателен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1215

( 18.12.2015 г. - 22.12.2015 г. )

Нормативни актове

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите - Нов за продукта

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност - Нов за продукта

Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения - Нов за продукта

Закон за биологичното разнообразие - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за водите - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за вътрешния одит в публичния сектор - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за насърчаване на заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за опазване на околната среда - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Укрепване на националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за техническите изисквания към продуктите - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за убежището и бежанците - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за физическото възпитание и спорта - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Закон за чистотата на атмосферния въздух - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Инструкция № I-8 от 18.10.2012 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Инструкция № І-5 от 16.11.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция "Национална сигурност" - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Изменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Национална здравна стратегия 2020 - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Постановление № 362 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Постановление № 363 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Постановление № 364 на МС от 17.12.2015 Г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Постановление № 365 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Постановление № 366 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Постановление № 367 на МС от 17.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Решение на НС от 17.12.2015 г. за приемане на Национална здравна стратегия 2020 - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Решение на НС от 17.12.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-10 от 30 ноември 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Решение на НС от 17.12.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-9 от 30 ноември 2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Решение на НС от 18.12.2015 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Указ № 266 от 14.12.2015 г. за освобождаване на Веселин Петров Вълканов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Указ № 267 от 14.12.2015 г. за назначаване на Мая Николова Добрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Указ № 268 от 14.12.2015 г. за награждаване на г-н Жозе Нунеш Либерато - началник на Кабинета на президента на Португалската република, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

Указ № 269 от 14.12.2015 г. награждаване на посланик Луиза Бащош де Алмейда - старши съветник на президента на Португалската република по международните отношения, с орден "Мадарски конник" втора степен - Нов
(ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Право на социални придобивки, уговорени в ктд, при работа от разстояние
(съдебна практика)

Писмо № 94-2083 от 10.07.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Обява за кампания-2016 на проект “Красива България”
(административна практика)

Писмо № 94-2731 от 07.10.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Възстановете здравноосигурителните си права до края на годината
(административна практика)

Писмо № 94-3220 от 18.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2808 от 18.09.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Агенцията по заетостта посрещна Световната асоциация на обществените служби по заетостта
(административна практика)

Какво ще проверява ИА “Главна инспекция по труда” в инспекционната кампания във връзка с масовото саниране на сгради
(административна практика)

Писмо № 94-3418 от 11.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 25-76 от 09.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-605 от 05.11.2015 г. на МТСП
(административна практика)

За някои нови моменти, свързани с правото на платен годишен отпуск
(авторски материал)

Относно правото на „коледна добавка“ към пенсията за декември 2015 г.
(авторски материал)

Промени в Кодекса на труда във връзка с правото на обезщетениепри при добиване на пенсия в намален размер
(авторски материал)

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работещите при условия на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната
(авторски материал)

Кои са почивните дни през 2016 г. и заплащане на труда, положен по време на официалните празници
(авторски материал)

Процедурни правила при извършване на масови уволнения - 2
(авторски материал)

Кога контролните органи на НОИ съставят ревизионни актове за начет на лекарите от ТЕЛК
(авторски материал)

Промени в Кодекса на труда във връзка с правото на обезщетение при придобиване на пенсия в намален размер
(авторски материал)

Застраховането на работещите е задължително при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната
(авторски материал)

Принцип на равно третиране на хората на пазара на труда в Европейския съюз
(авторски материал)

Командироване на служители в рамките на ЕС - практически поглед върху определяне на приложимото осигурително законодателство съгласно европейските правила
(авторски материал)

За държавен служител има ограничения и по съребрена линия, и по сватовство
(авторски материал)

Кога 2 + 2 ще е равно на 5, или за ефективността на екипната работа
(авторски материал)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Отговори на често поставяни въпроси във връзка с ползването на данъчното облекчение за деца и данъчното облекчение за деца с увреждания
(административна практика)

Задължения за собственика - наемодател, при извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот
(авторски материал)

Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания
(авторски материал)

Преоценка на имоти, машини и съоръжения
(авторски материал)

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работниците за риска „трудова злополука“
(авторски материал)

Счетоводно отчитане на разходи за създаване на уеб сайт
(авторски материал)

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Българско регистрирано лице - посредник в тристранна операция, и рисковете, които съществуват, ако то не може да удостовери това си качество
(авторски материал)

Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута „биткойн“ срещу дадена конвенционална валута
(авторски материал)

Условия и ред за прилагане на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания
(авторски материал)

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции
(авторски материал)

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: За сметка на кое лице трябва да е превозът на стоките при триъгълните операции
(авторски материал)

Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция
(авторски материал)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 207 от 19.10.2015 г., III г.о. на ВКС
(съдебна практика)

Вписване на актове с издадени от СГКК скици - проект в хипотезите на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
(авторски материал)

Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
(авторски материал)

Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
(авторски материал)

Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
(авторски материал)

Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
(авторски материал)

Колизията „авторски - сродни права“
(авторски материал)

За мълчаливото съгласие при административните производства
(авторски материал)

Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
(авторски материал)

Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 132 от 02.10. 2015 г., I т. о. на ВКС
(съдебна практика)

Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
(авторски материал)

Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
(авторски материал)

Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
(авторски материал)

Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора
(авторски материал)

Упълномощаване и заместване при обществените поръчки
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 1214

( 16.12.2015 г. - 18.12.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за автомобилните превози - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Закон за горите - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Закон за енергията от възобновяеми източници - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Закон за опазване на земеделските земи - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Инструкция № Iз-849 от 14.05.2007 г. за условията и реда, при които органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавните съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Конституция на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република за сътрудничество в областта на санитарните и фитосанитарните въпроси - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Грузия за сътрудничество в областта на селското стопанство - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Грузия - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Постановление № 140 на МС от 23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Постановление № 195 на МС от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Постановление № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Постановление № 360 на МС от 12.12.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Постановление № 361 на МС от 15.12.2015 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Постановление № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Решение № 12637 от 25.11.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Решение № 13014 от 2.12.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Решение № 6686 от 8.06.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Решение № 8770 от 16.07.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Указ № 263 от 9.12.2015 г. за назначаване на Драгомир Здравков Димитров за председател на Държавна агенция "Разузнаване" - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Указ № 264 от 11.12.2015 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Крушево, община Гърмен, област Благоевград - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Указ № 265 от 11.12.2015 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на енергетиката - Нов
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на енергетиката (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на икономиката - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1213

( 15.12.2015 г. - 16.12.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - Изменен
(ДВ, бр. 99 от 16.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1212

( 11.12.2015 г. - 15.12.2015 г. )

Нормативни актове

Договор за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Договор за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Закон за държавния служител - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Кодекс на труда - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Наредба за заплащането на правната помощ - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 154 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 210 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 269 на МС от 2.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г., по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" през 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 311 на МС от 12.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 333 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "С грижа за всеки ученик" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 347 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 348 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 349 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 350 на от 10.12.2015 Г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 351 на МС от 10.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Модернизиране на системата на професионалното образование", "На училище без отсъствия" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 354 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 355 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 356 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Постановление № 357 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. за осигуряване на финансиране за приключването на договори по Проект ИСПА 2003/BG/16/P/PE/019 - "Регионален център за управление на отпадъците - гр. Кърджали", съфинансиран от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета (ЕО) 1164/94 от 16.05.1994 г. и управляван от Министерството на околната среда и водите и Община Кърджали - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - Изменен
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Решение на НС от 10.12.2015 г. за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

Указ № 260 от 7.12.2015 г. за награждаване на г-н Прокопис Павлопулос - президент на Република Гърция, с орден "Стара планина" с лента - Нов
(ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1211

( 9.12.2015 г. - 11.12.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за достъп до обществена информация - Изменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Заповед № РД-05-915 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на енергийните продукти, за краткост наричана "ПРОДЕНЕРДЖИ - 2015", а за международно използване "PRODENERGY - 2015" - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Заповед № РД-05-918 на НСИ от 1.12.2015 г. за утвърждаване на Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство, за краткост наричана "ПРОДАГРО - 2015", а за международно използване "PRODAGRO - 2015" - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Заповед № РД-07-22 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Заповед № РД-07-23 на НСИ от 18.01.2008 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба № 9 от 1.12.2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне - Изменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Изменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение на военната служба в състава на български или многонационални формирования извън територията на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители - Изменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Постановление № 346 на МС от 7.12.2015 г. за приемане на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Спогодба между Народна република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното облагане с данъци на доходите и имуществата (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Спогодба между Народна република България и Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 241 от 1.12.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Валентин Игнатов Кръстев от длъжността директор на дирекция "Логистика" на Министерството на отбраната - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 242 от 2.12.2015 г. за награждаване на г-н Андрей Киска - президент на Словашката република, с орден "Стара планина" с лента - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 244 от 7.12.2015 г. за определяне на Екатерина Спасова Гечева-Захариева и ген.-лейт. (о.з.) Атанас Николов Самандов за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 245 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Самокитка, община Кирково, област Кърджали - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 246 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 247 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 248 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Буковец, община Брусарци, област Монтана - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 249 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 250 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Черничево, община Крумовград, област Кърджали - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 251 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Крапчене, община Монтана, област Монтана - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 252 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 253 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Септемврийци, община Димово, област Видин - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 254 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 255 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Маломир, община "Тунджа", област Ямбол - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 256 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Софрониево, община Мизия, област Враца - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 257 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Станянци, община Върбица, област Шумен - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Указ № 258 от 7.12.2015 г. за насрочване на нов избор за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово - Нов
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК - Изменен
(ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1210

( 8.12.2015 г. - 9.12.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за гарантиране на влоговете в банките - Изменен
(ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г.)

Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г.)

Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г.)

Закон за закрила и развитие на културата - Изменен
(ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г.)

Закон за опазване на околната среда - Изменен
(ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г.)

Закон за радиото и телевизията - Изменен
(ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г.)

Закон за семейни помощи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 96 от 9.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1209

( 4.12.2015 г. - 8.12.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Националната агенция за приходите - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за акцизите и данъчните складове - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за водите - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за данък върху добавената стойност - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за инспектиране на труда - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за лечебните заведения - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за местните данъци и такси - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за меценатството - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за независимия финансов одит - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за ограничаване на плащанията в брой - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за опазване на околната среда - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за подпомагане на земеделските производители - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за политическите партии - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за публичните финанси - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за публичното предлагане на ценни книжа - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29 - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за счетоводството - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за счетоводството (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Закон за търговския регистър - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Инструкция № I-1298 от 15.10.2015 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция "Национална сигурност" на Бюрото по защита при главния прокурор за изпълнение на функциите на бюрото - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Кодекс за застраховането - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Постановление № 339 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Постановление № 340 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Постановление № 341 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Постановление № 343 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Постановление № 344 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Постановление № 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Търговски закон - Изменен
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Указ № 230 от 23.11.2015 г. за освобождаване на Александър Борисов Олшевски от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Султанат Оман със седалище в Кувейт - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

Указ № 231 от 23.11.2015 г. за назначаване на Метин Хюсеин Казак - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Катар, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Султанат Оман със седалище в Доха - Нов
(ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1208

( 1.12.2015 г. - 4.12.2015 г. )

Нормативни актове

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Закон за Националната агенция за приходите - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Закон за банковата несъстоятелност - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Закон за данък върху добавената стойност - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Закон за кредитните институции - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Закон за пазарите на финансови инструменти - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Кодекс за застраховането - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 21 от 19.02.1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 21 от 26.11.2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 121 на МС от 25.06.2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 176 на МС от 10.07.2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Ветрен, община Септември, и на Дома за медико-социални грижи за деца - Разград - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 2 на МС от 8.01.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 208 на МС от 10.08.2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 325 на МС от 30.11.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 326 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 327 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в общинските обслужващи звена - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 329 на МС от 30.11.2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Шумен - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 331 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 333 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "С грижа за всеки ученик" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 334 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 335 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 336 на МС от 1.12.2015 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 337 на МС от 1.12.2015 г. за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Решение № 935 на МС от 30.11.2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Решение № 943 на МС от 1.12.2015 г. за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-24 Китка", разположена на територията на област Варна, и за уведомление за представяне на разрешение чрез конкурс - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - Нов
(ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1207

( 27.11.2015 г. - 1.12.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър - Изменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба № 48 от 9.09.2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 24.11.2015 г. за попълване състава на Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 24.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по образованието и науката - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 24.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по околната среда и водите - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член и председател на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Указ № 227 от 18.11.2015 за наименуване на географски обекти в Антарктика - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани